Адаптація банківських послуг для осіб з інвалідністю: особливості адміністративно-правового регулювання

Abstract
В даній статті визначено, що доступність фінансових і банківських послуг становить вкрай актуальне питання для осіб з інвалідністю і може включати декілька аспектів. Серед них можливість самостійного входу в приміщення банку чи іншої фінансової установи та комунікації із їх співробітниками, можливість зняття коштів в банкоматі, виконання платежів, отримання коштів, оформлення позик чи кредитів, перерахування та отримання коштів, включаючи самостійне користування віддаленими банківськими послугами через інтернет, телефонний та інтернет банкінг. Проте на сьогодні всі ці аспекти у багатьох випадках виявляються проблемними та потребують вдосконалення. Акцентовано увагу, що наразі головними проблемами забезпечення доступності особам з обмеженими можливостями до отримання банківських послуг є не лише технічне забезпечення, але комунікаційна складова. Так, звернуто увагу на необхідності удосконалення порядку ліцензування банків у частині забезпечення законодавчо визначених прав маломобільних громадян, серед яких особи з інвалідністю, вагітні жінки, особи похилого віку та інші категорії населення, та полегшення їм життя шляхом створення умов доступності банківської сфери, вводячи в нього наступні покращення: а) приміщення банку (філії/відділення), де здійснюється обслуговування клієнтів, повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з державними будівельними нормами, правилами і стандартами. Це повинно бути підтверджено документально фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Фахівець повинен перевірити відповідність приміщення дотримання ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища»; б) інформація про умови доступності приміщення банку (філії/відділення) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення повинна бути розміщена в ісці, доступному для візуального сприйняття клієнтами. In this article it is determined that the accessibility of financial and banking services is an extremely relevant issue for persons with disabilities and may include several aspects. Among them, the ability to independently enter the premises of a bank or other financial institution and communicate with their employees, the ability to withdraw funds from an ATM, make payments, receive funds, issue loans or credits, transfer and receive funds, including independent use of remote banking services via the Internet, telephone and internet banking. However, today all these aspects are in many cases problematic and need improvement. Attention is drawn to the fact that currently the main problems of ensuring access to banking services for persons with disabilities are not only technical support, but also the communication component. Thus, attention was paid to the need to improve the procedure for licensing banks in terms of ensuring the legally defined rights of citizens with reduced mobility, including persons with disabilities, pregnant women, the elderly and other categories of the population, and to make their lives easier by creating conditions for the accessibility of the banking sector. the following improvements: a) the premises of the bank (branches/departments), where customer service is provided, must be accessible to persons with disabilities and other groups with limited mobility in accordance with state building regulations, rules and standards. This must be documented by a specialist in technical inspection of buildings and structures who has a qualification certificate. The specialist must check the compliance of the premises with compliance with DBN V.2.2-17:2006 "Accessibility of buildings and structures for groups of people with limited mobility", DSTU-NB V.2.2-31:2011 "Guidelines for the arrangement of buildings and structures of civil purpose with elements of accessibility for persons with visually and hearing impaired" and DSTU B ISO 21542:2013 "Buildings and structures. Accessibility and ease of use of the built living environment"; b) information on the conditions of accessibility of the bank's premises (branches/departments) for persons with disabilities and other less mobile population groups should be placed in a place accessible for visual perception by customers.
Description
Keywords
особа з інвалідністю, банківські послуги, банки, доступність, рівні можливості, банківська діяльність, банківська система, адміністративно-правове регулювання, адміністративно-правове забезпечення, person with a disability, banking services, banks, accessibility, equal opportunities, banking activity, banking system, administrative and legal regulation, administrative and legal support
Citation
Чорна В. Г. Адаптація банківських послуг для осіб з інвалідністю: особливості адміністративно-правового регулювання / Чорна Вікторія Григорівна, Кузьменко Оксана Володимирівна, Кожура Людмила Олександрівна // Актуальні питання у сучасній науці. (Серія «Історія та археологія», Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка»). – 2024. – № 2. – С. 466–474.