Напрямки економічного розвитку в сфері високих технологій та інтелектуальної власності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено домінантні характеристики формування бізнес-середовища та їх цільове призначення через обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку високих технологій та інтелектуальної власності.
Dominant characteristics of formation of a business environment and their purpose through justification of strategic priorities of development of high technologies and intellectual property are defined.
Определены доминантные характеристики формирования бизнес-среды и их целевое назначение через обоснование стратегических приоритетов развития высоких технологий и интеллектуальной собственности.
Description
Keywords
бізнес-середовище, високі технології, інтелектуальна власність, винахідницька діяльність, стратегічні пріоритети розвитку, business environment, high technologies, intellectual property, inventive activity, strategic priorities of development, бизнес-среда, высокие технологии, интеллектуальная собственность, изобретательская деятельность, стратегические приоритеты развития
Citation
Панченко Ю. В. Напрямки економічного розвитку в сфері високих технологій та інтелектуальної власності / Ю. В. Панченко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 33. – С. 17–24.