Організація бухгалтерського обліку виплат військовослужбовцям

Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Дослідити чинну структуру виплат військовослужбовцям, їх класифікацію відповідно до НП(С)БОДС, з метою вдосконалення структури та механізму виплат військовослужбовцям. Методологія. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного пізнання. Метод аналізу та синтезу дав змогу узгодити й систематизувати основні аспекти методики й організації бухгалтерського обліку виплат військовослужбовцям. Отримані результати. Проведене дослідження дає підстави акцентувати такі моменти: підвищення посадових окладів до рівня прожиткового мінімуму у коефіцієнтному відношенні не призводить до суттєвого збільшення грошового забезпечення; крім того, форма накопичувальних відомостей, а саме меморіальний ордер №5, унеможливлює повне відображення інформації про нарахування грошового забезпечення військо-вослужбовцям у розрізі видів виплат. Запропоновано удосконалену форму меморіального ордера, для накопичення інформації щодо видів виплат, яка дозволить накопичувати інформацію для потреб управління та формування звітності. Цінність дослідження. Отримані результати сприятимуть покращенню організації бухгалтерського обліку у частині комплексного відображення господарських операцій за розрахунками виплат військовослужбовцям та працівникам ЗСУ. Research objective. The research aim is to investigate the existing structure of payments to military personnel and their classification according to the National Standards of Accounting for Public Sector Institutions in order to improve the structure and mechanism of payments to military personnel. Methodology. The article uses the general scientific methods of theoretical and empirical thinking. Methods of analysis and synthesis ensured reconciliation and systematization of the main aspects of the methodology and organization of payroll accounting for servicemen. Findings. The study concludes that the increase in size of salaries as coefficient to the subsistence minimum does not lead to the significant increase in cash benefits. Besides, the form of cumulative sheet, namely the memorial order number 5, does not provide the full reflection of information on cash benefits to servicemen in terms of the payment types. The article proposes the improved form of the memorial order for different payments types that will ensure an opportunity to accumulate information for management needs and reporting. Value added. The obtained results contribute to the improvement in organization of accounting through complex reflection of business operations concerning calculation of payments to military personnel and the Armed Forces employees.
Description
Keywords
бухгалтерський облік, грошове забезпечення, посадовий оклад, автоматизація обліку, військовослужбовці, Збройні Сили України (ЗСУ), accounting, cash benefits, remuneration, accounting automation, servicemen, Armed Forces of Ukraine (AFU)
Citation
Томчук Ю. Ю. Організація бухгалтерського обліку виплат військовослужбовцям / Томчук Юлія Юріївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 380–391.