Випуск № 1(7)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 69
 • Item
  Вплив символів і знаків на людську свідомість у трудових і навчальних процесах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-22) Панькова, А. Д.
  У статті розглянуто вплив символів та знаків на людину та її трудову діяльність. Виявлено необхідність відповідального ставлення всіх членів суспільства до оточуючої символіки, особливо до корпоративної атрибутики, логотипів і брендів. Розкрито сутність впливового позитивного знаку «АллатРа», наведені приклади його використання у логотипах компаній. Надано результати доброго впливу знаку на суспільство.
 • Item
  Влияние кадровой деятельности на успешность функционирования организаций в Республике Беларусь
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-22) Галешова, Е. И.
  У рамках даної статті оцінено вплив кадрової діяльності на успішність функціонування організацій в Республіці Білорусь. Оцінку дано на основі думки працівників кадрових служб організацій Республіки Білорусь. За результатами дослідження побудовано рейтинг факторів, що сприяють і перешкоджають успішної діяльності організацій Республіки Білорусь.
 • Item
  Особливості структури управлінського персоналу в державній службі України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-03) Баско, А. В.
  У статті проведено дослідження структури державних службовців. Виявлено особливості у структурі управлінського персоналу державної служби за критеріями категорій посад, рівнем освіти та стажем державної служби.
 • Item
  Управлінський персонал споживчої кооперації: стан та перспективи розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-02) Глущенко, О. І.
  У статті досліджено наявність управлінського персоналу у підрозділах Полтавської облспоживспілки. Проведено групування і районування за рангом середньої наявності управлінського персоналу.
 • Item
  Інтеграція ключових компетенцій персоналу для підвищення ефективності його діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-28) Глушко, Т. В.
  Проведено аналіз науково-методичних джерел. Наведено погляди вчених на сутність поняття «інтеграція». Розглянуто поняття інтеграції «бізнес-компетенції» організації та поняття інтеграції ключових компетенцій персоналу.
 • Item
  Бюджет витрат на персонал у системі бюджетів підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-03) Гуцал, О. П.
  У статті розглянуто основний інструмент реалізації бюджетування — бюджет, його види, форми та методи розробки. Досліджено особливості та структуру бюджету витрат на персонал. На основі аналізу складових бюджету витрат на персонал вдосконалено існуюче визначення бюджету витрат на персонал.
 • Item
  Напрямки реформування соціального діалогу в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-23) Ільченко, Богдан Валерійович; Ilchenko, Bogdan; Ильченко, Богдан Валерьевич
  У статті висвітлено досвід реформування соціально-трудових відносин у країнах ЄС, проведено аналіз проблем і напрямків удосконалення соціального діалогу в Україні.
 • Item
  Щодо оцінки якості роботи кадрових служб
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-27) Польова, В. В.
  У статті обґрунтовано необхідність впровадження системи збалансованих показників ефективності для оцінки якості роботи кадрових служб / відділів на підприємстві з урахуванням принципу соціокультурної ідентичності та концепцій якості трудового життя працівників і людського капіталу; розроблено алгоритм проведення оцінки якості роботи кадрових служб / відділів.
 • Item
  Сучасні підходи щодо визначення рівня соціальної згуртованості суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-14) Кирилюк, Володимир Вікторович
  У статті розглянуто основні сучасні підходи щодо вимірювання рівня соціальної згуртованості суспільства. Відображено генезис формування та характеристики ключових соціальних індикаторів соціальної згуртованості суспільства.
 • Item
  Управління соціальними інноваціями в контексті завдань ефективного розвитку та використання людського капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-15) Семикіна, А. В.
  Розглянуто сутність людського капіталу та чинники його розвитку і використання. Обґрунтовано потребу трансформації визначальних чинників впливу за допомогою соціальних інновацій. Розкрито сутність соціальних інновацій, необхідність управління соціальними інноваціями. Розроблено схему управління соціальними інноваціями.
 • Item
  Концептуальні підходи до дефініцій поняття «міграція»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-23) Побулавець, Н. Л.
  У статті розглянуто проблему визначення поняття «міграція». На основі аналізу праць дослідників, які вивчали процеси міграції, запропоновано систематизацію концептуальних підходів до змісту поняття міграції у широкому та вузькому значеннях.
 • Item
  Демографічні чинники та їх вплив на відтворення трудового потенціалу України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-20) Баб’як, Г. П.
  У статті здійснено аналіз демографічної ситуації в Україні. Виявлено вплив демографічних чинників на відтворення трудового потенціалу держави. Подано шляхи подолання кризових демографічних явищ.
 • Item
  Модель якості трудового життя інноваційного працівника в новій економіці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-23) Рябоконь, Іван Олександрович
  Статтю присвячено формуванню та розвитку індивідуальних якостей суб’єктів інноваційної праці в умовах нової економіки. Автором проведено аналіз і визначено якості інноваційного працівника в сфері трудового життя. Визначено роль і місце ціннісних орієнтацій інноваційного працівника у формуванні якості трудового життя.
 • Item
  Вплив людського капіталу на розвиток підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-14) Дмитрук, Сергій Миколайович
  У дослідженні розглянуто методику аналізу людського капіталу підприємства та вплив удосконалення управління людським капіталом на результати діяльності підприємства.
 • Item
  Оцінка забезпечення гідної праці в Україні за фундаментальними індикаторами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-20) Дорош, О. В.
  У статті проведено оцінку фундаментальних індикаторів забезпечення гідної праці за такими блоками показників, як можливості щодо зайнятості, достатні заробітки та продуктивна зайнятість, безпечна праця. Виявлено резерви та запропоновано напрями підвищення рівня забезпечення гідної праці в Україні.
 • Item
  Методологічні засади організаційно-економічного механізму професійного навчання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-20) Гемма, М. Д.
  У статті розглянуто організаційно-економічні аспекти професійного навчання працівників на виробництві. Запропоновано теоретико-методологічні підходи щодо визначення напрямків реформування організаційно-економічного механізму професійного навчання.
 • Item
  Мотивація ефективного професійного розвитку науково-педагогічних працівників
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-23) Печенюк, А. В.
  Здійснено аналіз ефективності діяльності аспірантури і докторантури в Україні як основних форм професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Визначено статті недоотримання вигод через відхилення від визначених термінів роботи над дисертаційними дослідженнями у розрізі суб’єктів мотивації до професійного розвитку. Побудована оптимальну модель науково-педагогічної кар’єри. Оцінено матеріальні втрати від несвоєчасного захисту дисертаційних робіт і присвоєння вчених звань.
 • Item
  Формування організаційно-економічного механізму стимулювання праці в умовах нестабільного економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-23) Калина, Алла Василівна
  У статті запропоновано підхід до формування організаційно-економічного механізму стимулювання праці в умовах нестабільного економічного розвитку. Розглянуто показники, які можуть бути використані з цією метою, а також пропонується алгоритм оцінки стану трудового потенціалу.
 • Item
  Організаційно-економічні проблеми стимулювання професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-25) Згалат-Лозинська, Л. О.
  У статті визначено основні організаційно-економічні проблеми стимулювання професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України. Проаналізовано структуру грошового забезпечення особового складу. Сформульовано рекомендації щодо посилення дієвості засобів стимулювання цих осіб.
 • Item
  Соціальна стратегія у системі управління сучасним підприємством
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-25) Сорока, О. В.; Кривцова, М. С.
  У статті розглянуто актуальну проблему соціальної сфери на мікрорівні. Проаналізовано сутність і роль соціальної стратегії в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Визначено підходи до формування та обґрунтовано основні компоненти соціальної стратегії в системі управління підприємством.