Роль внутрішнього маркетингу у забезпеченні конкуренто спроможності вітчизняних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання формування конкурентоспроможності підприємств, на яку впливає рівень конкурентоспроможності персоналу. Визначено роль персоналу в забезпеченні системи внутрішнього маркетингу, розглянуто методи оцінки якості та конкурентоспроможності спеціаліста (контактного персоналу) і обґрунтовано вибір конкурентних стратегій розвитку вітчизняних підприємств. Об’єктами дослідження є процеси і динаміка розвитку ринку, які включають у себе аналіз змін економічних, науково-технічних, демографічних, соціальних, екологічних, законодавчих та інших факторів.
In the article questions of forming of competitiveness of business which is affected by the level of competitiveness of specialist. The importance of personal in provision of the internal marketing system is cleared up and the methods of assessment and competitiveness of a professional’s (of the contact personnel) is elaborated and the choice of competitive strategies for the development of domestic enterprises is substantiated. The investigation’s objects are the processes and the dynamics of the market development, including the changes analysis of economic, scientific-technical, demographic, social, ecological, legislative and other factors.
В статье рассматриваются вопросы формирования конкурентоспособности предприятия, на которую влияет уровень конкурентоспособности персонала. Определена роль персонала в обеспечении системы внутреннего маркетинга, рассмотрены методы оценки качества и конкурентоспособности специалиста (контактного персонала) и обоснован выбор конкурентных стратегий развития отечественных предприятий. Объектами исследования являются процессы и динамика развития рынка, которые включают в себя анализ изменений экономических, научно-технических, демографических, социальных, экологических, законодатель-ных и других факторов.
Description
Keywords
конкурентоспроможність, персонал, компетенції, внутрішній маркетинг, стратегія, комплекс «маркетинг-мікс», competitiveness, personnel, competence, internal marketing, strategy, complex «marketing mix», конкурентоспособность, персонал, компетенции, внутренний маркетинг, стратегия, комплекс «маркетинг-микс»
Citation
Сагайдак М. П. Роль внутрішнього маркетингу у забезпеченні конкуренто спроможності вітчизняних підприємств / М. П. Сагайдак // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 197–203.