№ 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-05) Шарапов, Олександр Дмитрович; Кайданович, Дмитро Броніславович
  У статті розроблено модель аналізу фінансового стану підприємств та оцінки ризику банкрутства. Запропонована модель ґрунтується на використанні апарату штучних нейронних мереж зустрічного розповсюдження, які складаються із карти Кохонена та шару нейронів Гроссберга. Для оцінки можливості банкрутства проводиться розподіл підприємств на два класи — банкрути та фінансово стабільні компанії — з метою виявлення властивих даним класам характеристик і специфічних значень фінансово‐економічних показників їх діяльності. Проведені модельні експерименти засвідчили високу ефективність розроблених моделей.
 • Item
  Общие вопросы постановки задач в нейросетевом моделировании
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-07) Минц, А. Ю.
  У статті проаналізовано підходи до здійснення постановки задач нейромережевого моделювання. Показано існування зв’язку між постановкою завдання та ефективністю функціонування результуючої моделі. Для  формалізації процедури постановки задачі запропоновано набір базових задач, для яких  обґрунтовано використання різних видів  нейронних мереж. Розглянуто результати  вирішення завдання валютного дилера в різних постановках.
 • Item
  Нейросетевые и нечеткие модели бюджетирования промышленных предприятий
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-03) Лысенко Ю. Г.; Бизянов Е. Е.; Хмелев А. Г.
  У статті розглянуто підхід до розробки бюджетів на сучасному промисловому підприємстві з використанням штучних нейронних мереж і нечітких  моделей. Запропоновано структуру моделі бюджетування, виконано математичне формулювання завдання. Обґрунтоване застосування штучних нейронних мереж для прогнозування та нечіткої  математики для розрахунків і оцінки системи  бюджетів.
 • Item
  Розробка моделі управління фінансовими інструментами на ринку з використанням методу нечіткої апроксимації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-20) Ковальчук, К. Ф.; Никитенко, О. К.
  У статті проведено аналіз розроблених раніше економіко‐математичних моделей прогнозування розвитку фінансових часових рядів. Побудовано модель управління фінансовими інструментами з використанням методу нечіткоїапроксимації для  навчання та виділення типових тенденцій на аналізованому графіку. Наведено результати модельних експериментів з управління валютною парою EUR/USD, що продемонстрували високу  ефективність розробленої моделі.
 • Item
  Fuzzy модели оценки качества социальной системы
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-13) Иманов, К. Д.; Акперов, Р. М.
  Розглядається соціальна система, підсистемами якої є економічне, соціальне, політичне, духовне і природне середовища. При побудові fuzzy моделі соціальної системи використовується статистична інформація ряду міжнародних організацій, Республіки Азербайджан, а також думки експертів різних спеціальностей. Індекси якості соціальної системи визначаються за допомогою побудови fuzzy моделі окремих підсистем. Для розв’язку задач за відповідними моделями використовується алгоритм нечітких зважених правил.
 • Item
  Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на операційну діяльність підприємства на підґрунті нейронних мереж
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-26) Головень, О. В.
  У статті обґрунтовано вибір нейронних мереж як  інструменту оцінки впливу факторів зовнішнього середовища, представлено методику нейромережевого моделювання для вирішення різноманітних задач у сфері управління підприємством і розроблено модель нейронної мережі оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на успішність поставок продукції.
 • Item
  Штучний інтелект у системі прийняття управлінських рішень
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-30) Вітлінський, Вальдемар Володимирович
  Розглядаються концептуальні положення стосовно побудови системи прийняття рішень із застосуванням інструментарію штучного інтелекту. Подано принципи побудови інтелектуальних систем прийняття управлінських рішень, окреслено відповідний інструментарій. Наголошується на необхідності врахування ризику в системах прийняття управлінських рішень.
 • Item
  Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-23) Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Мамонова, К. М.
  Стаття містить результати дослідження альтернативних підходів до моделювання інвестиційної привабливості підприємств. Зокрема, авторами розроблено комплекс економіко‐математичних моделей, який дозволяє приймати інвестиційні рішення в умовах неповноти та неоднорідності інформації, Опираючись на методологічний  інструментарій теорії нечіткої логіки та  нейронних мереж.
 • Item
  Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-11) Азарова, А. О.; Антонюк, О. В.
  У статті розроблено методологічний підхід і побудовано відповідні структурну та математичну моделі визначення рівня використання стратегічного потенціалу підприємства,в основу яких покладено математичний апарат нечіткої логіки та нейронних мереж. Розроблені моделі дозволяють не розглядати усі комбінації параметрів при прийнятті результуючого рішення, що суттєво підвищує швидкість оброблення інформації, надають можливість врахувати різноякісні їх типи, динамічно змінювати множину оцінювальних показників у швидкоплинних умовах внутрішнього та зовнішнього середовищ. Наведено особливості побудови комплексної цільової програми підвищення рівня використання стратегічного потенціалу, що дозволяє визначити  основні напрямки фінансування та здійснити ефективний розподіл обмежених ресурсів підприємства.
 • Item
  Обґрунтування вибору наукової спрямованості журналу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-27) Матвійчук, Андрій Вікторович
  У роботі висвітлено зростаючу неспроможність широко розповсюджених класичних економіко математичних методів та моделей адекватно здійснювати аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем, що не дозволяє ефективно запобігати виникненню значних і затяжних криз на фондових ринках. Обґрунтовується необхідність перегляду парадигми розвитку економічної науки та, зокрема, теорії економіко математичного моделювання, у підґрунтя якої пропонується покласти нейро нечіткі технології. Аргументується доцільність створення спеці алізованого фахового журналу, спрямованого на проведення фу ндаментальних і прикладних досліджень у напрямку розвитку нейро нечітких технологій моделювання в економіці.