Випуск № 20

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Роль банків у фінансово-промислових групах
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-05-21) Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polischuk, E.
  Розглянуто етапи становлення фінансово-промислових груп, охарактеризовано діяльність банків у фінансово-промислових групах в залежності від їх ролі.
 • Item
  Умови забезпечення збалансованості структури вітчизняного фінансового ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-21) Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr
  У статті проаналізовано стан і перспективи забезпечення структури вітчизняного фінансового ринку з метою підвищення ефективності реального сектору економіки.
 • Item
  Річна звітність фізичної особи-підприємця з єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15) Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svitlana; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn
  У статті з’ясовано порядок складання та подання річної звітності фізичними особами-підприємцями з єдиного соціального внеску. Виокремлено особливості її складання фізичними особами-підприємцями як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування їх діяльності.
 • Item
  Внутрішній розподіл доходів і витрат між точками продаж і центрами відповідальності банківських установ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15) Ящук, Є. А.; Yschuk, E.
  У статті розкрито організаційні і методичні положення оцінки ефективності діяльності банків за центрами фінансової відповідальності; конкретизовано порядок розподілу доходів і витрат між точками продаж і центрами відповідальності.
 • Item
  Методологічні особливості аудиту фінансової звітності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15) Свідерський, Д. Є.; Svidersky, D.
  У статті розглянуто основні методологічні та методичні аспекти організації аудиту фінансової звітності.
 • Item
  Оцінка як методологічна складова системи бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15) Корягін, М. В.; Koryagin, M.
  Проведено аналіз підходів дослідників до обґрунтування ролі і місця оцінки в системі бухгалтерського обліку.
 • Item
  Методологічні засади обліку необоротних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15) Дорошенко, О. О.; Doroshenko, O.
  У статті розглядаються основні положення обліку необоротних активів бюджетних установ відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та їх відмінність від діючих облікових правил.
 • Item
  Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління відтворюваними економічними ресурсами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-09) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, L.
  Запропоновано концепцію обліково-аналітичного забезпечення управління відтворюваними економічними ресурсами. Це надає можливість користувачам провести прогнозний аналіз і отримати необхідну економічну інформацію про інтелектуальні ресурси підприємства.
 • Item
  Сутнісна характеристика інновацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-18) Голуб, Ю. Ю.; Holub, Y.
  Стаття присвячена дослідженню питання теоретичної сутності інновацій. Проаналізовано підходи різних вчених щодо тлумачення цього поняття. На основі узагальнення результатів попередніх дослідників уточнено його сучасний зміст.
 • Item
  Прогнозування показників фінансової звітності банків на основі методів екстраполяції трендів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15) Амбарчян, Маргарита Самвелівна; Ambarchian, Marharyta
  В статті розглянуто алгоритм побудови прогнозу значень показників фінансової звітності банків із застосуванням методів екстраполяції трендів. Автором здійснено порівняння точності прогнозування на основі методу простої екстраполяції трендів та методу експоненціального згладжування.
 • Item
  Нормативне регулювання обліку інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-26) Амбарчян, В. С.; Ambarchian, V.
  Розглянуто питання регулювання облікових операцій із визнання та оцінки фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні компанії. Визначено основні відмінності у розкритті інформації про інвестиційну діяльність банків відповідно до міжнародних і вітчизняних стандартів обліку та нормативних актів НБУ.
 • Item
  Дюрація як індикатор відсоткового ризику
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-28) Шморгун, Ю. В.; Shmorgun, Y.
  У статті досліджено один з показників ризику, що має використовувати банк у процесі формування активів і пасивів — дюрація.
 • Item
  Шляхи вдосконалення механізму моніторингу кредитних ризиків при інвестиційному кредитуванні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15) Островська, Наталія Леонідівна; Ostrovskaya, N.
  Розглянуто принципи розрахунку кредитних ризиків, організацію кредитного моніторингу у банках та шляхи зниження кредитних ризиків. Представлено різні методики оцінки кредитного ризику, що використовуються у світовій банківській практиці. Запропоновано механізм покращення існуючої системи моніторингу кредитних ризиків при інвестиційному кредитуванні.
 • Item
  Ресурсопридатність результату інноваційної діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15) Моісеєнко, Т. Є.; Moiseenko, T.
  У статті автор намагається вирішити питання удосконалення ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємства. Запропоновано та обґрунтовано доцільність використання поняття «ресурсопридатність результату інноваційної діяльності» підприємств, як методу оптимального використання ресурсів.
 • Item
  Фінансова інфраструктура в контексті економічного зростання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15) Кравченко, А. Д.; Kravchenko, A.
  У статті обґрунтовано необхідність дослідження впливу фінансової інфраструктури на суспільне відтворення. Виявлено взаємозв’язок між фінансовим та реальним секторами в економіці. Визначено основні напрямки розбудови ефективної фінансової інфраструктури.
 • Item
  Теоретичні засади оцінки надійності банківської системи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15) Козлов, В. І.; Kozlov, V.
  У статті обґрунтовано прийнятність використання терміну «надійність банківської системи» та розглянуто основні аспекти її аналізу. Зокрема, охарактеризовано основні напрямки такого дослідження, запропоновано вимоги до елементів механізму забезпечення надійності банківської системи.
 • Item
  Конкуренція як економічна категорія та специфіка її прояву в банківській сфері
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15) Ковриженко, Л. О.; Kovryzhenko, L.
  У статті здійснено аналіз існуючих поглядів на трактування економічної категорії «банківська конкуренція», пропонується власне визначення даного поняття. Узагальнено функції банківської конкуренції та з’ясовано особливості її прояву в банківській сфері, здійснено їх систематизацію залежно від суб’єкта, об’єкта та сфери банківської конкуренції.
 • Item
  Розвиток інфраструктури банківського сегменту фінансового ринку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-25) Дробязко, А. О.; Drobyazko, A.
  Взаємодія банків з установами, що обслуговують їх діяльність, висвітлена в науковій літературі не достатньо. Інфраструктура банківського сегменту фінансового ринку формує інформаційне поле, що забезпечує прозорість функціонування, надає впевненість інвесторам, і є генератором нових ідей подолання кризових явищ.
 • Item
  Особливості розкриття обліково-аналітичної інформації про похідні фінансові інструменти у фінансовій звітності
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-04-15) Супрович, Ганна Олександрівна; Suprovych, Ganna
  У статті розглянуто і проаналізовано особливості розкриття обліково-аналітичної інформації про похідні фінансові інструменти у фінансовій звітності.
 • Item
  Законодавчо-нормативне забезпечення та методика обліку транспортно-експедиторських послуг
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-04-15) Сташенко, Юлія Вікторівна; Stashenko, Y.
  У статті розглянуто поняття транспортно-експедиторської діяльності згідно законодавства України, досліджено, проаналізовано законодавчо-нормативне забезпечення транспортно-експедиторських послуг та розкрито методику їх відображення в обліку.