Мотивація ефективного професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Здійснено аналіз ефективності діяльності аспірантури і докторантури в Україні як основних форм професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Визначено статті недоотримання вигод через відхилення від визначених термінів роботи над дисертаційними дослідженнями у розрізі суб’єктів мотивації до професійного розвитку. Побудована оптимальну модель науково-педагогічної кар’єри. Оцінено матеріальні втрати від несвоєчасного захисту дисертаційних робіт і присвоєння вчених звань.
An efficiency of post-graduate and doctoral studies in Ukraine as the main forms of scientifically pedagogical workers’ professional development is analyzed. The main articles of benefit’s shortfall through deviation from the certain terms of working on dissertation research by the subjects of motivation to professional development are defined. An optimal model of scientific and pedagogical career is built. Financial losses from untimely defence of dissertation works and academic ranks awarding are estimated.
Осуществлен анализ эффективности деятельности аспирантуры и докторантуры в Украине как основных форм профессионального развития научно-педагогических работников. Определены статьи недополучения выгод из-за отклонения от утвержденных сроков работы над диссертационными исследованиями в разрезе субъектов мотивации к профессиональному развитию. Построена оптимальная модель научно-педагогической карьеры. Оценены материальные потери от несвоевременной защиты диссертационных работ и присвоения ученых званий.
Description
Keywords
мотивація до професійного розвитку, науково-педагогічні працівники, оптимальна модель науково-педагогічної кар’єри, матеріальні втрати, professional development motivation, scientifically pedagogical workers, optimal model of scientific and pedagogical career, material losses, мотивация к профессиональному развитию, научно-педагогические работники, оптимальная модель научно-педагогической карьеры, материальные потери
Citation
Печенюк А. В. Мотивація ефективного професійного розвитку науково-педагогічних працівників / А. В. Печенюк // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 338-344.