Дослідження ефективності інвестицій у трудовий процес

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-08-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Модифіковано виробничу функцію з метою визначення віддачі від фінансових витрат, які спрямовані на розвиток трудових ресурсів. Здійснено аналіз ефективності соціальних інвестицій. Проведено порівняння рівня віддачі соціальних видатків і показників віддачі матеріальних та інших видатків.
Модифицирована производственная функция для определения отдачи финансовых затрат, направленных на развитие трудовых ресурсов. Произведен анализ эффективности социальных инвестиций. Осуществлено сравнение уровня отдачи социальных затрат с показателями отдачи материальных и прочих затрат.
The production function is modified to determine the impact of the financial costs, aimed at human resources development. The analysis of efficiency of social investments is carried out. Comparison of the return level of social charges and the return indexes of material and other charges is conducted.
Description
Keywords
соціальні інвестиції, ефективність інвестицій в трудовий ресурс, виробнича функція, социальные инвестиции, эффективность инвестиций в трудовой ресурс, производственная функция, social investments, efficiency of investments in a labour resource, productive function
Citation
Гайнічеру М. І. Дослідження ефективності інвестицій у трудовий процес / Гайнічеру М. І., Дронь Є. В. // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 2. – С. 32–46.