Социальная ответственность бизнеса и разрешение конфликтов и споров между организацией и ее заинтересованными сторонами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статья посвящена социальной ответственности бизнеса, разрешению конфликтов и споров в организации, между организацией и ее заинтересованными сторонами, приведены примеры успешных российских социально ответственных компаний, реализующих на практике концепцию Устойчивого Развития и экологической безопасности.
The article is devoted to social responsibility of business, the solution of conflicts and disputes in the organization, between the organization and stakeholders, examples of the successful Russian socially responsible companies realizing in practice the concept of the Sustainable Development and ecological safety are given in the paper.
Стаття присвячена соціальній відповідальності бізнесу, вирішенню конфліктів і суперечок в організації, між організацією і її зацікавленими сторонами, наведено приклади успішних російських соціально відповідальних компаній, що реалізовують на практиці концепцію Стійкого розвитку і екологічної безпеки.
Description
Keywords
социальная ответственность, взаимодействие с заинтересованными сторонами, устойчивое развитие, стратегия информирования, стратегия реагирования, стратегия вовлечения, принципы социально ответственного бизнеса, social responsibility, stakeholder engagement, sustainable development, information strategy, response strategy, involvement strategy, principles of socially responsible business, соціальна відповідальність, взаємодія із зацікавленими сторонами, стійкий розвиток, стратегія інформування, стратегія реагування, стратегія залучення, принципи соціально відповідального бізнесу
Citation
Артамонова М. В. Социальная ответственность бизнеса и разрешение конфликтов и споров между организацией и ее заинтересованными сторонами / М. В. Артамонова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 60-73.