Організаційне проектування консалтингової діяльності на основі процесного підходу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Херсонський державний університет
Abstract
У статті узагальнено принципи та дослідницькі підходи щодо організаційного структурування консалтингових компаній, обґрунтувано доцільність використання процесного підходу при організаційному проектуванні консалтингової діяльності та розроблено управлінську матрицю, що базується на бізнес-моделі консалтингової фірми. Запропоновано модель основних і допоміжних бізнес-процесів консалтингової фірми.
In the article the principles and research approaches for organizational structuring of consulting companies are summarized, suitability of process approach in organizational planning of consulting is proved, management matrix based on business model of consulting company is developed. The model of major and auxiliary business processes of consulting company is proposed.
В статье обощены принципы и исследовательские подходы к организационному структурированию консалтинговых компаний, обоснована целесообразность использования процессного подхода при организационном проектировании консалтинговой деятельности и разработана управленческая матрица, которая основана на бизнес-модели консалтинговой фирмы. Предложена модель основных и вспомогательных бизнес-процессов.
Description
Keywords
управлінське консультування, організаційне проектування, консалтингова фірма, бізнес-модель, бізнес-процеси, Management consulting, organizational planning, consulting company, business model, business processes, управленческое консультирование, организационное проектирование, консалтинговая фирма, бизнес-модель, бизнес-процессы
Citation
Верба В. А. Організаційне проектування консалтингової діяльності на основі процесного підходу / Верба В. А. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки : екон. наук.-практ. журн. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, ф-т Економіки і менеджменту ; [редкол.: К. С. Шапошников (голов. ред.) та ін.]. – Херсон, 2013. – Вип. 3. – С. 24–28.