Випуск № 24

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Еволюція поглядів на сутність економічної організації в економічній літературі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Чернятевич, Ярослава Василівна
  У статті розглядається еволюція наукових поглядів на сутність економічної організації як економічного суб’єкта.
 • Item
  Вплив ефективності виконання орних земель підприємствами Чернігівської області на їх якісний стан
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Дворецький, Анатолій Миколайович; Dvoreckui Anatoly
  Розглянуто та визначено вплив використання орних земель підприємствами Чернігівської області у 2008 році на їх якісний стан. Зокрема, проаналізовано внесення органічних і мінеральних добрив, динаміку агрохімічних показників та вміст гумусу.
 • Item
  Менеджмент та державне управління правоохоронною діяльністю
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Клименюк, О. М.
  У статті наведено важливі теоретичні положення теорії менеджменту та рекомендації щодо можливості їх використання в системах державного управління правоохоронною діяльністю.
 • Item
  Регіональні аспекти інформаційного забезпечення управління природоохоронною діяльністю
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович
  У роботі розглянуто специфіку системи екологічного управління, що функціонує як інформаційне середовище антропогенного характеру та поєднує сукупність природних, виробничих, соціальних та інших підсистем. Запропоновано структурно-логічну модель забезпечення управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні.
 • Item
  Статистичний аналіз динаміки розвитку страхового ринку України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Нестерова, С. Л.
  У даній статті проводиться аналіз динаміки розвитку страхового ринку України. Наведено основні показники діяльності страховиків за 1994—2008 рр. Обґрунтовано динаміку чисельності страхових компаній, розкрито тенденції розмірів статутних фондів та присутності іноземного капіталу. Проаналізовано динаміку валових страхових премій та виплат, визначено рівень збитковості страхового сектору.
 • Item
  Класифікація суб’єктів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Дорошенко, О. О.
  Наведено обґрунтування розподілу суб’єктів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ відповідно до їх повноважень.
 • Item
  Концепція управління витратами підприємств в ринковій економіці ХХІ ст.
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Дутчак, Р. Р.
  Дана стаття присвячена питанням удосконалення теорії управління витратами підприємств. У статті розглянуто основні аспекти розвитку ринкової економіки в ХХІ ст. Визначено недоліки теорії управління витратами. Автором запропоновано концептуальний підхід підвищення ефективності управління витратами підприємств у ринковому середовищі ХХІ ст.
 • Item
  Концепція аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна
  У статті розглядаються основні концептуальні підходи до розуміння природи аналізу та аналітики управління підприємницькою діяльністю. Запропоновано новий підхід до формування системи аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання, що поєднує в собі методологічний, oрганізаційний, інформаційно-технологічний та кадровий аспекти.
 • Item
  Організація контролю на підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Ісай, Оксана Василівна
  У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми організації контролю на підприємствах. Запропоновано пакет документів, який є необхідною умовою ефективної діяльності служби внутрішньо-господарського контролю та забезпечення результативності контрольних заходів, що будуть здійснюватися даною службою.
 • Item
  Ризики використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в системі банківських ризиків
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Бугаєнко, Анастасія Веніамінівна
  У статті досліджуються сучасні методи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та описується ризик банківської діяльності при залученні банку до процесу відмивання грошей.
 • Item
  Післякризове врегулювання ринку похідних фінансових інструментів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Силантьєв, Сергій Олексійович
  У статті зроблено аналіз причин розвитку економічної і фінансової кризи 2007—2008 років. Висвітлена роль позабіржового ринку похідних фінансових інструментів (ПР ПФІ). Проаналізована динаміка зростання обігу ПР ПФІ за останні 10 років і узагальнені заходи щодо його регулювання: критичні компоненти, напрямки і програми. Зазначається, що для всіх країн світу кінцевим строком запровадження централізованого клірингу всіх без виключення ПР ПФІ, відповідно до міжнародних рекомендацій, повинен бути кінець 2012 року.
 • Item
  Проблематика та способи вдосконалення фінансування комунальної сфери
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Буряченко, Андрій Євгенович
  У статті доводиться необхідність провадження широкомасштабних реформ у комунальній галузі. Аналізується наявний рівень надання комунальних послуг населенню. Пропонуються можливі способи вдосконалення фінансування комунальної сфери в Україні.
 • Item
  Взаємозв’язок фінансової безпеки та фінансової стійкості підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-01) Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila
  У статті розглядаються питання, пов’язані з визначенням сутності поняття «фінансова безпека підприємства», встановленням його особливостей як об’єкту управління, виявленням взаємозв’язку категорій «економічна безпека підприємства» і «фінанси підприємств».
 • Item
  Реорганізація комерційних банків на сучасному етапі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Кашка, І. С.
  У статті досліджується сучасний стан та проблеми, які виникають при реорганізації комерційних банків в Україні та зарубіжних країнах.
 • Item
  Оптимізація банківської системи України в контексті посткризової мобілізаційно-інноваційної моделі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Токар, Володимир Володимирович
  У статті досліджено посткризову мобілізаційно-інноваційну модель економіки України. Основну увага у присвячено інституційній оптимізації національної банківської системи.
 • Item
  Енергозберігаючі технології — інноваційних шлях розвитку харчової промисловості
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-30) Бевз, В. В.
  Харчова промисловість України є однією з провідних галузей народного господарства, що забезпечує населення країни продовольчими товарами. Одна з найгостріших проблем галузі — висока енергомісткість виробництва. Впровадження новітніх технологій збереження енергії в харчовій промисловості зменшить загальне використання енергоресурсів, забезпечить економічну безпеку держави, надасть змогу підприємствам досягти високої конкурентоздатності і призведе до зменшення забруднення довкілля.
 • Item
  Формування оборотних засобів підприємств спирто-продуктового підкомплексу АПК
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-12) Бержанір, І. А.
  Проаналізовано особливості формування оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК, запропоновано основні напрямки оптимізації структури джерел формування оборотних засобів.
 • Item
  Методичні підходи щодо характеристики чинників формування та використання людського капіталу підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Лисак, В. Ю.
  Якщо в індустріальній економіці головною продуктивною силою був фізичний капітал, накопичений у засобах виробництва, то в постіндустріальній економіці головною продуктивною силою стають нагромаджені знання та інформація, виробником та носієм яких є людина.
 • Item
  Проблематика вдосконалення державного контролю в системі управління довгостроковим розвитком національної економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, T.
  Розглянуто сутнісні, організаційно-методичні, інституційні аспекти реалізації інструментарію контролю в управлінні довгостроковим розвитком національної економіки. Обґрунтовано методологічне забезпечення контролю реалізації функціональних складових управління. Запропоновано підходи до інноватизації системи державного контролю через запровадження системи стратегічного контролінгу, як адаптивного інструменту узгодження довгострокових цілей, ресурсних та функціональних можливостей управління.
 • Item
  Сучасний стан підприємств харчової промисловості Житомирської області та його зв’язок із організаційною культурою
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Харчишина, О. В.
  Подано результати дослідження сучасного стану та перспектив розвитку підприємств харчової промисловості Житомирської області. Описано вплив організаційної культури на стан підприємств харчової промисловості.