Перешкоди інноваційному розвитку в національній економіці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена аналізу комплексу причин повільному розвитку інновацій в національній економіці та подоланню перешкод на шляху інновацій. Наведено огляд стереотипів, що склалися в оцінці потенціалу інноваційного розвитку та статистиці обліку інновацій.
The article analyzes the complex reasons for the slow development of innovations in the national economy and overcoming obstacles to innovation. The review of stereotypes in assessing the potential of innovation and statistics accounting innovations.
Статья посвящена анализу комплекса причин медленном развитии инноваций в национальной экономике и преодолению препятствий на пути инноваций. Приведен обзор сложившихся стереотипов в оценке потенциала инновационного развития и статистике учета инноваций.
Description
Keywords
інновації, науково-технічний прогрес, індекс інноваційного розвитку, національна інноваційна економіка, innovation, technological progress, index of innovative development, national innovation economy, инновации, научно-технический прогресс, индекс инновационного развития, национальная инновационная экономика
Citation
Бортнікова Л. П. Перешкоди інноваційному розвитку в національній економіці / Л. П. Бортнікова, А. П. Самійленко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 31. – С. 83–88.