Стратегія та політика менеджменту персоналу в умовах інноваційного розвитку підприємства

Thumbnail Image
Date
2010-06-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено роль, значення та основні елементи стратегії і політики менеджменту персоналу у реалізації інноваційного розвитку підприємства.
A role, value and basic elements of strategy and policy of management of personnel is reflected in the article in realization of innovative development of enterprise.
В статье отражена роль, значение и основные элементы стратегии и политики менеджмента персонала в реализации инновационного развития предприятия.
Description
Keywords
стратегія і управління персоналом, інноваційний розвиток, інноваційна стратегія та кадрова політика, конкурентні переваги, нематеріальні чинники розвитку, strategy and staff management, innovative development, innovative strategy and staff policy, competitive edges, immaterial factors of development, стратегия и управление персоналом, инновационное развитие, инновационная стратегия и кадровая политика, конкурентные преимущества, невещественные факторы развития
Citation
Романюк М. Д. Стратегія та політика менеджменту персоналу в умовах інноваційного розвитку підприємства / М. Д. Романюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 453-463.