№ 1 (7)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Зловживання службовим становищем в Україні в роки гетьманування К. Розумовського та антикорупційні заходи гетьманського уряду
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Утвенко, В. В.; Utvenko, V. V.
  Досліджено корупційні прояви в Лівобережній Україні за часів гетьманування Кирила Розумовського (1750-1764 рр.), передусім зловживання службовим становищем з боку козацької старшини та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Розглядаються витоки корупції в Козацькій Україні та їх прояви в другій третині XVIII ст., а також основні форми зловживання службовим становищем з боку козацької старшини, міських урядовців, управителів гетьманських маєтностей та рядових козаків: привласнення державних та міських грошей; привласнення козацьких ґрунтів та іншого майна; незаконне використання возів та коней козаків, посполитих і міщан; хабарництво та здирство; незаконне будівництво млинів; свавільні арешти посадових осіб; зловживання в ухваленні судових рішень. Висвітлюються заходи гетьманської адміністрації з протидії зловживанню службовим становищем з боку посадових осіб Гетьманщини: скарги населення до Генеральної військової канцелярії та Генерального військового суду; зобов'язання чиновників повернути привласнені кошти або майно; штрафні санкції; попередження урядовців про звільнення з займаної посади або реальне звільнення; ув'язнення на певний термін козацької старшини та міських урядовців.
 • Item
  Динаміка населення с. Пісківка Бородянської волості Київської губернії у ХІХ ст.
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Студінський, Володимир Аркадійович; Studinskyi, V. A.; Студинский, Владимир Аркадьевич
  Здійснено спробу простежити динаміку населення села Пісківка Бородянської волості Київської губернії протягом ХІХ століття. Розглянуто певні специфічні моменти динаміки розвитку населення як даного населеного пункту, так і краю в цілому в окремі історичні періоди. Звертається увага на зміну станового складу населення села Пісківки в період після проведення реформи 1861 року. Також розглянуто взаємовпливи динаміки населення та економічного розвитку населеного пункту. Дане дослідження здійснено на основі архівних матеріалів і тому воно фактично є першим дослідженням у сенсі вивчення динаміки населення на прикладі одного населеного пункту північної частини Київщини у ХІХ століття. Здійснено аналіз динаміки населення села Пісківка у віковому розрізі. Зокрема, звертається увага на динаміку народжуваності й смертності населення, а також на укладення шлюбів. Встановлено середню тривалість життя жителів села Пісківка у ХІХ ст. Виявлено, що вона була невисокою:існувало лише два випадки, коли жителі цього села сягнули віку понад 90 років. Здебільшого, тривалість життя жителів села Пісківки рідко перевищувала шести десятирічний вік. Проте, як свідчать дані джерел, народжуваність була вищою за смертність.
 • Item
  Лаврські повірені у судочинстві Гетьманату за правління Кирила Розумовського
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Омельчук, В. В.; Omelchuk, V. V.
  Проаналізовано інститут лаврських повірених у судовому процесі Гетьманату за правління Кирила Розумовського. Архімандрити Києво-Печерської лаври для захисту своїх інтересів по заведеним у адміністративно-судових органах справам надавали довіреність (вірчий лист) на представництво Лаври. Повірені захищали права Києво-Печерської лаври в адміністративно-судових органах Козацької держави, як центральних (Генеральна військова канцелярія, Генеральний військовий суд, Гетьман) та місцевих (полкова канцелярія, полковий суд). Лаврські володіння та їхні управителі могли мати своїх власних повірених. В оформленні вірчих листів для представників монастиря брала участь Київська губернська канцелярія. Повірені представляли інтереси монастиря у справах майнового і політичного характеру. Лавра також призначала своїх представників без статусу повірених при веденні справ щодо служителів монастиря, зокрема управителів її володінь. Завданням таких представників було забезпечення неупередженого характеру розгляду справи. Вони детально на місці вивчали обставини справи, слідчі дії, контролювали їхню правомірність, доповідаючи про це архімандритові.
 • Item
  У истоков высшего коммерческого образования: М. В. Довнар-Запольский — организатор и руководитель Киевского коммерческого института
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Киштымов, А. Л.; Kishtymov, A. L.
  Рассмотрена концепция М.В.Довнар-Запольского в отношении организации и функционирования Киевского коммерческого института (ККИ), проанализированы характер и направленность учебного процесса заведения по подготовке специалистов, которые отвечали потребностям бизнеса Российской империи начала ХХ столетия. Определено специфику организации Киевского коммерческого института, который должен был обеспечить образование выпускникам средних учебных заведений всех типов, с одной стороны, а, с другой — предполагал нетипичный принцип совместного обучения представителей обоих (мужского и женского) полов студентов. Определен круг дисциплин, которые формировали учебный план заведения в аспекте требований времени и потребностей развития экономики государства, очерчено практику подготовки студентов к коммерческой и бизнес деятельности посредством профессиональных экскурсий и командировок как в пределах страны, так и за границей, привлечения студентов к научной и активной общественной деятельности. Раскрыта издательская деятельность Киевского коммерческого института, которая содействовала профессиональной подготовке специалистов. Отдельное внимание уделено личности М. В. Довнар-Запольского, который проявил себя как блистательный организатор учебного процесса, выдающийся ученый, историк, экономист, общественный деятель своего времени.
 • Item
  Охорона персони гетьмана Кирила Розумовського під час поїздок у Москву та Санкт-Петербург у 1752 р.
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Кабанець, Р. Ю.; Kabanets, R. Y.
  Висвітлюються особливості організації системи охорони Гетьмана Кирила Розумовського під час його поїздок до Москви та Санкт-Петербурга. Відзначено, що питання про систему безпеки останнього Гетьмана України Кирила Розумовського набувало особливої ваги з огляду на складність та суперечливість політичної ситуації на українських землях в середині XVІІІ ст., важливість захисту посадових осіб Гетьманату через нестабільність позиції козацької старшини, суспільної недовіри до гетьманського оточення. У статті розкриваються традиції, принципи, система охорони та супроводу Гетьмана як посадовця вищого рангу, правила, які вироблялися у цьому контексті впродовж століть, аналізується досвід такого напрямку діяльності та еволюції системи особистої безпеки вищої посадової особи в Україні. Доводиться що охорона здійснювалася Надвірною компанійською корогвою, на яку покладалося виконання кур’єрських, конвойних, охоронних функцій. Військові компанійці супроводжували Гетьмана під час воєнних дій, у дозвільних вояжах, у ході офіційних прийомів. Тобто, йдеться про початок формування групової та індивідуальної форм охорони вищої посадової особи Гетьманату, досягнення якої у сфері охоронної діяльності використовувалися й у подальші історичні часи.
 • Item
  Римо-католики в УРСР (друга половина 1940-х — перша половина 1980-х років)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Бондарчук, П. М.; Bondarchuk, P. M.
  Аналізується релігійне життя римо-католиків УРСР в другій половині 1940-х — першій половині 1980-х років. Основним об’єктом дослідження є пересічні віруючі, прояви їхньої релігійності. Розглядається релігійна політика радянської влади та її вплив на релігійне життя римо-католиків, основні моменти внутрішньоконфесійного життя Римо-католицької церкви, мережа римо-католицьких організацій, кількісний склад вірян та кліру. Окреме місце в статті займає аналіз релігійної поведінки та особливостей релігійної свідомості віруючих. Простежено відвідування віруючими богослужінь, виконання ними обрядів життєвого циклу, зокрема хрещень. Стверджується, що упродовж 1940–1980-х рр. значно зменшилася кількість віруючих, що брали участь у богослужіннях та церковних обрядах. Така тенденція була зумовлена як секуляризаційними процесами серед населення, так й тим, що чимало храмів було закрито або зруйновано, і віряни не мали змоги відвідувати їх. Загалом релігійне життя римо-католиків України впродовж 1940–1980-х рр. під адміністративним тиском влади поступово згасало. І лише політика перебудови в СРСР й подальший розпад радянської системи надали поштовх відродженню діяльності РКЦ в Україні.
 • Item
  Келія ігумена Феодосія Печерського як перший скрипторій в Києво-Печерському монастирі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Бабич, О. І.; Babych, O. I.
  Проаналізовано житіє Феодосія Печерського як джерело з історії започаткування в Києво-Печерському монастирі виготовлення рукописних книг. Доведено, що первинним скрипторієм у Києво-Печерському монастирі була келія ігумена Феодосія Печерського. На основі його житія автор робить спробу встановити час, місце та учасників започаткування в Києво-Печерському монастирі виготовлення рукописних книг. Житіє Феодосія Печерського було створено в стінах Києво-Печерського монастиря у 80-х рр. ХІ століття дияконом Нестором (Літописцем) у зв’язку з підготовкою до канонізації славетного ігумена в роки намісництва Никона Великого(1078-1088 рр.). Не пізніше початку ХV ст. житіє Феодосія Печерського долучюать до Києво-Печерського патерика. І з того часу воно стало невід’ємною його частиною В статті висвітлено започаткування виготовлення рукописних книг у Києво-Печерському монастирі. Розглянуто свідчення з житія Феодосія Печерського, встановлено коло учасників та час започаткування виготовлення рукописних книг, описано келію ігумена Феодосія Печерського, в одній з кімнат котрої був влаштований перший к монастирі скрипторій та розглянуто розподіл обов’язків між учасниками виготовлення рукописних книг.
 • Item
  Розвідувальні місії Гетьманату до Криму за правління Кирила Розумовського
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Антоняк, Я. Ю.; Antoniak, Ya.
  Аналізується діяльність розвідки Гетьманату доби правління Кирила Розумовського. Стверджується, що за часи гетьманства К.Розумовського існувала системна розвідувальна діяльність, що базувалась на ієрархічній структурі з міцними традиціями та додатковим соціальним захистом осіб, які залучались до проведення розвідувальних операцій. Виокремлюються напрями функціонування системи фінансового та нормативного забезпечення розвідувальної діяльності Гетьманату середини ХVІІІ ст.Доводиться, що усі фінансові документи, як і розвідувальні донесення, скеровувалися до Гетьмана, і саме він приймав рішення щодо відшкодування витрат, які поніс розвідник під час виконання місії. Визнаються різні форми соціального заохочення розвідників, а також напрями їх діяльності, де поряд із звітами про збір інформації, важливе місце займали фінансові звіти розвідників. Засвідчується існування давніх розвідницьких традицій не лише в козацькому війську, а й в сім’ях самих розвідників. Василь та Андрій Гегели, які були батьком і сином відповідно, неодноразово здійснювали розвідницькі місії в Криму, при цьому діючи незалежно один від одного.