Імперативи сучасного менеджменту для ефективного управління державою

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано моделі формування держав, методи оцінки ефективності та результативності державних органів за міжнародними методиками. Обґрунтовано необхідність впровадження в державне управління принципів сучасного менеджменту, визначено роль довіри для ефективного проведення державної економічної політики.
Models of state formation, methods for evaluating the effectiveness and efficiency of public authorities according to international procedures are analyzed. The need to implement modern management principles into government is justified; the role of trust for the effective conduct of government economic policy is defined.
Проанализировано модели формирования государств, методы оценки эффективности и результативности государственных органов по международным методикам. Обосновано необходимость внедрения в государственное управление принципов современного менеджмента, определено роль доверия для эффективного проведения государственной экономической политики.
Description
Keywords
імператив, менеджмент, держава, ефективність, довіра, imperative, management, state, effectiveness, trust, императив, менеджмент, государство, эффективность, доверие
Citation
Жаворонкова Г. В. Імперативи сучасного менеджменту для ефективного управління державою / Г. В. Жаворонкова, В. О. Жаворонков // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 453-464.