Інноваційні підходи до формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-07-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті обґрунтовано нові пріоритетні напрями соціальної політики, спрямовані на соціальну безпеку, людський та сталий розвиток, збалансованість державної та регіональної соціальної політики, становлення громадянського суспільства та соціальної відповідальності.
The new priority directions of social policy are aimed at social security, human and sustainable development, the balance of state and regional social policy, the formation of civil society and social responsibility were presented in the article.
В статье обоснованы новые приоритетные направления социальной политики, направленные на социальную безопасность, человеческое и устойчивое развитие, сбалансированность государственной и региональной социальной политики, становление гражданского общества и социальной ответственности.
Description
Keywords
Соціальна політика, соціальна безпека, людський потенціал, сталий розвиток, децентралізація, громадянське суспільство, соціальна відповідальність, Social policy, social security, human potential, sustainable development, sustainable development, decentralization, civil society, social responsibility, Социальная политика, социальная безопасность, человеческий потенциал, устойчивое развитие, децентрализация, гражданское общество, социальная ответственность
Citation
Новікова О. Ф. Інноваційні підходи до формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів / О. Ф. Новікова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т соціально-трудових відносин ; [голов. редкол. А. М. Колот]. - Київ : КНЕУ, 2014. - № 2. - С. 80-89.