Тенденции развития и эффективности использования трудового потенциала в донецком регионе

Thumbnail Image
Date
2014-05-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Рассмотрены различные концепции развития трудового потенциала и обосновано новое видение его сущности количественного определения уровня, структуры и методов исследования эффективности использования в Донецком регионе.
Different concepts of development of labor potential and justified a new vision of its essence quantify the level, structure and methods of research efficiency in the Donetsk region.
Розглянуто різні концепції розвитку трудового потенціалу і обґрунтовано нове бачення його сутності і методів кількісного визначення рівня, структури і методів дослідження ефективності використання в Донецькому регіоні.
Description
Keywords
Сущность, трудовой потенциал, структура, человеческий капитал, методы, эффективность использования, социально-общественные отношения, Essence, labor potential, structure, human capital, methods, efficiency, social and public relations, Сутність, трудовий потенціал, структура, людський капітал, методи, ефективність використання, соціально-суспільні відносини
Citation
Атаева Е. А. Тенденции развития и эффективности использования трудового потенциала в донецком регионе / Е. А. Атаева // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 136-144.