Кафедра менеджменту

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 953
 • Item
  Стратегічні партнерства для забезпечення екологічного комплаєнсу в бізнесі
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Гончар, Вікторія Василівна; Honchar, Viktoriia; Гончар, Виктория Васильевна; Калінін, Олександр Володимирович; Kalinin, Oleksandr; Калинин, Александр Владимирович
  У статті систематично вивчено та детально розглянуто стратегічні партнерства як засіб забезпечення екологічного комплаєнсу в сфері бізнесу. Робота присвячена розгляду ключових аспектів екологічного комплаєнсу та його впливу на підприємство в умовах взаємодії з різними зацікавленими сторонами. Досліджено поняття екологічного комплаєнсу в умовах стратегічних партнерств, розкриваючи його сутність і визначаючи його вагомість у сучасному бізнес-середовищі. Екологічний комплаєнс визначається як система зобов’язань, спрямованих на дотримання законодавства та стандартів у галузі охорони природи та довкілля. Спираючись на глобальний аспект даної проблематики запропоновано напрями дій стратегічного партнерства з урахуванням цілей сталого розвитку. По кожному з напрямів надано ключові показники оцінки ефективності запроваджених дій. Окрема увага приділяється етапам розвитку екологічного комплаєнсу. Визначено етапи від початкової фази ознайомлення до більш складних систематичних підходів, що допомагає організаціям зрозуміти, на якому етапі їхнього розвитку знаходиться їхня екологічна стратегія, виявити ключові перешкоди та виклики, з якими стикаються підприємства при впровадженні екологічного комплаєнсу. Знання етапів розвитку дозволяє впроваджувати системне управління екологічним комплаєнсом, що включає в себе планування, впровадження та моніторинг на різних етапах. Дозволяє адаптувати стратегії екологічного комплаєнсу до змін в законодавстві, соціальних вимогах та технологічних нововведень. Виявлено ключові кроки та стратегії для підприємств у досягненні та підтриманні високого рівня екологічної відповідальності. Цей аспект дозволяє комплексно розглянути динаміку та поетапний розвиток екологічного комплаєнсу в контексті стратегічних партнерств. Проводиться докладний аналіз ролі стратегічного партнерства у забезпеченні екологічного комплаєнсу в бізнесі. Доведено позитивний вплив стратегічних партнерств на формування стійких екологічних практик, а також виділено фактори, що сприяють успішній взаємодії з зацікавленими сторонами та вирішенню екологічних завдань. Загальна концепція статті висвітлює важливість стратегічних партнерств як ефективного інструменту для підприємств у досягненні та утриманні екологічного комплаєнсу. Результати дослідження можуть слугувати основою для формулювання рекомендацій та стратегій, спрямованих на покращення сталості та відповідальності бізнесу в екологічному вимірів. The article systematically examines and thoroughly explores strategic partnerships as a means of ensuring environmental compliance in the business sector. The work is dedicated to the consideration of key aspects of environmental compliance and its impact on enterprises in the context of interaction with various stakeholders. The concept of environmental compliance in the context of strategic partnerships is investigated, revealing its essence and determining its significance in the contemporary business environment. Environmental compliance is defined as a system of commitments aimed at compliance with legislation and standards in the field of nature and environmental protection. Drawing upon the global aspect of this issue, directions for strategic partnership actions are proposed, taking into account sustainable development goals. Key performance indicators for evaluating the effectiveness of implemented actions are provided for each of the identified directions. Special attention is given to the stages of environmental compliance development. Stages are defined, ranging from the initial phase of familiarization to more complex systematic approaches, helping organizations understand the stage of their environmental strategy development, identify key obstacles and challenges faced by enterprises in implementing environmental compliance. Knowledge of the stages of development enables the implementation of systematic environmental compliance management, including planning, implementation, and monitoring at different stages. It allows adapting environmental compliance strategies to changes in legislation, social requirements, and technological innovations. Key steps and strategies for enterprises to achieve and maintain a high level of environmental responsibility are identified. This aspect allows for a comprehensive consideration of the dynamics and step-by-step development of environmental compliance in the context of strategic partnerships. A detailed analysis of the role of strategic partnerships in ensuring environmental compliance in business is conducted. The positive impact of strategic partnerships on the formation of sustainable environmental practices is demonstrated, along with the identification of factors that contribute to successful interaction with stakeholders and the resolution of environmental challenges. The overall concept of the article highlights the importance of strategic partnerships as an effective instrument for enterprises to achieve and maintain environmental compliance. The research results can serve as a basis for formulating recommendations and strategies aimed at improving the sustainability and responsibility of businesses in the environmental dimensions.
 • Item
  Формування стратегії диверсифікації діяльності підприємства на засадах системного підходу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-02-14) Воронець, Дмитро Олександрович; Voronets, Dmytro; Гарафонова, Ольга Іванівна
  У дослідженні розглядається стратегія диверсифікації діяльності підприємства на основі системного підходу. Аналізуючи теоретичне підґрунтя, визначено ключові аспекти цієї стратегії та враховано системні взаємодії її елементів, підходи вітчизняних та зарубіжних вчених, генезис поняття диверсифікації. Зокрема, визначено, що диверсифікація є стратегічним рішенням, спрямованим на розширення асортименту продукції або ринків з метою зниження ризиків та підвищення конкурентоспроможності. Однією з ключових концепцій, яку визначено в ході дослідження, є ідея системного підходу до диверсифікації. Сутність цього підходу полягає в розгляді підприємства як взаємодіючої системи, де кожен елемент взаємодіє з іншими для досягнення стратегічних цілей. Враховуючи такий підхід, дослідження систематизує різні аспекти стратегії диверсифікації, такі як: горизонтальна, вертикальна, концентрична диверсифікація та інші. Окрім того, у дослідженні встановлено, що системний підхід передбачає визначення елементів стратегії диверсифікації, їх взаємозв'язок та вплив на загальну стратегію підприємства. Врахування системних зв'язків дозволяє підприємству ефективніше вирішувати завдання, пов'язані із стратегією диверсифікації, та адаптувати її до змін в економічному середовищі. The research explores the strategy of diversifying enterprise activities based on a systemic approach. Analyzing the theoretical foundation, key aspects of this strategy are identified, and the systemic interactions of its elements are considered, taking into account the approaches of domestic and foreign scholars and the genesis of the concept of diversification. Specifically, it is determined that diversification is a strategic decision aimed at expanding the range of products or markets to reduce risks and enhance competitiveness. One of the key concepts identified in the research is the idea of a systemic approach to diversification. The essence of this approach lies in viewing the enterprise as an interacting system, where each element interacts with others to achieve strategic goals. With this approach in mind, the research systematizes various aspects of diversification strategy, such as horizontal, vertical, concentric diversification, and others. Additionally, the study establishes that a systemic approach involves defining the elements of the diversification strategy, their interrelation, and their impact on the overall enterprise strategy. Considering systemic connections allows the enterprise to more effectively address tasks related to diversification strategy and adapt it to changes in the economic environment.
 • Item
  Управління розвитком підприємства: інформаціологічний контекст (теоретико-методичні аспекти)
  (Київський національний економічний університет, 2005) Решетняк, Тетяна Іванівна; Управління розвитком підприємства: інформаціологічний контекст (теоретико-методичні аспекти); Решетняк, Татьяна Ивановна; Євдокимова, Ніна Миколаївна
  У дисертації подано комплексне вирішення завдання створення теоретико-методичних засад управління розвитком підприємства, що відповідають дійсній пояснювальній силі системної парадигми економічного мислення. У роботі виявлено методологічні вади наявних концепцій розвитку й управління розвитком підприємства, сформованих у межах сучасних теорій фірми і менеджменту. Запропоновано конструктивний шлях до усунення даних вад: переосмислення феномену підприємства і його розвитку в інформаціологічному контексті. На засадах інформаціологічного підходу запропоновано авторську концепцію та розроблено методологію управління розвитком підприємства, які мають такі переваги: 1) побудовані згідно до вимог теоретичної універсальності; 2) вирішують проблему вибору загального критерію розвиненості підприємства, яким визнається його надійність; 3) надають дієвий управлінський інструментарій оцінки рівня розвиненості підприємства та визначення способу його підвищення. У дисертації наведено результати наукового експерименту з застосування авторської концепції інформаціологічного управління розвитком підприємства. В ході експерименту розроблено модель інформаціологічного управління розвитком консалтингового підприємства, для побудови якої здійснено структурування надійності консалтингового підприємства, визначено зміст його відмови, запропоновано спосіб визначення достатніх і надмірних здатностей підприємства та управлінські заходи щодо їх гармонізації. The dissertation offers a complex solution of the problem of the conceptual methodological founding creation for the enterprise management, satisfying the real explicating force of a system paradigm of the economical thinking. The methodological shortcomings of the existing conceptions of the enterprise development and management are determined and formulated in the limits of the modern firm theories and management. A constructive way for these shortcomings suppression is offered: recomprehension of phenomena of the enterprise and its development in informatiological context. Basing on the informatiological approach the author’s conception is offered, as well as the methodology of an enterprise development and management is designed which have the following advantages: 1) satisfy the requirements of theoretical universality; 2) solve a problem of the enterprise universal development criteria choosing; 3) give a real management instrument for the enterprise development level estimation and also determine its improvement means. The dissertation realizes a scientific experiment concerning the author’s enterprise informatiological management and development conception implantation. As an object being under the experiment are chosen the enterprises which gratefully characterize the economical activity in the ages of informational society – a consulting firm. In process of the experiment the consulting enterprise informatiological development management model is determined. In the purpose of this model designing the structuring of the consulting enterprise and its product reliability was developed. The measures of the consulting firm sufficiency and acceding abilities harmonization are determined. В диссертации предложено комплексное решение научной задачи формирования теоретико-методических основ управления развитием предприятия, в полной мере соответствующих объяснительной силе системной парадигмы экономического мышления. В работе выявлены методологические недостатки концепций развития и управления развитием предприятия, имеющихся в арсенале современных теорий фирмы и менеджмента. Предложено конструктивное направление научно-теоретического поиска в области экономических исследований, в рамках которого представляется возможным устранение указанных недостатков, - переосмысление ключевых положений теории предприятия и управления в контексте информациологического мировоззрения. На основе информациологического подхода предложена авторская концепция и разработаны методологические принципы управления развитием предприятия, обладающие следующими преимуществами: 1) соответствия требованиям теоретической универсальности и возможности применения в управлении предприятиями любого бизнес-профиля; 2) разрешенности проблемы выбора всеобщего критерия развитости предприятия; 3) определенности управленческого инструментария оценки уровня развитости предприятия и способа его повышения.
 • Item
  Мотивація обміну неявними знаннями в компанії
  (Київський національний торговельно-економічний університет, 2018-04) Решетняк, Тетяна Іванівна; Решетняк, Тетяна; Решетняк, Татьяна Ивановна
 • Item
  Стратегія підприємства в умовах нової нормальності
  (Університет ДФС України, 2018-10) Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetniak, Tetiana; Решетняк, Татьяна Ивановна
 • Item
  Освіжувач повітря з «політичним ароматом»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetniak, Tetiana; Решетняк, Татьяна Ивановна
 • Item
  Mergers and acquisitions of agribusiness companies in Ukraine: current realities and prospects
  (BEROSTAV DRUŽSTVO, 2020) Reshetniak, Tetiana; Решетняк, Тетяна Іванівна; Решетняк, Татьяна Ивановна; Rud, Oleksandr; Рудь, Олександр Олегович
  The article deals with applied aspects of the research on the development of agribusiness companies in Ukraine, in particular in the context of the implementation of mergers and acquisitions agreements. The authors reviewed the motivation, prerequisites and general dynamics of M&A transactions in Ukrainian agribusiness; the largest deals in this area by land bank size were analyzed; the types of participants (companies-acquisition objects and companiesinvestors) of M&A transactions were singled out, the modern trends in the advantages of investors in concluding M&A transactions in Ukrainian agribusiness were identified. Agribusiness in Ukraine is an investment-attractive area of activity, which has recently demonstrated positive dynamics of development. The trend towards the consolidation of agribusiness companies stems from the positive economies of scale in the industry is an objective prerequisite for the strategic choice of its participants in favor of different types of external growth strategy. In particular, growth through integration, both vertical and horizontal, is realized through strategic decisions on mergers and acquisitions of companies.
 • Item
  Шляхи підвищення ефективності управління переробними підприємствами в умовах війни
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Онікієнко, Надія Володимирівна; Onikiienko, Nadiia; Оникиенко, Надежда Владимировна
  У жахливих умовах російсько-української війни, яка триває на території України, перед нашою державою стоїть багато завдань: зберегти свою незалежність, свій народ, свої землі, підтримувати економіку, надаючи можливість людям жити у своїй Батьківщині. Переробні підприємства є важливою складовою національної та світової економіки, де вони відіграють значну роль у боротьбі з голодом у світі та з продовольчою кризою. Вистояти та ефективно функціонувати в таких умовах є дуже складним завданням, адже на роботу підприємства діють багато негативних чинників, викликаних воєнними діями. Основними із них є знищення матеріальних активів, проблеми зі збутом і постачанням, недостатня кількість персоналу, нестача сировини та інше. Із даних опитування, яке проводилося серед підприємств, лише 30 % із них можуть повністю відновити свою роботу. Тому дуже важливо в сучасних реаліях відшукувати шляхи підвищення ефективності управління переробними підприємствами в Україні, підключати ефективний менеджмент, який буде спрямований на зменшення негативного впливу війни та покращення фінансових показників підприємств. Великого значення сьогодні набувають висококваліфіковані співробітники, оскільки у зв’язку з військовими діями на території України велика кількість їх виїхали або були мобілізованими. Тому інструментами ефективного управління можуть бути перекваліфікація працівників, зміна їх режиму роботи, переорієнтація виробництва та випуск нових видів продукції. Важливим ефективним управлінським рішенням стає релокація підприємств і заходи ресурсоефективного використання. Державна підтримка під час війни є необхідною умовою ефективного функціонування переробних підприємств. Вона може бути надана у вигляді впровадження програм із надання грантів, єдиноразової фінансової допомоги на відбудову чи проведення заходів із релокації, залучення іноземних держав та компаній, які стимулюватимуть розвиток підприємств із залученням інвестицій або донорських ресурсів. Ефективне функціонування українських переробних підприємств — завдання не лише поодиноких власників та управлінців, це завдання державного та міжнародного рівнів. In the terrible conditions of the war taking place on the territory of Ukraine, our state faces many tasks: to preserve its independence, its people, its lands, to support the economy, providing people with the opportunity to live in their homeland. Processing plants are an important component of the national and world economy, where they play a significant role in the fight against world hunger and the fight against the food crisis. To survive and function effectively in such conditions is a very difficult task, because the work of the enterprise is affected by many negative factors caused by hostilities. The main ones are: destruction of tangible assets, problems with sales and supply, insufficient number of personnel, lack of raw materials, etc. According to the survey conducted among enterprises, only 30% of them can fully resume their work. Therefore, it is very important in today’s realities to find ways to improve the efficiency of management of processing enterprises in Ukraine, to connect effective management aimed at reducing the negative impact of the war and improving the financial performance of enterprises. Highly qualified employees are of great importance today, because due to military operations on the territory of Ukraine, a large number of them left or were mobilized. Therefore, the tools for effective management here can be: retraining of workers, changing their mode of operation, reorientation of production and production of new types of products. An important effective management decision can be the relocation of enterprises and resource-efficient use measures. State support during the war is a prerequisite for the effective functioning of processing enterprises. It can be provided in the form of implementation of grant programs, one-time financial assistance for reconstruction or relocation measures, involvement of foreign states and companies that will stimulate the development of enterprises with the attraction of investments or donor resources. The effective functioning of Ukrainian processing enterprises is not only a task of individual owners and managers, it is a task of the state and international levels.
 • Item
  Концептуальні основи формування «підприємницького університету»
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Олесневич, Олександр М.; Olesnevych, Oleksandr
  У статті розкрито різні наукові погляди на визначення підприємницького університету, висвітлено специфіку екосистеми формування підприємницького ВНЗ, подано відмінності поміж звичайними (класичними) та підприємницькими навчальними закладами. Додатково висвітлено чинники появи підприємницького університету, наведено історичні передумови формування підприємницьких ВНЗ, а також причини виникнення концепції підприємницьких університетів, проаналізовано фактори трансформації ВНЗ у підприємницькі. У статті наведено визначення терміна академічного капіталізму як впливового чинника формування підприємницьких університетів. Також охарактеризовано основи підприємництва та їх синтез у трансформаційний процес зі створення підприємницьких університетів. У ході дослідження концептуальних основ окреслено пріоритети розвитку сучасних ВНЗ із метою їх подальшої трансформації, наведено сучасні чинники зовнішнього і внутрішнього середовищ їх функціонування. The article reveals different scientific views on the definition of an entrepreneurial university, highlights the specifics of the ecosystem of the formation of an entrepreneurial university, presents the differences between ordinary (classical) and entrepreneurial educational institutions. In addition, the factors of the emergence of an entrepreneurial university are highlighted. The author provides the historical prerequisites for the formation of entrepreneurial universities, as well as the reasons for the emergence of the concept of entrepreneurial universities. The author analyzed the factors of transformation of universities into entrepreneurial ones. The article defines the term academic capitalism as an influential factor in the formation of entrepreneurial universities. Also, the author characterized the basics of entrepreneurship and their synthesis into the transformational process of creating entrepreneurial universities. In the course of researching the conceptual foundations, the author also outlines the development priorities of modern universities with the aim of their further transformation, and provides modern factors of the external and internal environment of their functioning.
 • Item
  Дискусійні питання типології сучасного підприємництва
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolieva, Tetiana; Соболева, Татьяна Александровна
  У статті проаналізовано види підприємництва, наголошено на необхідності здійснення наукових розвідок у напрямі формування цілісної типології сучасного підприємництва та розгляді існуючих дискусійних аспектів у цій галузі. Ідентифіковано на основі опрацювання літературних джерел за заданою тематикою такі види підприємництва: традиційне, інноваційне, академічне, корпоративне, соціальне, цифрове, екологічне, інтелектуальне, інклюзивне та жіноче підприємництво. З’ясовано, що ідентифіковані види підприємництва характеризуються специфічними особливостями й атрибутами, які слугують базисом для класифікації підприємництва. Серед критеріїв для виокремлення видів підприємництва визначено: суб’єкт (академічне — науковці та працівники академічних організацій, корпоративне — наймані працівники, інклюзивне — люди з особливими потребами, жіноче — жінки); цілі (традиційне — отримання комерційного прибутку за рахунок використання традиційних методів господарювання, інтелектуальне — створення нових знань, інноваційне — створення інновацій, соціальне — задоволення соціальних потреб реалізація соціальних проєктів, екологічне — поєднання комерційних цілей для збереження навколишнього середовища, інклюзивне — досягнення соціальної інклюзії), середовище (цифрове — цифрові платформи, корпоративне — внутрішнє середовище суб’єктів підприємництва, академічне — внутрішнє середовище академічних організацій); інструменти (цифрове) здійснення підприємницької діяльності. Різноманіття у трактуванні змісту кожного різновиду підприємництва підсилює дискусійність підходів до типології підприємництва та виявляє об’єктивну необхідність глибшого розроблення цього наукового завдання. The article analyzes types of entrepreneurship, emphasizes the need to carry out scientific research in the direction of forming a complete typology of modern entrepreneurship and consideration of existing debatable aspects in this area. The following types of entrepreneurship were identified based on the study of literary sources on the given topic: traditional, innovative, academic, corporate, social, digital, ecological, intellectual, inclusive and women's entrepreneurship. It was found that the identified types of entrepreneurship are characterized by their specific features and attributes, which serve as the basis for the classification of entrepreneurship. Among the criteria for distinguishing types of entrepreneurship, the following are defined: subject (academic — scientists and employees of academic organizations, corporate — employees, inclusive — people with special needs, female — women), goals (traditional — obtaining commercial profit through the use of traditional economic methods, intellectual — creation of new knowledge, innovative — creation of innovations, social — satisfaction of social needs, implementation of social projects, ecological — combination of commercial goals with the aim of preserving the environment, inclusive — achievement of social inclusion), environment (digital — digital platforms, corporate — internal environment business entities, academic — internal environment of academic organizations) and tools (digital) implementation of entrepreneurial activity. The diversity in the interpretation of the content of each type of entrepreneurship strengthens the debatable nature of approaches to the typology of entrepreneurship and reveals the objective need for a deeper development of this scientific task.
 • Item
  Діагностика організаційної культури компанії за методом DOCS
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lishchynska, Viktoriia; Лищинская, Виктория Валерьевна; Абраменко, Софія; Abramenko, Sofiia
  Провідні науковці і практики в сфері управління розглядають культуру організації як запоруку її стабільного розвитку та фундамент для досягнення стратегічних цілей. У статті проведено діагностику організаційної культури компанії у сфері роздрібної торгівлі. Метою дослідження є визначення, дослідження та аналіз особливостей формування організаційної культури компанії у сфері роздрібної торгівлі на основі методу DOCS. Об’єктом дослідження є процеси формування, оцінки та розвитку організаційної культури компанії. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад, методичних підходів і прикладних аспектів діагностики організаційної культури. Для реалізації дослідних завдань використано наукові методи теоретичного та емпіричного дослідження. В результаті проведеного дослідження розкрито зміст організаційної культури та її основних елементів. Проведено діагностику організаційної культури ТОВ «Зара Україна» з використанням моделі DOCS (Denison Organizational Culture Survey) за такими складовими, як місія організації, адаптивність, залученість, узгодженість. Побудовано профіль організаційної культури ТОВ «Зара Україна» за показниками орієнтованість на клієнта, створення змін, організаційного навчання, координації та інтеграція, узгодження, основних цінностей, розширення можливостей, орієнтації на команду, розвитку здібностей, бачення, стратегічних намірів і рішень, цілями та завданнями. Визначено, що компанія має сильну організаційну культуру, яка є одним з ключових чинників отримання конкурентних переваг на ринку та підвищення ефективності бізнесу. Leading scientists and practitioners in the field of management consider the organization’s culture as a guarantee of its stable development and a foundation for achieving strategic goals. Prominent foreign and domestic scientists, including E. Shane, G. Hofstede, K. Cameron, R. Quinn, T. Peters, R. Waterman, were engaged in researching the problems of formation, evaluation and development of organizational culture, as well as identifying its influence on the results of companies’ activities, R. Cook, J. Lafferty, and D. Denison. The article diagnoses the company’s organizational culture in the field of retail trade. The purpose of the study is to determine, research and analyze the peculiarities of the formation of the company’s organizational culture in the field of retail trade based on the DOCS method. The object of the study is the processes of formation, assessment and development of the company’s organizational culture. The subject of the study is a set of theoretical foundations, methodological approaches and applied aspects of organizational culture diagnostics. Scientific methods of theoretical and empirical research were used to implement research tasks. As a result of the conducted research, the content of organizational culture and its main elements were revealed. Diagnostics of the organizational culture of "Zara Ukraine" LLC was carried out using the DOCS (Denison Organizational Culture Survey) model according to such components as the organization’s mission, adaptability, involvement, and coherence. A profile of the organizational culture of LLC "Zara Ukraine" was built according to the indicators of customer orientation, creation of changes, organizational learning, coordination and integration, agreement, core values, expansion of opportunities, team orientation, development of abilities, vision, strategic intentions and decisions, goals and objectives. It was determined that the company has a strong organizational culture, which is one of the key tools for obtaining competitive advantages in the market and improving business efficiency.
 • Item
  Діяльність громадських організацій в Україні: становлення та сучасні тенденції розвитку
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Пінчук, А. С.; Pinchuk, A.; Діброва, Олексій Юрійович; Dibrova, Oleksii; Диброва, Алексей Юрьевич
 • Item
  Цифрові компетенції як основа сучасної освіти
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна
 • Item
  Дослідження впливу когнітивних викривлень на процес формування управлінських рішень в освітній сфері
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович; Сибірцева, А. М.; Sybirtseva, A.
  Проведено дослідження управлінців освітньої сфери щодо їх схильності до когнітивних викривлень під час прийняття рішень. Проаналізовано результати дослідження та встановлено які судження є впливовішими. Виявлено та описано певні кореляції між віком і гендером респондентів. Детально розглянуто такі когнітивні викривлення, як ефект Даннінга-Крюгера, упереджене виживання, підтверджувальне упередження. Підтверджено вплив когнітивних викривлень на якість управлінських рішень і можливі наслідки для організації. The article is devoted to a survey of managers in the educational sphere that was conducted, in which about 100 heads of higher education institutions in Ukraine took part, regarding their tendency to use their own judgments during the managerial decision- making process, which can be the cause of cognitive biases. Also reviewed scientific works on the relevant topic. Cognitive biases are errors of human perception and this category is directly related to the decision-making process. In the course of the study, certain correlations were revealed between the age and gender of managers and their tendency toward cognitive biases. The tendency toward such human aspects as emotions, intuition, and experience during managerial decision-making is considered. It was found that managers are least inclined to take emotional actions during decision-making and most inclined to use their own experience. The following cognitive biases are considered in detail: the Dunning-Kruger effect, survivorship bias, and confirmation bias. All managers interviewed are prone to certain cognitive biases. Men are more likely to overestimate their own skills, act on emotions, use intuition, listen to the opinions of authoritative people, and care about the opinions of others when making managerial decisions than women, who at the same time are more inclined to underestimate their own skills. Managers aged 65 and over are more prone to cognitive biases than others. All respondents of any age and gender tend to use their own experience when making managerial decisions. The impact of cognitive biases on the quality of managerial decisions and their possible impact on the organization have been confirmed.
 • Item
  Основні напрями організаційної перебудови в рослинництві вітчизняних аграрних підприємств у післявоєнний час
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-19) Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Serhii; Демьяненко, Сергей Иванович
  Досліджено основні напрями організаційної перебудови в рослинництві у післявоєнний час. Визначено такими основними напрямами підвищення рівня спеціалізації виробництва відповідно до умов господарств шляхом вибору культур, що найкраще підходять до клімату, ґрунтів та активів підприємства, а також підвищення продуктивності використання цих активів через впровадження сучасних інноваційних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема, технологій обробітку ґрунту. Зроблено висновок, що економічна та екологічна доцільність будуть основними чинниками, що обумовлюватимуть напрями організаційної перебудови в рослинництві аграрних підприємств України у післявоєнний період та забезпечуватимуть відновлення і розвиток вітчизняної аграрної галузі.
 • Item
  Проект GUESSS «Глобальне дослідження підприємницького духу студентів» : інсайти розбудови підприємницької освіти та бізнес-акселерації
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10) Солесвік, Марина; Solesvik, Maryna; Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна
  Підприємництво є рушійною силою економічного розвитку. Підприємництво серед молоді є важливим фактором майбутнього розвитку України у повоєнний період. Проект GUESSS спрямований на вимірювання підприємницьких намірів студентів у п’ятдесяти країнах світу, включаючи Україну. Представлено основні висновки попередніх досліджень щодо підприємницьких намірів та напрямки майбутніх досліджень. Entrepreneurship is a driving force of economic development. Entrepreneurship among young people is an important driver of Ukraine’s future development in a post-war period. GUESSS project aims to measure entrepreneurial intentions of students in fifty countries, including Ukraine. Main findings of previous research related to entrepreneurial intentions and directions of future research are presented.
 • Item
  Управління трансформацією корпоративної ідентичності
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2021) Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович; Волохова, Галина Леонідівна; Volokhova, Halyna; Волохова, Галина Леонидовна
 • Item
  Застосування гнучких технологій управління проєктами у сфері маркетингових послуг
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2021) Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Васільєва, Яна Геннадієвна; Vasilieva, Yana
 • Item
  Розвиток моделі стратегічного підприємництва
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2021) Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна
 • Item
  Дослідження сучасних трендів функціонування бізнес-організацій в контекстах викликів VUCA-світу
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2021) Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Мерзлякова, Олена Леонідівна; Merzliakova, Olena; Сімшаг, Ірина Олександрівна; Simshah, Iryna