Fuzzy модели оценки качества социальной системы

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-12-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядається соціальна система, підсистемами якої є економічне, соціальне, політичне, духовне і природне середовища. При побудові fuzzy моделі соціальної системи використовується статистична інформація ряду міжнародних організацій, Республіки Азербайджан, а також думки експертів різних спеціальностей. Індекси якості соціальної системи визначаються за допомогою побудови fuzzy моделі окремих підсистем. Для розв’язку задач за відповідними моделями використовується алгоритм нечітких зважених правил.
Рассматривается социальная система, подсистемами которой являются экономическая, социальная, политическая, духовная и природные среды. При построении fuzzy модели социальной системы используется статистическая информация ряда международных организаций, Азербайджанcкой Республики, а также мнения экспертов различных специальностей. Индексы качества социальной системы определяются с помощью построения  fuzzy модели отдельных подсистем. При решении задач по соответствующим моделям используется алгоритм нечетких взвешенных правил.
It’s investigated in this paper the social  system, which consists of such subsystems as economic, social, political, spiritual and  natural environments. At the construction  process of the fuzzy models of social system the information of various international  organizations, Azerbaijan Republic and expert opinions were used. For assessment of social system quality indices were used the  developed fuzzy models of separate subsystems. At solving tasks with usage of  corresponding models it’s apply algorithm of the fuzzy weighted rules.
Description
Keywords
соціальна система, індекси якості системи, fuzzy модель, алгоритм нечітких зважених правил, социальная система, индексы качества систе­мы, fuzzy модель, алгоритм нечетких взвешенных правил, social system, system quality indices, fuzzy model, algorithmof the fuzzy weighted rules
Citation
Иманов К. Д. Fuzzy модели оценки качества социальной системы / К. Д. Иманов, Р. М. Акперов // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 142–160.
Collections