Розвиток гнучких форм зайнятості як напрям соціально-демографічної політики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті на основі результатів соціально-демографічного обстеження аналізується, якою мірою поширення і доступність гнучких форм зайнятості сприяли б підвищенню дітородної активності, які групи жінок є найбільш чутливими до цього заходу. Доводиться необхідність комплексного підходу до вирішення проблем поєднання материнства і професійної зайнятості жінок.
On base of results of the social and demographic survey this paper examines the extent to which the distribution and availability of flexible forms of employment can influence on increase childbearing activity and which groups of women are the most sensitive to this measure of social and demographic policy. In the article it is explained the necessity of integrated approach to problem-solving of combining motherhood and professional women’s employment.
В статье на основе результатов социально-демографического обследования анализируется, в какой мере распространение и доступность гибких форм занятости могут повлиять на повышение детородной активности, какие группы женщин являются наиболее чувствительными к этому мероприятию социально-демографической политики. В статье также обосновывается необходимость комплексного подхода к решению проблем сочетания материнства и профессиональной занятости женщин.
Description
Keywords
Дітородна поведінка, гнучкі форми зайнятості, демографічна політика, фактори народжуваності, дистанційна зайнятість, Reproductive behaviour, flexible forms of employment, population policy, fertility factors, distant employment, Репродуктивное поведение, гибкие формы занятости, демографическая политика, факторы рождаемости, дистанционная занятость
Citation
Аксьонова С. Ю. Розвиток гнучких форм зайнятості як напрям соціально-демографічної політики / С. Ю. Аксьонова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 22-28.