Історичний і системний способи тлумачення в римському приватному праві: ідейні витоки та застереження щодо рецепції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Роботу присвячено історико-правовому дослідженню способів правового тлумачення. У роботі вперше аналізується римсько-правова доктрина ius interpretatio та способи тлумачення, які були встановлені у Давньому Римі. У статті науково доводиться, що ці способи інтерпретації були рецептовані у сучасні системи приватного права.
The paper sets out to provide a legal and historical description of legal interpretation in the Roman Law. This is the first research work devoted to the analysis of a roman law doctrine ius interpretatio and methods of interpretation, which was established in Ancient Rome. The paper scientifically proves that this methods were incorporated into modern systems of private law.
Description
Keywords
римське право, ius interpretatio, способи тлумачення, історичний спосіб інтерпретації, системний спосіб інтерпретації, тлумачення правових норм, тлумачення юридичних фактів, Roman law, ius interpretatio, methods of interpretation, historical interpretation method, system interpretation method, interpretation of legal norms, interpretation of legal facts
Citation
Гайдулін О. О. Історичний і системний способи тлумачення в римському приватному праві: ідейні витоки та застереження щодо рецепції / Гайдулін Олександр Олександрович // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Юридич. ф-т ; редкол.: О. В. Солдатенко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 15. – С. 150–157.