Інноваційні моделі сучасного бізнесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-11-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто та проаналізовано проблему розвитку інновацій у сучасному бізнесі, включаючи і часи економічної кризи, прояви якої характерні для нинішньої ситуації в Україні. Окреслені передумови створення інноваційних бізнес-моделей на підприємствах України. Виділено основні стратегії впровадження та вдосконалення існуючих інноваційних бізнес-моделей, застосування яких можна простежити на прикладах всесвітньовідомих компаній великого та малого бізнесу. Систематизовано напрями підвищення інноваційної активності підприємств, розроблено поради для менеджерів і підприємців, які допоможуть створити успішну інноваційну модель і подолати кризу в бізнесі.
The article describes and analyzes the problems of development of innovations in modern business, including the periods of economic crisis, the manifestations of which are characteristic of the current situation in Ukraine. The article defines the prerequisites for the development of innovative business models at the enterprises of Ukraine. The basic strategy for the implementation and improvement of existing innovative business models, the use of which can be seen in the world-famous companies of large and small businesses is formulated in the paper. The directions of increasing innovation activity of enterprises are systematized in the work; there were designed the trends for managers and entrepreneurs to help to create a successful and innovative model to overcome the crisis in the business.
В статье рассмотрена и проанализирована проблема развития инноваций в современном бизнесе, включая и периоды экономического кризиса, проявления которого характерны для нынешней ситуации в Украине. Определены предпосылки создания инновационных бизнес-моделей на предприятиях Украины. Сформулированы основные стратегии внедрения и усовершенствования существующих инновационных бизнес-моделей, применение которых можно проследить на примерах всемирно известных компаний крупного и малого бизнеса. Систематизированы направления повышения инновационной активности предприятий, разработаны советы для менеджеров и предпринимателей, которые помогут создать успешную инновационную модель и преодолеть кризис в бизнесе.
Description
Keywords
інноваційна бізнес-модель, інноваційна діяльність, інноваційна активність, стратегія «блакитного/червоного океану», business model innovation, innovative activity, «blue/red ocean strategies», инновационная бизнесмодель, инновационная деятельность, инновационная активность, «стратегия голубого/красного океана»
Citation
Крижанівська К. А. Інноваційні моделі сучасного бізнесу [Електронний ресурс] / К. А. Крижанівська // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 3. – С. 97–99. – Назва з титул. екрану.
Collections