Архітектура інформаційно-аналітичних систем: еволюція та типологія

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено основні типи архітектури інформаційно-аналітичних систем: централізована, розподілення файлів, архітектура клієнт—сервер; виявлено їх переваги та недоліки, обґрунтовано пріоритети вибору інтеграційного базису для побудови прикладних систем.
The main types of the architecture of information-analytical systems have been researched: centralized, files distribution, client-server architecture; their advantages and disadvantages have been shown, the priorities of integration basis for building information-analytical systems have been proved.
Исследованы основные типы архитектуры информационно-аналитических систем: централизованная, разделения файлов, архитектура клиент—сервер; выявлены их преимущества и недостатки, обоснованы приоритеты выбора интеграционного базиса для построения информационно-аналитических систем.
Description
Keywords
інформаційно-аналітична система, архітектура, клієнт, сервер, information-analytical system, architecture, client, server, информационно-аналитическая система, архитектура, клиент, сервер
Citation
Примостка А. О. Архітектура інформаційно-аналітичних систем: еволюція та типологія / А. О. Примостка // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 462–471.