Інституціональна пастка: моделювання ринку праці в Україні

Thumbnail Image
Date
2010-07-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Різниця між фактичною ставкою заробітної платні в Україні і таким її значенням, при якому забезпечується позитивний приріст населення працездатного віку є інституційною пасткою, що приводить у дію механізм демографічної пастки.
The difference between the actual rate of wages in Ukraine and its such value at which the positive increase in population of efficient age is an institutional a trap which puts in action the mechanism of a demographic trap.
Разница между фактической ставкой заработной платы в Украине и таким ее значением, при котором обеспечивается позитивный прирост населения работоспособного возраста является институционной ловушкой, которая приводит в действие механизм демографической ловушки.
Description
Keywords
Ринок праці, трудовий потенціал, демографічні зрушення, економічне зростання, labour market, labour potential, demographic shifts, economic growth, Рынок труда, трудовой потенциал, демографические сдвиги, экономический рост
Citation
Филиппова І. Г. Інституціональна пастка: моделювання ринку праці в Україні / І. Г. Филиппова, Г. С. Балахнін // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 369-377.