Форми бухгалтерського обліку бюджетних установ на зламі тисячоліть

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуті питання розвитку форм бухгалтерського обліку бюджетних установ Україні в 20-му та на початку 21-го століття. На основі викладених матеріалів дано рекомендації з розвитку меморіально-ордерної форми в контексті модернізації бюджетного обліку.
The questions of development of forms of cost accounting institutions of Ukraine in the 20th and early 21st century. Based on the materials presented by the author gives recommendations for the development of a memorial and an order form in the context of the modernization budget accounting.
В статье рассмотрены вопросы развития форм бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях Украины в 20-ом и в начале 21-го столетья. На основе изложенных материалов даны рекомендации по развитию мемориально-ордерной формы в контексте модернизации бюджетного учета.
Description
Keywords
бухгалтерський облік, форма бухгалтерського обліку, бюджетні установи, accounting, form of accounting, budgetary institutions, бухгалтерский учет, форма бухгалтерского учета, бюджетные учреждения
Citation
Дідик В. Л. Форми бухгалтерського обліку бюджетних установ на зламі тисячоліть / В. Л. Дідик // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 19. – С. 265–271.