№ 28

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 52
 • Item
  Приватизація як основний фактор формування фондового сегменту фінансового ринку в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15) Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr
  Розглянуто проблему взаємозв’язку та взаємовпливу специфічного українського періоду переходу до ринкової економіки через процес приватизації, який заклав неефективну основу функціонування сучасного вітчизняного фондового ринку.
 • Item
  Особливості маркетингового процесу на підприємстві, що надає рекламні послуги
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Архипова, Тетяна Василівна; Arhypova, Tetyana; Архипова, Татьяна Васильевна
  Досліджено особливості маркетингового процесу на підприємстві, що надає рекламні послуги. Розроблено практичні рекомендації щодо використання вітчизняною рекламною агенцією маркетингових інструментів.
 • Item
  Моделювання оптимального розміщення реклами підприємства з максимальним охопленням цільової аудиторії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-14) Шевченко, Галина Володимирівна
  Вивчено питання про оптимальне розміщення реклами підприємства з максимальним охопленням цільової аудиторії. Розглянуто проблему відбору оптимальної кількості реклами в різних ЗМІ.
 • Item
  Знаходження розміру резерву сировини від встановленого коефіцієнта ризику для меблевого підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-29) Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetiana; Пастернак, Євген Любомирович; Pasternak, Yevgen
  У статті представлено класифікацію методів, що використовуються для визначення потреб у сировині на перспективу для ефективного управління матеріальними потоками на меблевому підприємстві. Проаналізовано підприємство «Біличанка» з п’яти основних сфер діяльності, а також показано, що розмір резерву сировини для меблевого підприємства залежить від встановленого коефіцієнту ризику.
 • Item
  Багатокритеріальні оптимізаційні моделі формування інвестиційного портфеля комерційного банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-11) Великоіваненко, Галина Іванівна; Товкач, А. В.
  Стаття присвячена проблемі формування портфеля цінних паперів комерційного банку. Запропоновані авторами багатокритеріальні оптимізаційні моделі формування інвестиційного портфеля враховують особливості діяльності комерційного банку та вимоги чинного законодавства.
 • Item
  Практичне застосування моделей управління запасами для забезпечення точок обслуговування комерційного банку готівкою
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-28) Лісовська, Валентина Петрівна; Іващенко, Л. В.
  Розглянуто застосування моделей управління запасами для розрахунку оптимальних величин готівкових коштів і частоти їх поставок для точок обслуговування комерційного банку.
 • Item
  Дослідження систем масового обслуговування з поетапним обслуговуванням вимог. Стохастичні моделі в динаміці та в стаціонарному режимах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-27) Жлуктенко, Володимир Іванович; Тарасова, Людмила Григорівна; Tarasova, Liudmyla; Тарасова, Людмила Григорьевна; Савіна, Світлана Станіславівна
  Запропоновано концепцію дослідження систем масового обслуговування з поетапним обслуговуванням вимог. Побудовано стохастичні моделі систем масового обслуговування з поетапним обслуговуванням вимог для стаціонарного і динамічного режимів в загальному випадку.
 • Item
  Архітектура інформаційно-аналітичних систем: еволюція та типологія
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-22) Примостка, Андрій Олександрович; Prymostka, Andrii; Примостка, Андрей Александрович
  Досліджено основні типи архітектури інформаційно-аналітичних систем: централізована, розподілення файлів, архітектура клієнт—сервер; виявлено їх переваги та недоліки, обґрунтовано пріоритети вибору інтеграційного базису для побудови прикладних систем.
 • Item
  Форми аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в підприємницькій діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-11) Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна
  У статті розглянуто основні компоненти, що впливають на формування та передавання якісної аналітичної інформації в системі управління сучасним підприємством. Запропоновано систематику форм аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в підприємницькій діяльності за перспективами збалансованої системи показників (BSC).
 • Item
  Дослідження еволюції бухгалтерської (фінансової) звітності на теренах сучасної України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15) Озеран, Алла Володимирівна
  Визначено періодизацію бухгалтерської (фінансової) звітності на території сучасної України, проаналізовано етапи її становлення та розвитку.
 • Item
  Бухгалтерська документація як доказ в антикризовому управлінні суб’єкта реального сектору економіки у процедурі провадження справи про банкрутство
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-20) Іванова, Людмила Борисівна
  Досліджено особливості бухгалтерського обліку суб’єкта реального сектора економіки у провадженні справи про банкрутство, роль бухгалтерської документації. З’ясовано подвійний правовій характер документації, доцільність класифікації документів на доброякісні та недоброякісні, виявлені чинники, що впливають на рівень реалізації принципу доказовості бухгалтерського обліку суб’єкта-боржника з урахуванням специфічних рис процедури банкрутства.
 • Item
  Гносеологічний аналіз категорії якості аудиторських послуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-18) Рядська, Валентина Володимирівна
  Досліджено складові якості аудиторських послуг на основі філософської теорії квалітативізму. Розкрито зміст внутрішньої потенційної якості та зовнішньої реальної якості результатів аудиторських послуг. Визначено основні особливості процесу споживання результатів аудиту, які впливають на оцінку їх цінності.
 • Item
  Загальна оцінка фінансового стану підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-27) Івахненко, Валентин Михайлович; Кириченко, Кирило Геннадійович
  Стаття присвячується оцінюванню фінансового стану підприємства. Автори розглядають існуючі в науковій літературі думки з цього приводу і пропонують зосередити увагу на понятті «платоспроможність» як критерії для оцінювання фінансового стану підприємства.
 • Item
  Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-13) Стрільчук, Любов Василівна
  Досліджено деякі аспекти споживчого кредитування, вплив світової фінансової кризи на його розвиток. Проаналізовано сучасний стан, проблеми споживчого кредитування. Розглянуто перспективні напрями розвитку споживчого кредитування на вітчизняному ринку.
 • Item
  Вплив споживчого кредиту на основні макроекономічні показники
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-10) Okhrymenko, I.
  У статті розглянуто соціально-економічне значення споживчого кредиту та його вплив на основні макроекономічні показники.
 • Item
  Особливості формування депозитної політики комерційних банків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-08) Труш, Ганна Володимирівна
  Досліджено теоретичні та практичні засади депозитної політики комерційних банків України в умовах ринкової трансформації та формування національної грошово-кредитної системи. Відмічено роль і місце депозитної політики комерційного банку в забезпеченні ефективності функціонування банківської системи, її взаємозв’язок із стабільністю грошово-кредитного ринку в Україні.
 • Item
  Вплив податкової реформи в Україні на зміну рівня податкового навантаження малих підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-05) Піскунова, Олена Валеріївна; Білик, Тетяна Олександрівна
  Досліджено основні зміни податкового законодавства відносно малих підприємств, викликані проведенням податкової реформи. Зміни податкового законодавства розглядаються для малих підприємств, працюючих за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності. На основі моделі оцінювання загальних обсягів податків і зборів, які сплачуються малими підприємствами, досліджено зміну їх податкового навантаження внаслідок прийняття Податкового кодексу.
 • Item
  Аутсорсинг як спосіб боротьби з неефективністю в бюджетних закладах держави мережевого типу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-31) Кондратюк, Сергій Якович
  Динамічне ведення фінансового господарства держави із постійними змінами технологій, зростанням витрат виробництва та збуту продукції, обмеженням чисельності персоналу, зменшенням товарно-матеріальних запасів і зростаючими вимогами споживачів публічних благ і послуг вимагає пошуку нових ефективних способів раціоналізації затрат бюджетних закладів держави.
 • Item
  Система управління ризиками державного фінансового контролю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-17) Висоцький, Іван Анатолійович
  У статті розглянуто сутність поняття «ризику», теоретичні засади системи управління ризиками державного фінансового контролю, висвітлено основні завдання цієї системи, а також показано основні сфери виникнення даного виду ризику.
 • Item
  Удосконалення системи управління видатками на охорону здоров’я в місті Києві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-22) Просяник, Н. В.; Prosyanyk, N.
  Досліджено ефективність використання коштів, спрямованих на забезпечення функціонування та розвиток галузі охорони здоров’я в місті Києві. Автором розроблено пропозиції щодо якісних змін в управлінні фінансовими ресурсами у медичній галузі та визначено фактори, що негативно впливають на їх використання.