Випуск № 32

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Аналіз радянської господарської системи у працях вчених-економістів української діаспори
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-03) Полюсевич, Юлія Геннадіївна; Polyusevitch, Yulia
  Стаття присвячена аналізу праць економістів-емігрантів щодо господарської системи радянської України та інших досліджень вчених, які працювали в таких наукових осередках в еміграції, як УВУ, УГА, НТШ, Інституті з вивчення СРСР.
 • Item
  Методологія цивілізаційного підходу в дослідженні тіньової економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-03) Опанасенко, Володимир Михайлович; Opanasenko, Volodymyr
  У статті запропоновано нове методологічне бачення дослідження проблеми тінізації економіки, яке ґрунтується на використанні цивілізаційної парадигми суспільного дослідження. Висвітлено основні принципи цивілізаційного аналізу, такі як системність, цілісність, людиноцентризм, організованість та ін., та задекларовано вплив на появу і розвиток нелегальних інститутів таких суспільних систем як духовно-культурної політичної, соціальної та господарської. Також окремо виділено елементи господарської системи, їх стимулюючий вплив на тіньовий сектор.
 • Item
  Кооперація в економічній літературі 20-х років ХХ ст.
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-13) Тимченко, Юлія Вікторівна; Tymchenko, Yuliia
  Проаналізовано проблеми кооперації в економічній літературі 20-х років ХХ ст.; досліджено напрями розвитку кооперативних організацій та їх місце і роль у господарській системі періоду НЕПу.
 • Item
  «Косигінська реформа» (1965 р.) як спроба вдосконалення радянської господарської системи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04) Тимочко, Наталія Олександрівна; Tymochko, Natalya
  Проаналізовано спробу трансформації радянської господарської системи в другій половині 60-х років ХХ ст.; з’ясовано основні напрямки її реалізації та причини «затухання».
 • Item
  Специфіка залучення найманої праці у виробничий процес у трансформаційному періоді
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-03) Удовенко, Юлія Геннадіївна
  В даній статті розглядаються характерні особливості сучасного етапу в сфері соціально-економічної політики. Визначної значущості відводиться такому фактору розвитку економічних відносин у трансформаційному суспільстві як наймана праця. Її роль чітко окреслюється у взаємозв’язку з регулюванням ринку праці учасниками якого виступають держава та суб’єкти підприємницької діяльності. Проводиться аналіз основних поглядів зарубіжних та вітчизняних економістів-науковців.
 • Item
  Особливості формування ланцюжка створення вартості у електронному бізнесі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-17) Голіонко, Наталія Григорівна
  Розглянуто концепцію ланцюжка створення вартості у традиційному та віртуальному ринковому просторі; визначено джерела формування конкурентних переваг сучасного підприємства на різних ланках «ланцюга створення вартості» М. Портера; запропоновано комплексний підхід до формування цінності у електронному бізнесі з урахуванням її створення у віртуальному та реальному просторі.
 • Item
  Методичні підходи до вимірювання результативності діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-26) Янголь, Ганна Вікторівна; Yangol, G.
  У статті визначено сутність ключових показників результативності підприємства, наведено їх взаємозв’язок з концепціями виміру результатів; досліджено концептуальні основи оцінки результативності підприємства; наведено найефективніші та найновіші методики оцінювання результативності; виявлено переваги на недоліки кожної з методик вимірювання результативності діяльності підприємства та проведено їх критичну оцінку.
 • Item
  Ресурсно-процесний підхід до оцінювання продуктивності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18) Криворучкіна, Олена Володимирівна; Васильцов, Є. В.; Kryvoruchkina, Olena; Vasiltsov, E.
  Запропоновано тривекторний підхід до оцінювання продуктивності підприємства крізь призму ресурсних, процесних і функціональних складових. Розроблено комплексну систему показників продуктивності підприємства. Обґрунтовано пріоритетність формування та ефективного використання стратегічних ресурсів як передумови для зростання продуктивності традиційних ресурсів.
 • Item
  Вимірювання господарського ризику в межах бюджетування діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-20) Коцюба, Олексій Станіславович
  Викладено результати дослідження проблеми кількісного аналізу ризику під час складання бюджетів підприємства. Для моделі бюджету- вання на основі трьох сценаріїв — песимістичного, найбільш очікуваного, оптимістичного — запропоновано вимірювати ризик за допомогою методу на основі репрезентативних значень (чисел). На умовному прикладі продемонстровано спроможність даного методу.
 • Item
  Бюджетне управління підприємством: проблеми застосування системного підходу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-23) Кизенко, Олена Олександрівна
  У статті запропоновано авторський підхід до представлення системи бюджетування на підприємстві у функціональному, структурному та процесному аспектах. Цей підхід дозволяє на етапі розробки системи бюджетування врахувати системні взаємозв’язки між окремими її елементами (методологія, організація, автоматизація) для максимально повного забезпечення потреб керівників підприємств у якісній інформації для визначення стратегічних перспектив організації.
 • Item
  Роль внутрішнього маркетингу у забезпеченні конкуренто спроможності вітчизняних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16) Сагайдак, М. П.
  У статті розглянуто питання формування конкурентоспроможності підприємств, на яку впливає рівень конкурентоспроможності персоналу. Визначено роль персоналу в забезпеченні системи внутрішнього маркетингу, розглянуто методи оцінки якості та конкурентоспроможності спеціаліста (контактного персоналу) і обґрунтовано вибір конкурентних стратегій розвитку вітчизняних підприємств. Об’єктами дослідження є процеси і динаміка розвитку ринку, які включають у себе аналіз змін економічних, науково-технічних, демографічних, соціальних, екологічних, законодавчих та інших факторів.
 • Item
  Оцінювання готовності підприємств до впровадження інформаційної стратегії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-22) Гребешков, Олексій Миколайович; Hrebeshkov, Oleksii; Гребешков, Алексей Николаевич
  Запропоновано методичні засади щодо оцінки готовності вітчизняних підприємств до впровадження інформаційної стратегії, запропоновано інструментарій такої оцінки, визначено основні критерії доцільності впровадження інформаційної стратегії.
 • Item
  Аналіз сучасних підходів до управління стратегічним потенціалом підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-13) Кібук, Тетяна Миколаївна
  Проаналізовано сучасні підходи до управління стратегічним потенціалом підприємства. Визначено основні групи даних підходів. Проведено дослідження етапів управління стратегічним потенціалом підприємства. Виокремлено межі застосування даних підходів.
 • Item
  Стратегічний розвиток бренду: сутність, оцінювання, перспективи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18) Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Погоріла, А. С.
  Стаття присвячена дослідженню ключової проблеми сучасної теорії брендингу — стратегічному розвитку брендів. Наведено результати аналізу ставлення споживачів до брендів досліджуваних підприємств (ресторанів японської кухні), описано результати оцінки вартості бренду, визначено показники оцінки розвитку бренду, дано рекомендації з ефективного управління брендом підприємства.
 • Item
  Методичні положення оптимізації товарного портфеля виробничого підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-22) Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна; Яковенко, Сергій Вікторович; Sergey Yakovenko; Яковенко, Сергей Викторович
  Узагальнено методи формування товарного портфеля виробничого підприємства, визначено критерії ефективності товарних портфелів, запропоновано авторське бачення використання економіко-математичних методів у процесі оптимізації товарного портфеля. Розроблено економіко-математичну модель для оптимізації товарного портфеля, яка апробована для підвищення прибутковості ТОВ «Агроекопродукт».
 • Item
  Модель проактивної поведінки компанії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-21) Паздрій, Віталій Ярославович
  Розкрито питання побудови моделі проактивного типу поведінки компанії. Розглянуто ключові аспекти взаємодії проактивної компанії із клієнтами, особливості створення споживчої інновації і побудови демократично-ініціативної атмосфери внутрішнього середовища такої компанії, а також розвиток проактивності (ініціативності) персоналу.
 • Item
  Методологічний інструментарій управління конкурентоспроможністю послуг підприємств сфери інформаційних технологій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-05) Проскурня, Марина Григорівна; Proskurnya, Maryna
  У статті розглянуто методологічний інструментарій вимірювання якості послуг; запропоновано концептуальну модель якості послуг підприємств сфери інформаційних послуг; подано модель SERVQUAL, адаптовану для використання у сфері інформаційних технологій; визначено місце показників безпеки у названій моделі та їх значущість в оцінці конкурентоспроможності послуг підприємств сфери інформаційних технологій.
 • Item
  Активізація збутової діяльності підприємства шляхом відкриття Інтернет-магазину
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-25) Прохорова, Єлєна Вікторівна; Закревська, Ірина Станіславівна
  Обґрунтовано доцільність створення Інтернет-магазину оптового продажу швейних виробів для активізації збутової діяльності виробничого підприємства.
 • Item
  Оцінка рівня розвиненості динамічних здатностей підприємств: методичні засади та практична апробація
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-19) Малярчук, Ольга Георгіївна
  У статті розкрито підхід до оцінки рівня розвиненості динамічних здатностей підприємства відповідно до специфіки діяльності підприємств каменедобувної промисловості. Базовими одиницями аналізу визначено економічний та організаційний потенціал підприємства, а також траєкторію його розвитку. Запропоновано модифіковану шкалу оцінки рівня розвиненості динамічних здатностей підприємства залежно від типу його стратегічної поведінки.
 • Item
  Чинники формування кризового потенціалу нафтогазових підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-11) Процюк, Ігор Васильович
  Розглянуто проблеми антикризового управління на підприємствах нафтогазового сектору. Стаття присвячена питанням визначення чинників виникнення кризового потенціалу та формування системної та стратегічної кризи в підприємствах даної галузі. Досліджено методи ідентифікації кризових явищ на підприємствах нафтогазової галузі. На основі прогнозування сценаріїв розгортання кризи, автором побудовано схему впливу накопичення кризового потенціалу на формування системної та стратегічної кризи на підприємстві. Для попередження виникнення кризових явищ, а при настанні кризи — ліквідації її наслідків, розроблено основні заходи відповідно до сценаріїв розгортання кризи.