Удосконалення організації управління регіональним ринком праці

Thumbnail Image
Date
2011-04-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В умовах гострої необхідності інтенсифікації виходу економіки України з фінансової кризи пропонується вдосконалення організації та регулювання регіонального ринку праці. Для підвищення інтелектуалізації суспільної праці потрібно вдосконалити регіональну організаційну систему управління трудовими ресурсами. Пропонується підвищити конкурентоспроможність та ефективність використання трудових ресурсів на основі активізації використання науково-практичних, навчально-освітніх та організаційно-методичних можливостей вищих навчальних закладів.
In the conditions of acute need of intensification of Ukraine’s economy out of financial crisis, there was suggested the improving of the region labour market organization and regulating. In order to increase the intellectualization of social work it is necessary to improve the region organizational management system of human resources. There was suggested to increase the competitiveness and efficiency of human resources use on the basis of activization the use of scientific and practical, educational, organizational and methodological opportunities in higher education.
В условиях острой необходимости интенсификации выхода экономики Украины из финансового кризиса предлагается совершенствование организации и регулирования регионального рынка труда. Для повышения интеллектуализации общественного труда необходимо усовершенствовать региональную организационную систему управления трудовыми ресурсами. Предлагается повысить конкурентоспособность и эффективность использования трудовых ресурсов на основе активизации использования научно-практических, учебно-образовательных и организационно-методических возможностей высших учебных заведений.
Description
Keywords
управління, регулювання економіки, трудові ресурси, конкурентоспроможність, організація, регіональний ринок праці, вищий навчальний заклад, management, management of the economy, human resources, competitive advantage, organization, local labour market, high school, управление, регулирование экономики, трудовые ресурсы, конкурентоспособность, организация, региональный рынок труда, высшее учебное заведение
Citation
Василичев Д. В. Удосконалення організації управління регіональним ринком праці / Д. В. Василичев, Г. Ф. Трифонов, О. Г. Капліна // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 2. – С. 74-78.
Collections