Система стратегічного управління витратами: концептуальні засади побудови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Узагальнено підходи щодо формування систем стратегічного управління витратами, встановлено концептуальні відмінності між традиційним підходом і стратегічною реалізацією функції управління витратами. Запропоновано підхід до організації процесу формування оптимальної з точки зору стратегічного позиціонування підприємства структури витрат.
The article summarizes approaches to the developing strategic cost management systems, determines conceptual differences between traditional and strategic cost management approaches.
Обобщены подходы к формированию систем стратегического управления затратами, установлены концептуальные отличия традиционного подхода от стратегической реализации функции управления затратами. Предложен подход к организации процесса формирования оптимальной, с точки зрения стратегического позиционирования предприятия, структуры затрат.
Description
Keywords
стратегічне управління витратами, стратегічний фактор витрат, структурний фактор витрат, функціональний фактор витрат, аналіз ланцюга витрат і цінності, стратегічне позиціонування, стратегічний вид діяльності, strategic cost management, strategic cost driver, structural cost driver, functional cost driver, value analysis, strategic positioning, стратегическое управление затратами, стратегический фактор затрат, структурный фактор затрат, функциональный фактор затрат, анализ цепочки затрат и ценности, стратегическое позиционирование, стратегический вид деятельности
Citation
Гордієнко В. М. Система стратегічного управління витратами: концептуальні засади побудови / В. М. Гордієнко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 31. – С. 111–116.