Манипулирование учетными данными – угроза экономической безопасности предприятия

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Abstract
В статье рассмотрено влияние угроз, вызванных недостоверной информацией, представленной в финансовой отчетности, как внешних контрагентов, так и экономических служб собственного предприятие, на состояние его экономической безопасности. Определена сущность креативного (творческого) учета и обозначены сферы его проявления на предприятиях Украины. Исследованы основные методы и приемы креативного учета, которые используют для манипулирования учетной информацией при: выборе учетных оценок; выборе и применении методов бухгалтерского учета; выборе стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Предложена методика проверки достоверности учетной информации, которая, на наш взгляд, может быть положена в основу разработки внутреннего механизма снижения информационного риска для пользователей финансовыми данными в условиях возрастающей роли «творчества» в учете.
The article suggests a method for verifying the reliability of accounting information, which, in our opinion, can be used as the basis for developing an internal mechanism for reducing information risk for users of financial data in the context of the increasing role of "creativity" in accounting.
В статті розглянуто вплив загроз, викликаних недостовірною інформацією наданою у фінансовій звітності, як зовнішніх контрагентів, так і економічних служб власного підприємства, на стан його економічної безпеки. Визначено сутність креативного (творчого) обліку та окреслено сфери його прояву на підприємствах України. Досліджено основні методики та прийоми креативного обліку, які використовують для маніпулювання обліковою інформацією при: виборі облікових оцінок; виборі та використанні методів бухгалтерського обліку; виборі стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Запропонована методика перевірки достовірності облікової інформації, яка, на наш погляд, може бути покладеною в основу розробки внутрішнього механізму зниження інформаційного ризику для користувачів фінансовими даними в умовах зростаючої ролі “творчості” в обліку.
Description
Keywords
креативный учет, финансовая информация, экономически безопасность, достоверность информации, манипулирование учетными данными, creative account, financial information, economic security, reliability of the information, сredential management, креативний облік, фінансова інформація, економічна безпека, достовірність інформації, маніпулювання обліковими даними
Citation
Гнилицкая Л. В. Манипулирование учетными данными – угроза экономической безопасности предприятия / Л. В. Гнилицкая // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» ; редкол.: І. В. Чумаченко (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2011. – № 3. – С. 5–14.