Лаврські повірені у судочинстві Гетьманату за правління Кирила Розумовського

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано інститут лаврських повірених у судовому процесі Гетьманату за правління Кирила Розумовського. Архімандрити Києво-Печерської лаври для захисту своїх інтересів по заведеним у адміністративно-судових органах справам надавали довіреність (вірчий лист) на представництво Лаври. Повірені захищали права Києво-Печерської лаври в адміністративно-судових органах Козацької держави, як центральних (Генеральна військова канцелярія, Генеральний військовий суд, Гетьман) та місцевих (полкова канцелярія, полковий суд). Лаврські володіння та їхні управителі могли мати своїх власних повірених. В оформленні вірчих листів для представників монастиря брала участь Київська губернська канцелярія. Повірені представляли інтереси монастиря у справах майнового і політичного характеру. Лавра також призначала своїх представників без статусу повірених при веденні справ щодо служителів монастиря, зокрема управителів її володінь. Завданням таких представників було забезпечення неупередженого характеру розгляду справи. Вони детально на місці вивчали обставини справи, слідчі дії, контролювали їхню правомірність, доповідаючи про це архімандритові.
Institute of the monastery attorneys in court under the period of Getman Kyrylo Rozumovskyi is analyzed. To protect their interests in administrative and judicial cases initiated by government authorities Archimandrites of Kyiv-Pechersk Lavra gave power of attorney (credential letters) to present Lavra. Attorneys protected rights of Kyiv-Pechersk Lavra in administrative and judicial bodies of Cossack’s state, both in central (General Military Office, General Military Court, Getman) and local (regimental office, regimental court). Lavra possessions and their managers could have their own attorneys. Kyiv provincial office also participated in registering of credential letters for Monastery representatives. Attorneys represented interests of the monastery both in property and political cases. Lavra also appointed their representatives without the status of attorneys in cases upon the monastery servants, including possessions managers. Representatives had a task to ensure the impartial consideration of the case. They carefully studied the circumstances of the case in details, controlled investigation and it’s legitimacy, reporting on it course to archimandrite.
местных (полковая канцелярия, полковой суд). Лаврские владения и их управляющие могли иметь своих собственных поверенных. В оформлении верительных писем для представителей монастыря участвовала Киевская губернская канцелярия. Поверенные представляли интересы монастыря по делам имущественного и политического характера. Лавра также назначала своих представителей без статуса поверенных при ведении дел служителей монастыря, в частности управляющих ее владений. Задачей таких представителей было обеспечение беспристрастного характера рассмотрения дела. Они подробно на месте изучали обстоятельства дела, следственные действия, контролировали их правомерность, докладывая об этом архимандриту.
Description
Keywords
повірений, представник за довіреністю, Генеральний військовий суд, Генеральна військова канцелярія, Гетьман, Києво-Печерська лавра, архімандрит, намісник, судовий процес, судовий спор, козаки, attorney, representative upon the power of attorney, General Military Court, General Military Office, Getman, Kyiv-Pechersk Lavra, archimandrite, governor, legal proceedings, litigation, Cossacks, поверенный, представитель по доверенности, Генеральный военный суд, Генеральная войсковая канцелярия, Гетман, Киево-Печерская лавра, архимандрит, наместник, судебный процесс, судебный спор, казаки
Citation
Омельчук В. В. Лаврські повірені у судочинстві Гетьманату за правління Кирила Розумовського / Омельчук В. В. // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 1. – С. 93–105.
Collections