Кафедра менеджменту

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 942
 • Item
  Діяльність громадських організацій в Україні: становлення та сучасні тенденції розвитку
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023) Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Пінчук, А. С.; Pinchuk, A.; Діброва, Олексій Юрійович; Dibrova, Oleksii; Диброва, Алексей Юрьевич
 • Item
  Цифрові компетенції як основа сучасної освіти
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна
 • Item
  Дослідження впливу когнітивних викривлень на процес формування управлінських рішень в освітній сфері
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович; Сибірцева, А. М.; Sybirtseva, A.
  Проведено дослідження управлінців освітньої сфери щодо їх схильності до когнітивних викривлень під час прийняття рішень. Проаналізовано результати дослідження та встановлено які судження є впливовішими. Виявлено та описано певні кореляції між віком і гендером респондентів. Детально розглянуто такі когнітивні викривлення, як ефект Даннінга-Крюгера, упереджене виживання, підтверджувальне упередження. Підтверджено вплив когнітивних викривлень на якість управлінських рішень і можливі наслідки для організації. The article is devoted to a survey of managers in the educational sphere that was conducted, in which about 100 heads of higher education institutions in Ukraine took part, regarding their tendency to use their own judgments during the managerial decision- making process, which can be the cause of cognitive biases. Also reviewed scientific works on the relevant topic. Cognitive biases are errors of human perception and this category is directly related to the decision-making process. In the course of the study, certain correlations were revealed between the age and gender of managers and their tendency toward cognitive biases. The tendency toward such human aspects as emotions, intuition, and experience during managerial decision-making is considered. It was found that managers are least inclined to take emotional actions during decision-making and most inclined to use their own experience. The following cognitive biases are considered in detail: the Dunning-Kruger effect, survivorship bias, and confirmation bias. All managers interviewed are prone to certain cognitive biases. Men are more likely to overestimate their own skills, act on emotions, use intuition, listen to the opinions of authoritative people, and care about the opinions of others when making managerial decisions than women, who at the same time are more inclined to underestimate their own skills. Managers aged 65 and over are more prone to cognitive biases than others. All respondents of any age and gender tend to use their own experience when making managerial decisions. The impact of cognitive biases on the quality of managerial decisions and their possible impact on the organization have been confirmed.
 • Item
  Основні напрями організаційної перебудови в рослинництві вітчизняних аграрних підприємств у післявоєнний час
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-19) Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Serhii; Демьяненко, Сергей Иванович
  Досліджено основні напрями організаційної перебудови в рослинництві у післявоєнний час. Визначено такими основними напрямами підвищення рівня спеціалізації виробництва відповідно до умов господарств шляхом вибору культур, що найкраще підходять до клімату, ґрунтів та активів підприємства, а також підвищення продуктивності використання цих активів через впровадження сучасних інноваційних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема, технологій обробітку ґрунту. Зроблено висновок, що економічна та екологічна доцільність будуть основними чинниками, що обумовлюватимуть напрями організаційної перебудови в рослинництві аграрних підприємств України у післявоєнний період та забезпечуватимуть відновлення і розвиток вітчизняної аграрної галузі.
 • Item
  Проект GUESSS «Глобальне дослідження підприємницького духу студентів» : інсайти розбудови підприємницької освіти та бізнес-акселерації
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10) Солесвік, Марина; Solesvik, Maryna; Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна
  Підприємництво є рушійною силою економічного розвитку. Підприємництво серед молоді є важливим фактором майбутнього розвитку України у повоєнний період. Проект GUESSS спрямований на вимірювання підприємницьких намірів студентів у п’ятдесяти країнах світу, включаючи Україну. Представлено основні висновки попередніх досліджень щодо підприємницьких намірів та напрямки майбутніх досліджень. Entrepreneurship is a driving force of economic development. Entrepreneurship among young people is an important driver of Ukraine’s future development in a post-war period. GUESSS project aims to measure entrepreneurial intentions of students in fifty countries, including Ukraine. Main findings of previous research related to entrepreneurial intentions and directions of future research are presented.
 • Item
  Управління трансформацією корпоративної ідентичності
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2021) Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович; Волохова, Галина Леонідівна; Volokhova, Halyna; Волохова, Галина Леонидовна
 • Item
  Застосування гнучких технологій управління проєктами у сфері маркетингових послуг
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2021) Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Васільєва, Яна Геннадієвна; Vasilieva, Yana
 • Item
  Розвиток моделі стратегічного підприємництва
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2021) Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна
 • Item
  Дослідження сучасних трендів функціонування бізнес-організацій в контекстах викликів VUCA-світу
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2021) Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Мерзлякова, Олена Леонідівна; Merzliakova, Olena; Сімшаг, Ірина Олександрівна; Simshah, Iryna
 • Item
  Особливості проведення тренінгових занять в умовах дистанційної форми навчання
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Банщиков, Петро Гаврилович; Banshchykov, Petro; Банщиков, Пётр Гаврилович
 • Item
  Організація та прокторінг-контроль аудиторної роботи здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович; Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна; Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetniak, Tetiana; Решетняк, Татьяна Ивановна
 • Item
  Oнлайн-тренінг у сучасних реаліях: можливості й перспективи
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Баніт, Ольга Василівна; Banit, Olha; Банит, Ольга Васильевна
 • Item
  The implementing sustainable management agricultural business excellence
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10) Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович
  The key trends of innovative development of the domestic agricultural sector are studied, indicating the positive and negative aspects of the functioning of enterprises in this industry. В тезах розглянуто, що на сучасному етапі економічного розвитку агропромисловий сектор України є одним із найважливішим сектором вітчизняної економіки.
 • Item
  Налагодження ефективної взаємодії бізнесу та закладів вищої освіти у період воєнного та післявоєнного стану
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21) Сімшаг, Ірина Олександрівна; Simshah, Iryna
  Військове вторгнення країни-агресора накладає відбиток на діяльність організацій і установ різної сфери діяльності та форм власності. Умови їх функціонування стають все більше складними, невизначеними та непередбачуваними, а швидкість і контекст змін середовища призводить до пошуку нових підходів для забезпечення якості освітніх послуг в умовах викликів сьогодення. The military invasion of the aggressor country leaves an imprint on the activities of enterprises and institutions of various spheres of activity and forms of ownership. The conditions of their operation remain increasingly complex, uncertain and unpredictable, and the speed and context are changing with the environment to find new approaches to ensure the quality of educational services in the conditions of today's challenges.
 • Item
  Практика використання технології прокторінгу в менеджмент-освіті
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21) Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lishchynska, Viktoriia; Лищинская, Виктория Валерьевна
  В статті розглянуто існуюча практика організації оцінки результатів навчання за допомогою технології прокторінгу. Описано загальне поняття прокторінгу, розглянуто основні принципи побудови систем прокторінгу, їх типи та особливості. Проаналізовано особливості та ризики використання технології прокторінгу для організації контролю результатів навчання студентів в умовах дистанційного освіти. The article describes the existing practice of organizing the assessment of learning outcomes using proctoring technology. The general concept of proctoring is described. The main principles of building proctoring systems, their types and features are considered. The advantages and risks of using proctoring technology for the organization of monitoring the results of students' learning in the conditions of distance education are analysed.
 • Item
  Digital tools in management education
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21) Fleșeriu, Cristina; Jerónimo, Nuno Amaral; Tamuleviсiute-Seksteliene, Angele; Lifintsev, Denys; Ліфінцев, Денис Сергійович; Лифинцев, Денис Сергеевич; Angele Tamuleviсiute-Seksteliene, Lifintsev Denys
  Modern management education requires keeping up with the digital age standards. YouTube is one of the most widely used digital social media and it is very popular among university students. This study focuses on the perception of higher education students in different countries on using YouTube as a digital learning tool in higher education. The results show that students positively perceive the usage of YouTube in the educational process, they have their specific requirements from the digital materials provided by teachers and professors.
 • Item
  Transformational processes in training technologies
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21) Banit, Olha; Баніт, Ольга Василівна; Банит, Ольга Васильевна
  The author describes online learning specifics based on practicing trainers’ experience. The purpose of this study is to identify opportunities and prospects of online training in present-day conditions. The task of the research is to determine complex aspects of planning and running online training sessions, and analyze online learning opportunities and advantages. Автор описує особливості онлайн-навчання на основі досвіду тренерів-практиків. Метою даного дослідження є виявлення можливостей та перспектив онлайн-навчання в сучасних умовах. Завдання дослідження: визначити складні аспекти планування та проведення онлайн-тренінгів, проаналізувати можливості та переваги онлайн-навчання.
 • Item
  Екологічні, економічні та правові аспекти сталого розвитку бізнес-організації
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21) Шатілова, Олена Володимирівна; Shatilova, Olena; Шатилова, Елена Владимировна; Шишов, Антон С.; Shyshov, Anton
  У роботі представлено узагальнення екологічних, економічних і правових аспектів забезпечення реалізації цілей сталого розвитку бізнес-організації в умовах широкомасштабної військової агресії РФ прти України. Зокрема, встановлено, що усвідомлення нації як єдиного цілого викликає низку органічних наслідків у вигляді трансформаційних зрушень у структурі управління бізнес-організації в бік переорієнтації на європейські стандарти екологізації економічної діяльності. Формування нових економічних зв’язків та глибша співпраця з країнами з розвиненою економікою, а також припинення економічної співпраці з агресором та переоцінка цілей та цінностей діяльності бізнес-організацій є поштовхом до реалізації цілей сталого розвиту та екологізації діяльності бізнесу. Встановлено, що еколого-етичний підхід у функціонуванні бізнес-організації тісно переплітається з економічною вигодою, а також грунтується на удосконаленні відповідного нормативно-правового поля. The paper presents a generalization of environmental, economic and legal aspects of ensuring the implementation of the sustainable development goals of a business organization in the conditions of large-scale military aggression of the Russian Federation against Ukraine. In particular, it was established that the awareness of the nation as a single whole causes a number of organic consequences in the form of transformational shifts in the management structure of business organizations towards reorientation towards European standards of environmentalization of economic activity. The formation of new economic ties and deeper cooperation with countries with developed economies, as well as the termination of economic cooperation with the aggressor and the reassessment of the goals and values of the activities of business organizations are an impetus for the implementation of the goals of sustainable development and greening of business activities. It has been established that the ecological and ethical approach in the functioning of a business organization is closely intertwined with economic benefit, and is also based on the improvement of the relevant regulatory and legal field.
 • Item
  Вдосконалення управління взаємовідносинами з клієнтами бізнес-організації на ринку В2В
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21) Осокіна, Алла Вікторівна; Osokina, Alla; Осокина, Алла Викторовна; Удочкін, Максим В.; Udochkin, Maksym
  Визначено основні елементи систем управління взаємовідносинами із клієнтами в компаніях, які працюють на В2В ринку. Розглянуто основні теоретичні аспекти управління відносинами з клієнтами на основі вивчення і осмислення сутності управління взаємовідносинами на підприємстві, його змісту, складу та необхідності обґрунтування вдосконалення за допомогою впровадження CRM системи.
 • Item
  Тенденції цифровізації бізнесу: характер змін та їх вплив на розвиток бізнес-моделей
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21) Осокіна, Алла Вікторівна; Osokina, Alla; Осокина, Алла Викторовна; Іващук, Дмитро В.; Ivashchuk, Dmytro
  Викладено основні напрями цифровізації бізнесу, їх вплив направлений на різні сфери управління та бізнесів. Зміни в бізнес моделі компанії які відбуваються при їх провадженні. Theses talk about the main directions of digitalization of business, their impact is directed to various areas of management and businesses. Changes in the company's business model that occur during their implementation.