Випуск № 2 (6)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Використання інституціональних теорій у визначенні нових функцій профспілок
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-11) Колядич, Олександр Іванович; Kolyadych, Oleksandr; Погорєлов, Сергій Борисович; Pogorelov, Sergiy
  Розглянуто елементи окремих науково-теоретичних концепцій інституціональної теорії з метою визначення нових функцій апарату діяльності профспілкових організацій як суб’єкта економічних та політичних ринків та подальшої переоцінки не тільки форм і методів своєї діяльності, а й ідеології та функцій, які повинні відповідати постіндустріальній стадії його розвитку.
 • Item
  Сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: досвід Росії та Білорусі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-27) Чуб, Оксана Володимирівна; Chub, Oksana; Чуб, Оксана Владимировна
  У статті проаналізовано сучасну практику та інституціональне забезпечення працевлаштування випускників в Росії та Білорусі. Наведено рекомендації щодо імплементації кращого досвіду в українську практику.
 • Item
  Оплата праці як соціальний чинник ефективності трудової діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-12) Студенець, В. О.
  У статті розглянуто основні соціальні чинники ефективності трудової діяльності. Визначено вплив розміру заробітної плати та її структури на підвищення ефективості трудової діяльності працівників.
 • Item
  Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку управлінського персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-12) Баско, А. В.
  У статті розглянуто теоретичні підходи до категорій «конкуренція» та «конкурентоспроможність підприємства». Визначено взаємозв’язок між розвитком управлінського персоналу та підвищенням конкурентоспроможності підприємств.
 • Item
  Вплив інновацій на продуктивність праці: теоретичний аспект дослідження
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-21) Костенко, Т. О.
  Проаналізовано різні типи інновацій з точки зору їхнього впливу на продуктивність праці. Надано теоретичне узагальнення CDM моделі для оцінки взаємозв’язку інновацій та продуктивності праці. Узагальнено емпіричну літературу стосовно виміру впливу інновацій на зростання продуктивності праці в розвинених країнах та країнах, що розвиваються.
 • Item
  Модель аналізу і прогнозування людського потенціалу в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-05) Рудич, Л. В.
  Стаття присвячена дослідженню людського потенціалу в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємств системи споживчої кооперації України. В статті проаналізовано особливості формування людського потенціалу в системі споживчої кооперації, досліджено взаємозв’язок людського потенціалу з показниками соціально-економічного розвитку системи споживчої кооперації з метою забезпечення його впливу на зростання конкурентоспроможності підприємств.
 • Item
  Нематеріальна мотивація як чинник економічної безпеки підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-04) Павлова, І. І.
  Стаття присвячена дослідженню нематеріальної мотивації працівників підприємства. Розглянуто значення нематеріальної мотивації в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Розкрито сутність використання ефективної нематеріальної мотивації на підприємстві.
 • Item
  Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теоретичний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-17) Олійник, Олена Олександрівна
  У статті проаналізовано підходи вітчизняних науковців до сутності понять «соціальна відповідальність» і «соціальна відповідальність перед працівниками». Визначено складові соціальної відповідальності у трудових відносинах. Запропоновано авторський підхід до поняття соціальна відповідальність у трудових відносинах.
 • Item
  Методичний підхід до визначення адаптивності системи професійного навчання працівників
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-28) Петренко, О. О.
  У даній статті обґрунтовано методичний підхід до оцінки ступеня адаптивності системи професійного навчання працівників шляхом застосування моделювання структурними рівняннями.
 • Item
  Якість трудового життя: аналіз концептуальних підходів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-19) Рябоконь, Іван Олександрович
  Статтю присвячено вивченню сутності поняття якість трудового життя. Автором проведено аналіз і виявлено відмінності в концептуальних підходах до визначення якості трудового життя. Проаналізовано цінності і ціннісні орієнтації, як фактор формування якості трудового життя.
 • Item
  Проблеми розвитку професійного навчання персоналу на виробництві на сучасному етапі становлення України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-10) Гемма, М. Д.
  Розглядається сучасна ситуація у сфері професійного навчання кадрів на виробництві в Україні, проаналізовано проблеми, які гальмують розвиток професійного навчання персоналу на виробництві, запропоновано рекомендації щодо напрямів підвищення ефективності професійного навчання персоналу на виробництві в сучасних умовах розвитку економіки України.
 • Item
  Соціально-трудові аспекти соціальної згуртованості суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-10) Кицак, Тарас Григорович; Кирилюк, Володимир Вікторович
  У статті висвітлено основні сучасні підходи щодо визначення поняття соціальної згуртованості суспільства; відображено основні складові соціальної згуртованості та розкрито її найважливіші соціально-трудові аспекти.
 • Item
  Якість трудового життя: історичний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-24) Рудакова, Світлана Григорівна; Панчук, Аліна Аркадіївна
  У статті виділено етапи розвитку такого феномену як якість трудового життя. Виявлено причини обмеженості сучасних визначень якості трудового життя. Обґрунтована необхідність багатоаспектного визначення якості трудового життя.
 • Item
  Людський розвиток в Україні: демографічний вимір
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-22) Кочума, І. Ю.
  Стаття присвячена визначенню основних механізмів взаємовпливу демографічних процесів в Україні та розвитку людського потенціалу у трансформаційний і посттрансформаційний періоди та розробці рекомендацій щодо пріоритетних напрямів вирішення демографічних проблем як чинника розвитку людського потенціалу.
 • Item
  Соціальне партнерство в системі соціально-трудових відносин України: особливості формування та перспективи розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-12) Красномовець, В. А.; Пасєка, А. С.
  У статті розглянуто особливості функціонування системи соціального партнерства, визначено його роль та місце в умовах вітчизняної економіки. Проаналізовано також тенденції розвитку соціального партнерства в Україні та передбачено пріоритетні напрями його вдосконалення у найближчій перспективі.
 • Item
  Громадські об’єднання: законодавче регулювання, нові права і можливості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-06) Білик, Ольга Миколаївна
  У статті розглянуто норми нового Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 року №4572-17, що набув чинності з 1 січня 2013 року. Акцентується увага на ключових нововведеннях у положеннях нового Закону, відносно попереднього Закону України «Про об’єднання громадян» від 1992 року, який регулював діяльність громадських об’єднань до 2013 року.
 • Item
  Планування пенсійного забезпечення населення регіону: демографічний та соціально-економічний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-11) Юрчик, Г. М.
  Обґрунтовано доцільність прогнозування бюджету Пенсійного фонду (ПФ) на рівні регіону як передумови планування показників пенсійного забезпечення населення. Визначено порядок планування бюджету ПФ у регіоні з урахуванням особливостей його соціально-економічного та демографічного розвитку. Побудовано прогноз бюджету ПФ (на прикладі Рівненської області) та основних показників пенсійного забезпечення громадян.
 • Item
  Інвестування туристичної сфери як один з факторів стимулювання зайнятості населення України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-15) Степанова, А. А.; Давидова, О. Г.
  У статті розглянуто прикладні аспекти залучення інвестицій в одну зі сфер економіки країни та їх вплив на зайнятість в сфері туристичних послуг. Висвітлені перспективи розвитку туризму в Україні на найближче майбутнє з урахуванням його сучасного стану.
 • Item
  Теоретичні основи державного та договірного регулювання трудових доходів населення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-30) Самолюк, Н. М.
  Визначено основні об’єкти державного та договірного регулювання трудових доходів населення. Досліджено особливості регулювання даних об’єктів в країнах світу. Запропоновано вдосконалення договірного регулювання за рахунок внесення змін до системи колективних угод усіх рівнів.
 • Item
  Корпоративне пенсійне страхування як складова мотиваційного пакету підприємств України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-26) Приказюк, Н. В.
  Досліджено особливості недержавного пенсійного страхування в Україні. Окреслено тенденції розвитку недержавного пенсійного страхування, що здійснюють Недержавні пенсійні фонди та страхові компанії зі страхування життя. Виявлено можливості поширення корпоративного пенсійного страхування як складової мотиваційного пакету вітчизняних підприємств.