Стратегічні напрями розвитку фінансової інфраструктури аграрного ринку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Сучасна структурна динаміка розвитку аграрного ринку України визначальною мірою детермінується станом його фінансової інфраструктури, представленої насамперед системою банківського кредитування вітчизняного агропромислового комплексу (АПК). Метою статті є комплексний аналіз основних кількісних і якісних параметрів розвитку інфраструктурного потенціалу АПК України та обґрунтування фінансових механізмів його розбудови через призму системного включення вітчизняної аграрної інфраструктури у глобальні вартісні ланцюги, сформовані на базі багатонаціональних підприємств даного сектору. Конкурентною платформою для реалізації даного стратегічного завдання є Угода про асоціацію між Україною і ЄС, що створює для цього як нормативно-правові, так і соціально-економічні і науково-технологічні умови. На основі розкриття масштабів і динаміки банківського кредитування вітчизняного аграрного сектору конкретизовано основні проблеми його фінансової інфраструктури як у частині значного браку фінансування, так і недосконалих його форм, інструментів і механізмів. Обґрунтовано ключові напрями розбудови фінансової інфраструктури аграрного сектору України у контексті нагромадження аграрного капіталу, прискорення його обороту, підвищення масштабів безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції, а також оперативного покриття часових розривів між вхідними і вихідними фінансовими потоками. Особливу увагу приділено інструментам державних дотацій, державних гарантій кредитів агропромисловому сектору, часткової компенсації державою коштів, витрачених аграріями на купівлю основних фондів і будівництво аграрної інфраструктури, здешевлення кредитних ресурсів вітчизняних тваринницьких комплексів на усіх етапах виробничого процесу. Визначено стратегічні пріоритети розвитку в Україні аграрних розписок як інноваційного фінансового інструмента розбудови вітчизняного аграрного сектору, що вже давно підтвердив свою високу ефективність у країнах — лідерах світового аграрного виробництва. Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи: діалектичний, історико-логічний, системний, метод аналізу і синтезу, кількісних і якісних порівнянь. The modern structural dynamics of the development of the agrarian market of Ukraine is substantially determined by its financial infrastructure, represented primarily by the system of bank lending to the domestic agro-industrial complex (AIC). The purpose of the article is a comprehensive analysis of the basic quantitative and qualitative parameters of the development of the agro-industrial complex of Ukraine infrastructure and the substantiation of the financial mechanisms of its development through the prism of systematic integration of domestic agricultural infrastructure into global value chains, formed on the basis of multinational enterprises of this sector. The competitive platform for the realization of this strategic objective is the Association Agreement between Ukraine and the EU, which creates for this purpose both regulatory, socio-economic and scientific and technological conditions. On the basis of the disclosure of the scale and dynamics of bank lending to the domestic agricultural sector, the main problems of its financial infrastructure have been specified both in terms of a significant lack of financing and its imperfect forms, tools and mechanisms. The key directions of the development of the agrarian sector of Ukraine financial infrastructure in the context of accumulation of agrarian capital, acceleration of its turnover, increase of uninterrupted production of agricultural products and operational coverage of time gaps between incoming and outgoing financial flows have been substantiated. Particular attention is paid to the instruments of state subsidies, state guarantees of agricultural credits, state partial compensation of funds spent by farmers on the purchase of fixed assets and the construction of agrarian infrastructure, cheapening of credit resources of domestic livestock complexes at all stages of the production process. The strategic priorities of the development of agrarian receipts in Ukraine as an innovative financial tool for the development of the domestic agricultural sector have been determined, which has long proved its high efficiency in the countries — leaders of world agricultural production. To achieve this goal, the following methods have been used: dialectical, historical-logical, systemic, method of analysis and synthesis, quantitative and qualitative comparisons.
Description
Keywords
аграрна інфраструктура, банківське кредитування, аграрний банк, фонд гарантування кредитів АПК, державні дотації, державні гарантії кредитів АПК, здешевлення кредитних ресурсів, аграрні розписки, agrarian infrastructure, bank lending, agrarian bank, loan guarantee fund of agricultural complex, state subsidies, state guarantees of agricultural credits, cheapening of credit resources, agricultural receipts
Citation
Поручник А. М. Стратегічні напрями розвитку фінансової інфраструктури аграрного ринку України / Поручник Анатолій М., Войчак Дмитро А. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 34–47.