Трансформація змістів мовних одиниць у сучасному економічному дискурсі на матеріалі «Словаря української мови» Бориса Грінченка»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті подано аналіз маргінальних економічних назв української мови, які в різні історичні періоди функціонували в економічній сфері, а також досліджено трансформацію їхніх змістів порівняно із сучасними.
The article presents the analysis of Ukrainian marginal economic names, which were functioning in the sphere of economics during different historical pеriods of time. In addition, the transformation of their historical content is investigated in comparison with the modern one.
В статье предложен анализ маргинальных экономических наименований в украинском языке, которые в различные исторические периоды функционировали в экономической сфере, а также исследована трансформация их смыслов по сравнению с современными.
Description
Keywords
маргінальна економічна назва, трансформація змісту, конотація, історична пам’ять, історичний маркер, лінгвокультурологічний коментар, marginal economic name, transformation of the content, connotation, historical memory, historical marker, linguoculture, logical comment, маргинальное экономическое наименование, трансформация смысла, коннотация, историческая память, исторический маркер, лингвокультурологический комментарий
Citation
Колеснікова І. А. Трансформація змістів мовних одиниць у сучасному економічному дискурсі на матеріалі «Словаря української мови» Бориса Грінченка» / І. А. Колеснікова // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 116–122.