Освітні програми як інструмент впливу на регулювання зайнятості безробітних

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-09-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто можливості використання освітньої сфери задля регулювання сучасного стану на ринку праці в Україні. Для ефективного впливу освітніх програм на регулювання зайнятості працездатного населення запропоновано використання диференційованих за категоріями працівників комплексних освітніх програм.
The article discusses the possibility of using the educational sphere to regulate the current state of the labor market in Ukraine. To effectively influence educational programs to regulate the employment of the working population it is proposed to use differentiated by employee category comprehensive educational programs.
В статье рассмотрены возможности использования образовательной сферы для регулирования современного состояния рынка труда в Украине. Для эффективного влияния образовательных программ на регулирование занятости трудоспособного населения предлагается использования дифференцированных по категориям работников комплексных образовательных программ.
Description
Keywords
регулювання зайнятості, освітні програми, працездатне населення, employment regulation, educational programs, working age-population, регулирование занятости, образовательные программы, трудоспособное население
Citation
Никифоренко В. Г. Освітні програми як інструмент впливу на регулювання зайнятості безробітних / В. Г. Никифоренко, В. О. Кравченко // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 35-41.