Economic inequality of the regional development of Poland, Spain and Ukraine

Abstract
The current work analyzes uneven regional economic development in Poland, Spain and Ukraine. It was determined that the unevenness of the economic development of the regions of the studied countries can be assessed by comparing statistical indicators, namely the index of the unevenness of the economic development of the countries, the dynamics of changes in the population of the studied countries and the comparison of regional economic statistics, in particular the indicators of the gross regional product. In order to identify the unevenness of regional economic development and justify the possible ways of their smoothing or levelling, the article uses such integral indicators as the coefficient of variation or Williamson’s coefficient of variation, weighted coefficient of variation, relative mean deviation and Theil Index. The study of the indicated indicators made it possible to reveal contradictions in their analysis and the need to calculate additional indicators, as well as the influence of factors of direct and indirect influence on the economic unevenness of the regional development of the studied European countries. У роботі аналізується нерівномірність регіонального економічного розвитку Польщі, Іспанії та України. Визначено, що нерівномірність економічного розвитку регіонів досліджуваних країн можна оцінити шляхом порівняння статистичних показників, а саме індексу нерівномірності економічного розвитку країн, динаміки зміни кількості населення досліджуваних країн, порівняння регіональної економічної статистики, зокрема показників валового регіонального продукту. Для виявлення нерівномірності регіонального економічного розвитку та обґрунтування можливих шляхів її згладжування чи нівелювання в статті використані такі інтегральні показники як коефіцієнт варіації або коефіцієнт варіації Вільямсона, зважений коефіцієнт варіації, відносне середнє відхилення та індекс Тейла. Дослідження вказаних показників дозволило виявити суперечності в їх аналізі та необхідність розрахунку додаткових показників, а також вплив факторів прямого й опосередкованого впливу на економічну нерівномірність регіонального розвитку досліджуваних європейських країн.
Description
Keywords
GDP per capita, regional economy, uneven economic development, ВВП на душу населення, регіональна економіка, нерівномірність економічного розвитку
Citation
Economic inequality of the regional development of Poland, Spain and Ukraine / Andrii Buriachenko, Kateryna Levchenko, Bogdan Stetsenko, Sergii Biriuk // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Харків. навч.-наук. ін-т ДВНЗ «Ун-т банк. справи» ; [редкол.: Б. Самородов (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – Т. 1, № 54. – С. 331–347.