Кафедра економічної теорії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1047
 • Item
  Особливості розвитку цифрової економіки в Україні та світі
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна
 • Item
  Специфіка формування стійкої конкурентної переваги підприємства
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2018) Кібук, Тетяна Миколаївна; Kibuk, Tetyana; Кибук, Татьяна Николаевна
  В статті здійснено аналіз існуючих підходів до трактування терміну «конкурентна перевага підприємства» та надано найбільш актуальне в сучасних реаліях визначення останнього. Висвітлено основні джерела для формування конкурентної переваги підприємства, до яких віднесено: інновації, залучення та утримання найцінніших співробітників, лояльність клієнтів, розширення географії ринків, підвищення вартості бренду, взаємодія з профспілками, підтримка місцевого співтовариства та сталого партнерства. Проаналізовано основні умови для формування конкурентних переваг на промисловому підприємстві, зокрема: неоднорідність ресурсів (існування ренти), стійкість ренти, недосконала рухливість (стійкість ренти в межах підприємства) та неможливість відшкодування ренти за допомогою витрат. Встановлено та систематизовано головні будівельні блоки будь-яких конкурентних переваг, серед яких: ефективність, якість, інновація та відповідність клієнтам. Проведено дослідження основних факторів, які впливають на тривалість конкурентних переваг, де виокремлено наступні: висота бар'єрів для імітації, здатності конкурентів і загальну динамічность галузевого середовища. Здійснено аналіз критеріїв стійкості конкурентної переваги, до яких віднесено: цінність, рідкість, неповторність й незамінність, та систематизовано способи досягнення стійкої конкурентної переваги. Доведено, що стійкість конкурентної переваги залежить від трьох наступних умов: джерела конкурентної переваги, кількості різних джерел, якими володіє підприємство та постійності вдосконалення та покращення своїх конкурентних переваг. Виділено три способи досягнення стійкої конкурентної переваги, а саме: лояльність клієнтів, позитивні відгуки та попереднє використання можливостей. Висвітлено підходи до формування стійких конкурентних переваг на сучасних підприємствах. The article analyzes the existing approaches to the interpretation of the term " enterprise competitive advantage" and provides the most current definition of the last in modern realities. The main sources for forming the enterprise competitive advantage are highlighted and among them are stated the following: innovation, attraction and maintenance of the most valuable employees, customer loyalty, expansion of geography of the markets, increase of brand value, interaction with trade unions, support of local community and sustainable partnership. The basic conditions for the formation of competitive advantages in the industrial enterprise are analyzed, in particular: heterogeneity of resources (existence of rent), stability of rent, imperfect mobility (stability of rent within the enterprise) and impossibility of reimbursement of rent with the help of expenses. The main building blocks of any competitive advantages are established and systematized, among them: efficiency, quality, innovation and customer satisfaction. The research of the main factors influencing the duration of competitive advantages has been carried out, which highlighted the following: the height of the barriers for imitation, the ability of competitors and the overall dynamism of the industry environment. The analysis of the criteria of stability of the competitive advantage, which includes: value, rarity, inimitable and non-substitutable, and systematized ways to achieve a stable competitive advantage. It is proved that the stability of a competitive advantage depends on the following three conditions: sources of competitive advantage, the number of different sources owned by the enterprise and the continuity of improvement of their competitive advantages. There are three ways to achieve a sustainable competitive advantage, namely: customer loyalty, positive feedback, and prior use of opportunities. The approaches to formation of stable competitive advantages at modern enterprises are highlighted.
 • Item
  Вплив глобалізації на динаміку інфляції
  (ДННУ «Академія фінансового управління», 2023) Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, Volodymyr; Кириленко, Владимир Иванович; Хохич, Дмитро Григорович; Khokhych, Dmytro; Хохич, Дмитрий Григорьевич
  Вступ. Досліджено вплив глобалізації на динаміку інфляції через посилення інтеграції між розвинутими економіками та країнами, що розвиваються у період 1990–2022 рр., його причини та результати. Проблематика. На основі аналізу статистичних даних встановлено, що глобальна інфляція у світовій економіці прямо впливає на внутрішню інфляцію країн, що розвиваються, а також має яскраво виражений структурний характер у розвинутих країнах. Отже, навіть незначні порушення глобальних торговельних каналів можуть виступати причиною інфляції. Мета – пояснення впливу глобалізації на рівень інфляції в розвинутих країнах та сировинних економіках через розширення торговельної інтеграції, посилення ролі ринків, що розвиваються, цінову конкуренцію та збільшення волатильності процентних ставок. Методи. За допомогою дисперсійного аналізу перевірено гіпотезу про наявність зв’язку між складовими каналів глобалізації та показниками інфляції, що визначають волатильність цін на товари та послуги у середньостроковій перспективі. Результати. Проаналізовано глобальні складові кожного показника інфляції для повної вибірки країн з розвинутою економікою та ринків, що розвиваються. Виявлено, що в індексі споживчих цін (ІСЦ) та індексі цін виробників (ІЦВ) є значущий спільний глобальний компонент, що становить 40 % різниці в інфляції ІСЦ та 52 % в інфляції ІЦВ країн у вибірці. Однак роль спільного компонента є набагато меншою для базової інфляції та інфляції заробітної плати. Перша основна складова інфляції пояснює близько 21–26 % варіації інфляції для різних вибірок. Висновки. Зростання глобальної складової інфляції за останні два десятиліття можна пояснити основними великомасштабними кризами, що виникають унаслідок високої волатильності цін на сировинні товари, більшої чутливості країн до потрясінь через розширення торгівлі чи фінансову інтеграцію або тісніші прямі зв’язки між економіками. Ефект перенесення глобальної інфляції на внутрішні ціни вимагає від центробанків проведення жорсткішої монетарної політики в напрямі досягнення цінової стабільності. Introduction. The article studies the impact of globalization on the dynamics of inflation due to increased integration between developed economies and emerging countries in the period 1990-2022, its causes and effects. Problem Statement. Based on the analysis of statistical data, it was established that global inflation in the world economy has a direct impact on domestic inflation in emerging countries, as well as a pronounced structural character in developed countries. This means that even minor disruptions in global trade channels can cause inflation. Purpose. Explaining the impact of globalization on the level of inflation in developed countries and commodity economies through the expansion of trade integration, the strengthening of the role of emerging markets, price competition and the increase in the volatility of interest rates. Methods. According to the results of a dispersion analysis, a hypothesis of the existence of a connection between the components of globalization channels and inflation indicators, which determine the volatility of prices for goods and services in the medium term was investigated . Results. The global components of each inflation indicator are analyzed for the full sample of advanced economies and emerging markets. CPI and producer price index are found to have a significant common global component, accounting for 40% of the difference in CPI inflation and 52% in producer price index inflation of the countries in the sample. However, the role of the common component is much smaller for core inflation and wage inflation. The first main component of inflation accounts for about 21-26% of the variation in inflation for different samples. Conclusions. The increase in the global component of inflation over the past two decades can be explained by major global crises arising from high volatility of commodity prices, greater sensitivity of countries to global shocks due to increased trade or financial integration, or closer direct links between economies. The effect of the transfer of global inflation on domestic prices requires that the central bank should conduct a tighter monetary policy towards achieving the price stability.
 • Item
  Виклики і можливості трансформації економіки освіти в моделі повоєнного відновлення України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena; Ткаченко, Елена Вадимовна; Козловська, Лариса Степанівна; Kozlovska, Larysa; Козловская, Лариса Степановна; Лісняк, Наталія Іванівна; Lisniak, Nataliia; Лисняк, Наталья Ивановна
  Статтю присвячено оцінюванню перспектив якісної трансфо- рмації економіки освіти України під час повоєнного відновлення. Оцінено схильність населення України інвестувати в підвищення освітнього рівня й уточнено уподобання щодо форматів навчання як важливі передумови оно- влення структури джерел фінансування вищої освіти та розвитку системи мотивів і стимулів до підвищення її економічної ефективності. Вихідну ін- формацію отримано за результатами вибіркового опитування постраждалих від воєнних дій. Теоретичною базою роботи стали дослідження, присвячені визначенню ролі накопичення людського капіталу в розширенні масштабів та оновленні структури національного виробництва. Виявлено високий потенціал розширення платоспроможного попиту на короткострокові програми підготовки, що будуть реалізовані за активною участю потенційних роботодавців, адже 33,0 % загальної чисельності респо- ндентів планують змінювати професію, що зумовлює додатковий попит на освітні послуги. Вагомі резерви розширення платоспроможного попиту на освітні послуги пов’язано з пропозицією достатньо гнучких режимів доступу до навчальних програм, що дають змогу залучити тих потенційних клієнтів, які прагнуть навчатися, але не можуть реалізовувати це бажання через зумовлені війною обмеження можливостей. За даними вибірки, ця група становить 31,1 % серед усіх респондентів і 29,7 % серед респондентів, що вже мають диплом про вищу освіту. У довгостроковій перспективі цей показник характеризує приблизні масштаби потенційного розширення ринку освітніх послуг для закладів вищої освіти: це колишні клієнти, що планують продовжити навчання. The article is devoted to the evaluating of prospects for the Ukrainian education economy qualitative transformation in the process of post-war recovery. In particular, the propensity of the Ukrainian population to invest in raising the level of education is assessed and the preferences for educational formats are specified, as an important prerequisite for updating the structure of higher education’s funding sources and the relative system of motives and incentives to increase its economic efficiency. The initial information was obtained based on the results of a sample survey conducted among the population of Ukraine affected by the war. The theoretical basis of the work was researches devoted to determining the role of the accumulation of human capital in the processes of expanding and updating the structure of national production. A high potential of expanding the solvent demand for short-term training programs, which will be provided with the active participation of potential employers, has been revealed, because 33.0% of the total number of respondents plan to change their profession, which mainly causes additional demand for educational services. Significant reserves for the expansion of the solvent demand on educational services are associated with the supply of sufficiently flexible modes of access to educational programs, which will allow attracting those customers’ potential, who wish to begin education, but cannot realize this desire due to the limitations of opportunities caused by the war. According to the sample, this group comprises 31.1% of all respondents and 29.7% of respondents who already have a higher education diploma. In the long term, this indicator characterizes the approximate size of the likely expansion of the educational services market for higher education institutions — at least, these are former clients who plan to continue their studies.
 • Item
  Розумні міста у контексті сталого розвитку
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03) Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна
  Місто вважається «SMART», коли інвестиції здійснюються в соціальний капітал, сучасну ІКТ-інфраструктуру для забезпечення сталого економічного зростання, високої якості життя та відповідального управління ресурсами за допомогою партисипативного врядування. У світлі сучасних соціально-економічних проблем, недостатньо створювати лише «розумні» міста, важливо створювати «розумні» сталі міста.
 • Item
  Зелене інвестування як сучасний тренд ноосферного мислення
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-02) Колядич, Олександр Іванович; Koliadych, Oleksandr; Колядич, Александр Иванович
 • Item
  Деякі сучасні тенденції у сфері грошових відносин
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2023) Мельник, Олексій Михайлович; Melnyk, Oleksii; Мельник, Алексей Михайлович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович
  Стаття присвячена дослідженню новітніх тенденцій у сфері грошових відносин. При цьому факторами, під впливом яких вони виникли, є глобалізація та цифровізація, створюючи зовнішню рамку для розвитку грошових відносин. При цьому самі грошові відносини, трансформуючись, формують нові явища. Феноменам цифрових, електронних, віртуальних грошей і криптовалютам нині вже присвячена певна кількість наукових праць. Тут можна назвати публікації Я. В. Белінської, С. В. Волосовича, Ю. М. Сапачука та інших. Показано, що ці явища іноді ще не мають однозначної оцінки з боку наукової громадськості. Існуючі дискусії стосовно сутності та співвідношення між собою різних сучасних грошових явищ привели до певного наукового поступу. Проте економічна природа цифрових, електронних, віртуальних грошей та криптовалют, а також їх місце в системі сучасних грошових відносин, не є очевидним. Метою дослідження є вивчення природи цифрових грошей, їх різновидів, зокрема і криптовалют, а також спроба провести класифікацію в сучасних умовах. Проведений в статті аналіз засвідчив, що: 1. По мірі еволюції суспільного виробництва еволюціонували і гроші. Нині цей процес ще не закінчився. 2. Із появою Інтернету з’явилися новітні технології, які сприяють трансформаційним змінам в економіці, зокрема і тому, як люди здійснюють платежі. 3. Усі гроші, які функціонують завдяки інтернет-технологіям, є цифровими грошима, хоча правильніше було б їх назвати цифровим форматом тих грошей, які функціонують у традиційній економіці. 4. Серед них виділяють електронні гроші, які є інтернет-продовженням фіатних грошей, а також 5. Віртуальні валюти, що є цифровим форматом приватних грошей. 6. У складі віртуальних валют можна виділити щонайменше дві головні групи, які пов’язані із характеристиками відповідних грошей. 7. Перша група різновидів приватних грошей являє собою цифровий різновид кредитних грошей, за яким стоїть конкретна приватна особа, котра прийняла на себе зобов’язання у зв’язку із випуском відповідних платіжних засобів і несе відповідальність за їх виконання. 8. Друга група (криптовалюти) являє собою цифровий різновид приватних продуктово-фудуціарних грошей, які після своєї емісії повністю втрачають зв’язок зі своїм емітентом. The article is devoted to what are the latest trends in the field of monetary relations. At the same time, the factors under the influence of which they arose are globalization and digitalization. It was they who created the external framework for the development of monetary relations. At the same time, monetary relations themselves, being transformed, form new phenomena. The phenomena of digital, electronic, virtual money and cryptocurrencies are currently devoted to a certain number of scientific works. Here we can mention the publications of Belinska Y. V., Volosovich S. V., Sapachuk Y. M. and others. However, it is worth noting here that these phenomena sometimes do not yet have a clear assessment by the scientific community. Existing discussions regarding the essence and relationship between various modern monetary phenomena have led to certain scientific progress. Nevertheless, the economic nature of digital, electronic, virtual money and cryptocurrencies, as well as their place in the system of modern monetary relations, is not obvious. The aim of the article is to study the nature of digital money, its varieties, in particular cryptocurrencies, as well as an attempt to classify them in modern conditions. The analysis conducted in the article showed that: 1) As social production evolved, so did money. Currently, this process has not yet ended. 2) With the advent of the Internet, new technologies have appeared that contribute to transformational changes in the economy, in particular, in the way people make payments. 3) All money that functions thanks to Internet technologies is digital money, although it would be more correct to call it a digital format of the money that functions in the traditional economy. 4) They include electronic money, which is an Internet extension of fiat money, and 5) virtual currencies, which are a digital format of private money. 6) In the composition of virtual currencies, at least two main groups can be distinguished, which are related to the characteristics of the corresponding money. 7) The first group of types of private money is a digital type of credit money, which is backed by a specific private person who has assumed obligations in connection with the issuance of the corresponding means of payment and is responsible for their fulfillment. 8) The second group (cryptocurrencies) is a digital variety of private product-fiduciary money, which after its emission completely loses connection with its issuer.
 • Item
  Оцінювання добробуту українських домогосподарств за допомогою побудови кривих Енгеля на основі статистики споживчих видатків
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Верба, Денис Володимирович; Verba, Denys; Верба, Денис Владимирович; Кудінова, Алевтина Віталіївна; Kudinova, Alevtyna; Кудинова, Алевтина Витальевна; Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena; Ткаченко, Елена Вадимовна; Самійленко, Андрій Петрович; Samiilenko, Andrii; Самойленко, Андрей Петрович
  Статтю присвячено удосконаленню аналітичного забезпечення оцінювання добробуту українських домогосподарств. Методологічні підходи статті будуються на законах Енгеля в слабкому та сильному формулюванні і передбачають, що задоволення потреб в нормальному харчуванні є необхідною умовою активізації участі домогосподарств у фінансуванні галузей соціальної сфери у формі розширення видатків на освіту, охорону здоров’я та інші види благ, споживання яких має характер інвестицій в людський капітал. Відповідно, скорочення еластичності споживання продуктів харчування за доходом є важливою ознакою наявності економічних можливостей для позитивних зрушень в структурі споживчих видатків. За результатами побудови функції Енгеля оцінено еластичність фізичних обсягів споживання харчових продуктів від зміни реального доходу: додатковий відсоток доходів спонукає домогосподарства на 0,47 % збільшувати обсяги споживання продуктів харчування. Досягнутий рівень задоволення потреб у продуктах харчування для переважної більшості українських домогосподарств не дозволяє розраховувати на вивільнення їх коштів від задоволення базових поточних потреб і розширення тих витрат, які мають характер інвестування в людський капітал та мають виражений позитивний вплив на кваліфікаційний рівень ресурсів праці та продуктивність їх використання в національній економіці. Коефіцієнт еластичності обсягів споживання благ освітньої галузі від доходу за нашими розрахунками дорівнює 0,928 (додатковий відсоток реального доходу спонукає українські домогосподарства збільшувати фізичні обсяги споживання благ освітньої галузі на 0,93 %). Отже, українські домогосподарства достатньо цінують освіту та схильні користуватись можливостями, які вона надає. Проте занизькі доходи, притаманні переважній більшості домогосподарств, обмежують можливості виділяти помітну частку своїх споживчих видатків на освітні цілі. Така ситуація вкрай загрозлива, як через позбавлення значної частки населення можливості поліпшувати власне становище на ринку праці інвестуючи в освіту, так і через позбавлення бюджетної освіти нормальної конкурентної взаємодії з освітою платною, що надається на комерційній основі. The article is devoted to the improvement of analytical support for assessing the Ukrainian households’ well-being. The methodological approaches of the article are based on Engel’s laws in a weak and strong formulation and assume that meeting the needs for normal nutrition is a necessary condition for intensifying the participation of households in the financing of social spheres in the form of expanding expenditures on education, health care and other types of goods, the consumption of which is related with investment in human capital. Accordingly, the reduction in the income elasticity of food consumption is an important sign of the presence of economic opportunities for positive changes in the structure of consumer spending. According to the results of the Engel line plotting, the income elasticity of the real amounts of food consumption was estimated: an additional percentage of income encourages households to increase the volumes of food consumption by 0.47 %. The achieved level of meeting food needs for the vast majority of Ukrainian households does not allow them to count on the release of their funds from meeting basic current needs and the expansion of those expenses that have the character of investing in human capital and have a pronounced positive effect on the qualification level of labor resources and the productivity of their use in the national economy. According to our calculations, the income elasticity of the educational goods consumption is equal 0.928 (an additional percentage of real income encourages Ukrainian households to increase the real amounts of educational goods consumption by 0.93 %). Therefore, Ukrainian households value education enough and tend to use the opportunities it provides. However, the low incomes of the vast majority of households limit the ability to allocate a significant share of their consumer spending to education. Such a situation is extremely threatening, both because of the deprivation of a significant part of the population of the opportunity to improve their own position on the labor market by investing in education, and because of the public education releasing from normal competitive interaction with paid education provided on a commercial basis.
 • Item
  Тенденції розвитку монетарного посткейнсіанства на початку XXI століття
  (Одеський національний економічний університет, 2015) Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна
  У статті розглянуто теоретико-методологічні засади монетарного посткейнсіанства. Проаналізовано погляди представників цього напряму економічної думки на роль грошей і грошово-кредитної політики у розвитку сучасного ринкового господарства. Визначено, що вагомим внеском посткейнсіанців в сучасну економічну теорію стало їхнє обґрунтування тісного взаємозв’язку між грошово-кредитною та фінансовою системами господарства. Наголошено, що у монетарному посткейнсіанстві основним інструментом у боротьбі з фінансовою нестабільністю є грошово-кредитна політика.
 • Item
  Methodenstreit: основні напрями критики К. Менгером методології німецької історичної школи
  (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2017) Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна
  У статті розглянуто ключові напрями критичних заува жень австрійського економіста К. Менгера щодо методології наукових досліджень представників німецької історичної школи. Показано, що теоретична, практична та історична науки є складовими загального вчення про народне господарство. Кож на з наук має свої принципи і методи, змішування яких є неприпу стимим при дослідженні господарської системи.
 • Item
  Роль історії економічної думки в розвитку економічної науки: сучасний дискурс
  (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2018-11-22) Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна
 • Item
  Вітчизняна економічна наука початку ХХ ст. у системі українського державотворення: сучасний погляд
  (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2018-11-22) Фещенко, Валентина Михайлівна; Feshchenko, Valentyna; Фещенко, Валентина Михайловна
 • Item
  Теорія кредиту у науковій спадщині М. Бунге: практичний аспект
  (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2019) Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна
  Стаття присвячена аналізу наукової та практичної діяльності М. Бунге у сфері кредитних відносин. «Теорія кредиту» (1852) – одна з перших фундаментальних наукових робіт М. Бунге, де він розкриває суть кредиту, основні його ознаки, економічне призначення кредиту. Він трактує кредит як спосіб обміну, де предметом обміну виступає цінність товару чи послуги, що буде сплачена у майбутньому. Передавання цінності основане на довірі, що в майбутньому буде отримано винагороду. Довіра у кредитних відносинах розглядається з точки зору моралі і економічних гарантій. У 1868 р. за ініціативою М. Бунге було створене Київське міське товариство взаємного кредиту, головою якого він залишався до 1871 р. Товариство стало однією з найбільш ефективних кредитних установ у Києві і проіснувало до 1918 р. Основою розвитку ринкових відносин Бунге вважав приватний кредит. Ця асоціація мала вирішити проблему відсутності дешевого фінансування дрібного бізнесу. Також широкого застосування набув іпотечний кредит під міську нерухомість. У статті на основі аналізу статуту Київського товариства взаємного кредиту зроблено висновки про особливості діяльності, умови кредитування і розвиток економічних операцій товариства. Крім того, приділено увагу ролі товариства у реформуванні окремих положень статуту. Київське товариство взаємного кредиту одним з перших в Російський імперії почало використовувати інститут уповноважених замість загальних зборів у вирішенні поточних проблем. The article analyzes scientific and practical activities of M. Bunge in the sphere of credit relations. «Theory of Credit» (1852) – one of the first fundamental scientific works of M. Bunge, where he reveals the essence of the loan, its main features and the economic purpose. Credit is a way of exchange where the value of a good or service that will be paid in the future is the object of exchange. The transfer of value is based on the confidence that a reward will be received in the future. Credit is viewed in terms of morality and economic guarantees. In 1868, M. Bunge founded Kyiv Mutual Credit Association and was its chairman until 1871. The Association became one of the most efficient credit institutions in Kyiv and existed until 1918. Private credit was considered by M. Bunge as basis of the development of market economy. The association had to solve the problem of the lack of cheap financing for small businesses. Mortgage loan for urban real estate was used widely. The article analyzes The Statute of the Kyiv Mutual Credit Association and made conclusions about the peculiar features of activity, loan conditions and development of economic operations of the Association. In addition, special attention was paid to the role of the Association in reforming certain provisions of the Statute for all mutual credit associations in the Russian Empire. The Kyiv Mutual Credit Association was one of the first in the Russian Empire who used the Institution of Authorized Representatives instead of a General Meeting for operational activity and control.
 • Item
  Запровадження карантину: навіщо економісти використовують епідеміологічні моделі
  (Міжнародний центр наукових досліджень, 2020-05-22) Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна
 • Item
  Марія Вернадська про роль та права жінок у суспільстві ХІХ століття
  (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2021) Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна
  Роль жінок у сучасному соціально-економічному житті українського суспільства є досі недооціненою. Ґендерна проблематика, незважаючи на значну кількість вітчизняних та іноземних наукових досліджень і публікацій, інформаційних джерел і матеріалів, сприймається поверхово або ігнорується, а часом залишається табуйованою. Несприйняття питань, що стосуються рівностіправ і можливостей жінок і чоловіків, глибоко укорінене традиційними поглядами на роль і місце жінки у функціонуванні та розвитку суспільства. Мета статті полягає в аналізі особливостей наукової та публіцистичної діяльності Марії Вернадської – першої жінки-дослідниці політекономічних проблем у Російській імперії. Вона активно цікавилася економічними питаннями та процесами, що відбувалися в країні у другій половині ХІХ ст., аналізувала їх та опублікувала низку статей, зокрема в журналі «Экономический указатель», редактором якого був видатний вчений-економіст тачоловік дослідниці Іван Вернадський. Характерною ознакою її праць був легкий, доступний стиль викладу та роз’яснення складних економічних законів і принципів функціонування ринкової економіки на побутових ситуаціях того періоду. Такий підхід дослідницею було використано щодо трактування переваг поділу праці, технічного прогресу, вільної торгівлі, розподілу витрат і кооперації, якості доріг. Вона також критикувала регулювання цін на товари і виступала за скасування кріпосного права, обстоюючи його економічну неефективність, історичну вичерпаність та морально-етичну ганебність. Марія Вернадська була прихильницею ідей класичної політичної економії, головним чином принципу індивідуальної свободи. Цей принцип став основою висвітлення нею питань жіночої праці, призначення жінки у суспільстві, права самостійного вибору діяльності жінками. Особливу увагу вона звернула на необхідність та цінність жіночої праці як основу рівноправності. Досягнення її було можливим завдяки освіті та боротьбі з упередженнями про «ганебність» жіночої праці. The role of women in the modern socio-economic life of Ukrainian society is still underestimated. Gender issues are perceived superficially or ignored, and sometimes remain taboo despite the significant number of national and foreign research and publications, information sources and materials. Blindness to issues of the equal rights and opportunities for women and men is deeply rooted in the stereotypes and traditional views on the role and place of women in the society. The purpose of the article is to analyze the scientific and journalistic activity of Mariia Vernadska. She was the first woman who researched political and economic problems in the Russian Empire. She actively interested in the economic issues and processes in the country and analyzed them, and published a number of articles in the journal «Ekonomicheskiy ukazatel», edited by Ivan Vernadsky who was a notable economist and statistician in the first half of the 19th century. The distinguishing feature of her articles was the comprehensible writing language to present and explain the complex economic laws and principles of the genesis of the market economy. Mariia Vernadska used this method to explain the benefits of division of labor, technological progress, free trade, cost sharing and cooperation, road quality, etc. She also criticized the regulation of commodity prices and persisted in the abolition of serfdom explaining its economic inefficiency and backwardness. Mariia Vernadska espoused the ideas of classical political economy, mainly the principle of individual freedom. This basic principle was used by her for interpretation of the women’s labor, the role of women in the society, the women’s rights to pick and choose the activities. She paid special attention to the necessity and the value of the women’s work as a basis for the equality between men and women. She emphasized that it could be achieved due to the education and fighting prejudices against the shame of women's working.
 • Item
  Дискримінація в оплаті праці жінок і чоловіків як соціально-економічна проблема
  (Полтавська обласна державна адміністрація, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2021-03-30) Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна
 • Item
  Ukraine’s creative industries during the COVID-19 crisis
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2021) Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксенія Володимирівна; Лопух, Ксения Владимировна; Makukha, K.; Макуха, К. С.
  The essence of creative industries is analyzed in the scientific work. Emphasis is placed on their complex and transsectoral nature. The main interpretations of the concept of “creative industries” by UNCTAD, UNESCO, domestic and foreign researchers, Ukrainian legislation are given. It is determined that the creative industries are the basis for the development of the creative economy as an integral part of the national economy in the future. The key impact of creative industries on other sectors of the economy is that they create all kinds of innovations through creative ideas for new goods, services, production and work processes, human capital, creativity, etc. It allows other industries to develop, increasing their competitiveness and innovation. Therefore, cultural and creative industries directly affect the economic development of the country. At the same time, CCIs are a unique field of activity, as they create additional jobs in related sectors of the economy. Already in 2018, the value created by the creative industries was higher than in the engineering industry, construction, financial and insurance activities, and the pharmaceutical industry. The main attention is paid to the study of the state and development of creative industries in Ukraine. The factors of their dynamic development after 2014 are analyzed. There is analysis of the structure of the creative industries in Ukraine. Much of the work is devoted to the impact of the COVID-19 pandemic on the functioning of creative industries in Ukraine in 2020. It is proved that this industry became one of the most vulnerable areas of the Ukrainian economy during quarantine. For the creative and cultural industries, 2020 was a real test of viability and sustainability. The economic crisis caused by the pandemic and quarantine especially hurt creative sector, as most areas of CCI are related to social contacts and cooperation. However, the article reflects some positive changes in the development of creative industries due to the introduction of restrictive measures. However, the paper reflects some positive changes in the development of creative industries due to the introduction of restrictive measures. The paper also analyzes the measures of state support for creative industries in the conditions of quarantine in 2020. У статті проаналізовано сутність креативних індустрій. Наголошено на їх комплексному і транссекторальному характері. Наведено основні тлумачення поняття «креативні індустрії» ЮНКТАД, ЮНЕСКО, вітчизняними та зарубіжними дослідниками, українськими законодавчими актами. Визначено, що креативні індустрії є основою розвитку креативної економіки як невід’ємної частини національної економіки у майбутньому. Ключовий вплив креативних індустрій на інші галузі економіки проявляється у тому, що вони створюють різного роду інновації через креативні ідеї для нових товарів, послуг, виробничих та робочих процесів, людського капіталу, творчості тощо. У свою чергу це дозволяє іншим галузям розвиватися, підвищуючи свою конкурентоспроможність та інноваційність. Таким чином, культурні та креативні індустрії прямо впливають на економічний розвиток країни. При цьому ККІ є унікальною сферою діяльності, оскільки вони створюють додаткові робочі місця у суміжних секторах економіки. Вже у 2018 році додана вартість, створена креативними індустріями, була більша за аналогічний показник у машинобудуванні, будівництві, фінансовій та страховій діяльності, фармацевтичній індустрії. У статті основна увага приділена дослідженню стану та розвитку креативних індустрій в Україні. Проаналізовано фактори їх динамічного розвитку після 2014 року. Проведено аналіз структури галузі креативних індустрій в Україні. Значна частина роботи присвячена впливу пандемії COVID-19 на функціонування креативних індустрій в Україні у 2020 році. Показано, що ця галузь стала однією з найбільш уразливих сфер української економіки під час карантину. Для креативних і культурних індустрій 2020 рік виявися справжнім випробуванням на життєздатність і стійкість. Економічна криза, викликана пандемією і карантином, завдала жорсткого удару саме по цьому сектору економіки, оскільки більшість напрямків ККІ пов’язані із соціальними контактами і взаємодією. Разом з тим, у роботі відображено певні позитивні зміни у розвитку креативних індустрій у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів. Також у роботі проаналізовано заходи державної підтримки креативних індустрій в умовах карантину у 2020 році.
 • Item
  Академічне підприємництво молодих вчених України в сучасних умовах
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2021) Кирилюк, Володимир Вікторович; Kyryliuk, Volodymyr; Кирилюк, Владимир Викторович; Колядич, Олександр Іванович; Koliadych, Oleksandr; Колядич, Александр Иванович; Рябоконь, Іван Олександрович; Riabokon, Ivan; Рябоконь, Иван Александрович
 • Item
  Гендерний мейнстрімінг у політиці
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна
 • Item
  Досвід висвітлення питань ґендерної рівності у викладанні економічних дисциплін
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна