Випуск № 19

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Можливості бухгалтерського обліку у протидії фінансовому шахрайству
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15) Шевелюхіна, А. М.; Sheveluhina, A.
  У статті розглянуто можливості бухгалтерського обліку у запобіганні фінансовому шахрайству.
 • Item
  Новітні підходи аудиту витрат на реорганізацію підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15) Кукоба, О. В.; Kukoba, O.
  У статті представлено нові методи обліку й аудиту витрат при реорганізації підприємства. Наведено авторське розуміння поняття «реорганізація» та основні напрями аудиту витрат при її проведенні. Визначено за доцільне введення у практику обліку нових рахунків і субрахунків.
 • Item
  Організація аналізу матеріальних ресурсів в сучасних системах управління
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15) Корнієнко, І. Г.; Kornienko, I.
  У статті представлені результати досліджень методики і технології організації економічного аналізу матеріальних ресурсів підприємств легкої промисловості. Подані основні етапи аналітичної роботи в сучасних системах управління.
 • Item
  Форми бухгалтерського обліку бюджетних установ на зламі тисячоліть
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15) Дідик, В. Л.; Didyk, V.
  У статті розглянуті питання розвитку форм бухгалтерського обліку бюджетних установ Україні в 20-му та на початку 21-го століття. На основі викладених матеріалів дано рекомендації з розвитку меморіально-ордерної форми в контексті модернізації бюджетного обліку.
 • Item
  Про необхідність уточнення поняття споживач страхових послуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-13) Сокіл, Л. М.; Sokil, L.
  У статті досліджено сутність поняття споживача страхових послуг, проаналізовано існуючі моделі трактування даного поняття і на основі українських та європейських законодавчих напрацювань представлено авторське визначення споживача страхових послуг.
 • Item
  Результати визначення рейтингів банків з використанням модифікованого таксонометричного методу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15) Самородов, Б. В.; Samorodov, B.
  В статті проведено рейтингування банків по показникам надійності, використовуючи модифікований таксонометричний метод. Рейтинг побудований на основі методики аналізу надійності банку, що враховує загальний аналіз менеджменту, відтік депозитів та поточний стан банку щодо надання довгострокових кредитів, а також аналіз активів і прибутковості банку та об’єм валютної складової його діяльності. Проведено аналіз отриманих чисельних результатів рейтингування.
 • Item
  Стимулятивний механізм капіталізації банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-02) Савлук, С. М.; Savluk, S.
  Досліджуються основні важелі стимулювання збільшення власного капіталу банків, аналізується іноземний досвід їх використання, визначаються можливості його використання в Україні.
 • Item
  Розвиток банківської системи регіону за умов економічних реформ
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-20) Степаненко, А. І.; Stepanenko, A.; Чамара, І. М.; Chamara, I.
  Суттєві економічні перетворення в нашій країні потребують адекватних змін у структурі банківської системи, спрямованих на її ефективне та безперебійне функціонування, здатне сприяти стійкому соціально-економічному розвитку кожного підприємства, регіону, держави в цілому.
 • Item
  Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-18) Фещенко, О. П.; Feshchenko, O.
  Визначено природу та сутність ліквідності, обґрунтовано необхідність проведення аналізу ліквідності на підприємствах, наведено характеристику основних коефіцієнтів ліквідності із зазначенням нормативних значень, розглянуто переваги та недоліки застосування системи показників ліквідності на підприємствах.
 • Item
  Організація системи управління валюти ризиками в банківських установах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-27) Пуш, Л. А.; Push, L.
  Розглянуто сутність валютних ризиків банків. Досліджено модель організації системи управління валютними ризиками банків і відповідно запропоновано інструментарій управління ними. Розкрито компетенцію учасників системи управління валютними ризиками.
 • Item
  Особливості зовнішнього аудиту діяльності кредитних спілок
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-05) Кот, О. В.; Kot, O.
  Розглянуто етапи проведення зовнішнього аудиту діяльності кредитних спілок. Визначено найтиповіші помилки, що виникають при здійсненні операцій кредитними спілками, на які слід звернути першочергову увагу аудитору. Надано пропозиції щодо змісту аудиторського висновку та звіту аудитора.
 • Item
  Проблеми вибору альтернативних режимів таргетування у процесі реалізації грошово-кредитної політики в період фінансової кризи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-11) Запаранюк, Т. В.; Zaparanyuk, T.
  У статті розглянуто особливості застосування альтернативних режимів реалізації грошово-кредитної політики, спрямованих на таргетування грошових агрегатів, валютного курсу або інфляції. Обґрунтовано найприйнятніші способи таргетування, виходячи із поточної ситуації сучасного економічного розвитку в Україні в період фінансової кризи.
 • Item
  Перспективи оптимізації трансмісійних механізмів грошово-кредитної політики в період кризових явищ на фінансових ринках
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18) Дзюблюк, О. В.; Dzyublyuk, O.
  У статті розглянуто механізм дії основних каналів монетарної трансмісії та їх вплив на ключові макроекономічні параметри. Проаналізовано проблеми, які супроводжують практичну реалізацію передавальних імпульсів грошово-кредитної політики в умовах економічної кризи та обґрунтовано напрями найефективнішого впливу інструментів центрального банку на економіку задля досягнення цілей фінансової стабілізації.
 • Item
  Методичні аспекти обліку забезпечень, непередбачених активів і зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15) Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна
  У статті описано методичні аспекти визнання, оцінки, обліку і відображення у фінансовій звітності забезпечень, непередбачуваних активів і зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів.
 • Item
  Виплати працівникам в бюджетних установах: теоретичні основи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15) Старченко, Наталія Миколаївна; Starchenko, N.
  Статтю присвячено визначенню змісту, складових, класифікаційних ознак виплат працівникам установ сектору загального державного управління України, виокремленню їх в окремий обліковий об’єкт.
 • Item
  Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, S.
  У статті розглянуто питання оновлення принципів і методів вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі України.
 • Item
  Принципи формування інформації в обліку про фонди цільового фінансування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15) Самборський, Олександр Володимирович; Samborsky, O.; Кіт, Г. М.; Kyt, G.
  Аналіз поняття «цільове фінансування» переконує нас у тому, що економічна наука не виробила універсального підходу, який відповідав би потребам теорії і практики його надання та відображення в обліку. Побудова класифікаційної моделі аналітичного обліку дозволить контролювати ефективність формування та використання ресурсів цільового призначення із бюджетних і позабюджетних фондів.
 • Item
  Суттєвість індексу інфляції в умовах коригування показників фінансової звітності
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-01-15) Озеран, Алла Володимирівна; Ozeran, Alla; Літвинчук, А. С.; Litvynchuk, A.
  Обговорення такого фактора впливу на показники фінансової звітності, як інфляція, стає найактуальнішою темою серед учених і практиків у період економічної кризи. У статті досліджено проблеми визначення межі суттєвості індексу інфляції та запропоновано оптимальний метод коригування показників фінансової звітності під впливом інфляції.
 • Item
  Напрямки удосконалення інформаційного забезпечення облікового процесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15) Nikolenko, L.; Ніколенко, Лариса Анатоліївна
  У статті проаналізовано проблеми розвитку облікових інформаційних систем та створення єдиного інформаційного простору на основі облікової інформації господарюючих суб’єктів.
 • Item
  Теоретичні питання управлінського обліку у науково-дослідних установах України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15) Лондаренко, Олена Олександрівна; Londarenko, Olena Oleksandrivna; Лондаренко, Елена Александровна
  У статті представлено результати дослідження теоретичних основ управлінського обліку та визначено його основні елементи у науково-дослідних установах, окреслено завдання, принципи і функції.