Статистичний аналіз динаміки розвитку страхового ринку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У даній статті проводиться аналіз динаміки розвитку страхового ринку України. Наведено основні показники діяльності страховиків за 1994—2008 рр. Обґрунтовано динаміку чисельності страхових компаній, розкрито тенденції розмірів статутних фондів та присутності іноземного капіталу. Проаналізовано динаміку валових страхових премій та виплат, визначено рівень збитковості страхового сектору.
This article devotes to analyse dynamics of development Ukrainian insurance market. Main activities of insurers are pointed for 1994–2008. Grounded dynamics of quantity of insurance companies, the tendencies of sizes of charter fund and presence of foreign capital are exposed. The dynamics of gross and net insurance premiums and claims have been analyzed, loss level of the insurance sector is certain.
Description
Keywords
страхова компанія, страхова премія, страхова виплата, перестрахування, рівень виплат, статутний фонд, insurance company, insurance premium, insurance payment, reinsurance, loss level, charter fund
Citation
Нестерова С. Л. Статистичний аналіз динаміки розвитку страхового ринку України / С. Л. Нестерова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. І. В. Луняк. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 312–321.