Патологии менеджмента в стратегическом управлении организацией

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Належність до традиційної парадигми стратегічного управління не забезпечує сучасним компаніям сталого успіху в розвитку. Застосування нових методів оцінки системи менеджменту організації відкривають можливості в розробці стратегій на новому якісному рівні.
Belonging to the traditional paradigm of strategic management does not provide today’s businesses continued success in development. Application of new methods to assess the organization’s management systems provides opportunities to develop strategies at a new qualitative level.
Принадлежность к традиционной парадигме стратегического управления не обеспечивает современным компаниям устойчивого успеха в развитии. Применение новых методов оценки системы менеджмента организации открывают возможности в разработке стратегий на новом качественном уровне.
Description
Keywords
Парадигма, організація, патології менеджменту, стратегічне управління, профіль, Paradigm, organization, pathology management, strategic management, profile, Парадигма, организация, патологии менеджмента, стратегическое управление, профиль
Citation
Плешакова Е. Ю. Патологии менеджмента в стратегическом управлении организацией / Є. Ю. Плешакова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 540-549.