Сучасні підходи до формування фінансового ризик-менеджменту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розуміння сутності фінансового ризику в аспекті його впливу на фінансові ресурси в процесі застосування фінансової стратегії дозволяє адекватно окреслити його функції, в контексті яких визначити його вплив на підприємство. Запропонований у статті механізм ризик-менеджменту дозволяє не лише ефективно управлятти ризиком, а й підвищує швидкість та ефективність процесів менеджменту загалом.
The understanding of financial risk from the point of view of its influence on the financial resources during the implementing of the financial strategy permits to define its functions adequately and to determine its impact on the company through its functions. The mechanism suggested in the article can not only effectively manage the risk, but also improve the speed and efficiency of the procedural mechanism of management in general.
Понимание сущности финансового риска в аспекте его влияния на финансовые ресурсы в процессе применения финансовой стратегии позволяет эффективно очертить его функции, в контексте которых определить его влияние на предприятие.Предложенный в статье механизм риск-менеджмента позволяет не только эффективно управлять риском, но и повышает скорость и эффективность процессов менеджмента в целом.
Description
Keywords
ризик, фінансовий ризик, банківський ризик, ризик-менеджмент фінансова глобалізація, risk, financial risk, bank risk, risk-management, financial globalization, риск, финансовый риск, банковский риск, риск-менеджмент, финансовая глобализация
Citation
Петренко О. О. Сучасні підходи до формування фінансового ризик-менеджменту / О. О. Петренко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 529-540.