Методологічні засади обліку необоротних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються основні положення обліку необоротних активів бюджетних установ відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та їх відмінність від діючих облікових правил.
The article reviews themain provisions of the accounting of fixed assets of budget establishments according to National Regulations(Standards)of Accounting in the Public Sector and their difference from current accounting rules.
В статье рассматриваются основне положения учета необоротних активов бюджетних учреждений в соответствиис Национальными положеннями (стандартами) бухгалтерського учета в государственном секторе и их отличие от действующих учетных правил.
Description
Keywords
необоротні активи, основні засоби, нематеріальні активи, бюджетні установи, non-current assets, fixed assets, intangible assets, public institutions, необоротные активы, основные средства, нематериальные активы, учреждения
Citation
Дорошенко О. О. Методологічні засади обліку необоротних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі / О. О. Дорошенко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 275–281.