Удосконалення методів реалізації стратегічних пріоритетів в бюджетній політиці держави

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлюються теоретичні засади реформування державних фінансів в Україні. Досліджено сутність, переваги та недоліки програмно-цільового методу бюджетування та шляхи його удосконалення.
The article highlights the theoretical principles of state finance reform in Ukraine. Essence, advantages and disadvantages of software-Budgeting and ways of improvement are observed.
В статье раскрыты теоретические основы реформирования государственных финансов в Украине. Акцентировано внимание на сущности, преимуществах и недостатках программно-целевого метода бюджетирования и направлениях его совершенствования.
Description
Keywords
державні фінанси, державний бюджет, доходи та видатки бюджету, програмно-цільовий метод, довгострокова система планування, програмування і бюджетування, state finances, the state budget, profits and charges of budget, programmatic having a special purpose method, long-term system of planning, programming and budgeting, 316, государственные финансы, государственный бюджет, доходы и расходы бюджета, программно-целевой метод, долгосрочная система планирования, программирования и бюджетирования
Citation
Баластрик Л. О. Удосконалення методів реалізації стратегічних пріоритетів в бюджетній політиці держави / Л. О. Баластрик // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. І. В. Луняк. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 20–29.