Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1220
 • Item
  Аналіз реалізації принципу суттєвості в інтегрованій звітності підприємств
  (Чернігівський національний технологічний університет, 2019) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович
 • Item
  Вітчизняний облік як генератор обліково-звітної інформації для потреб управління діяльністю підприємств на мікро-, мезо- і макрорівнях
  (Національна академія статистики обліку та аудиту, 2013) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович
 • Item
  Концепції збереження фізичного та фінансового капіталу фінансової звітності
  (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2020-10) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович
 • Item
  Глобальні принципи управлінського обліку: стратегія формування бізнес-моделі корпорацій
  (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2020-10) Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна
 • Item
  Інноваційні стратегії та перспективи розвитку сфер освіти
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Феденко, Д. О.
 • Item
  Класифікація обліково-звітної інформації підприємства: теоретико-методологічний аспект
  (Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013-04) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович
 • Item
  Концептуальна основа як складова системи бухгалтерського обліку
  (Житомирський державний технологічний університет, 2013-10) Шигун, Марія Михайлівна; Shyhun, Mariia; Шигун, Мария Михайловна
 • Item
  Бухгалтерський облік як генератор обліково-звітної інформації на мезорівні
  (Житомирський державний технологічний університет, 2013-10) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович
 • Item
  Вітчизняний облік як генератор обліково-звітної інформації для потреб управління на макрорівні
  (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2013-09) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович
 • Item
  Національна фінансова звітність за МСФЗ як складова обліково-звітної інформації підприємства
  (ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013-02-21) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович
 • Item
  Проектування нормативно-правових документів звітності в інституційному середовищі проектування нормативно-правових документів звітності в інституційному середовищі
  (Мукачівський державний університет, 2013-11-28) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович
 • Item
  Категорії «грошові кошти» та «електронні гроші» в сучасних наукових дослідженнях
  (Publishing House «Baltija Publishing», 2022-06) Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна
 • Item
  Безготівкові розрахунки: особливості обліку та документування
  (Publishing House «Baltija Publishing», 2022-09) Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна
 • Item
  Необоротні активи підприємства, їх економічна природа та роль в діяльності суб'єкта господарювання
  (LLC SPC«InterConf», 2024-02) Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна
  Інформаційна складова системи управління потребує достовірної, об'єктивної, доступної для широкого кола користувачів інформації про стан та рух необоротних активів підприємства. Проведено аналітичний огляд наукових результатів дисертацій в яких досліджувалась економічна природа необоротних активів та їх складових. Розкрито підходи вітчизняних науковців до інтерпретації категорії" необоротні активи" в сфері економіки та управління підприємствами, менеджменту, бухгалтерського обліку. Обґрунтовано обліково-економічні характеристики складових необоротних активів, а саме: основних засобів, нематеріальних активів, біологічних активів, капітальних та фінансових інвестицій. Визначено місце, роль та значення даних активів в господарській діяльності підприємства. Особливістю необоротних матеріальних активів є формування їх амортизаційної політики, яка визначає ідеологію економіки підприємства. Доведено, що амортизаційна політика має включати такі елементи: вартісний критерій визнання активів як об'єктів обліку; термін корисного використання; вартість, яка амортизується; метод амортизації; події, які змінюють первісну вартість об'єктів.
 • Item
  Товарні запаси як об'єкт обліку та управління: науково-практичний підхід
  (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2024) Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна
  Товарні запаси є складовою активів підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Їх основна властивість – належність до оборотного капіталу, здатність швидкого перетворення на грошові кошти. В статті проведено аналіз дисертацій в яких вивчалась товарні запаси як похідна категорій "товари" та "запаси". З метою виділення ознак, які розкривають економічну природу товарних запасів, досліджено їх інтерпретацію, підходи до розуміння їх сутності. Проаналізовано погляди українських науковців до побудови класифікації товарних запасів, їх групування для потреб бухгалтерського обліку та управління. Обґрунтовано доцільність їх використання в обліковій практиці торговельних підприємств. Виділено роль товарних запасів в сферах господарської діяльності підприємств торгівлі: економічній, маркетинговій, логістичній, обліковій, майновій. За результатами проведеного дослідження деталізовано обліково-економічні ознаки товарних запасів. Виділено етапи формування інформаційних потоків про наявність і рух товарів в системі обліку і звітності підприємства. Commodity stocks are a component of the assets of wholesale and retail trade enterprises. Their main property is belonging to working capital, the ability to quickly convert into cash. The article analyzes dissertations in which inventories were studied as a derivative of the category's "goods" and "inventories". In order to highlight the signs that reveal the economic nature of commodity stocks, their interpretation and approaches to understanding their essence were investigated. From the side of the economy, the management of commodity stocks is defined as: a set of consumer goods; from accounting - assets in tangible and intangible forms; merchandise mass, identified assets, enterprise resources, tangible assets. The views of Ukrainian scientists on the construction of the classification of commodity stocks, their grouping for the needs of accounting and management have been analyzed. The expediency of their use in the accounting practice of trade enterprises is substantiated. The role of commodity stocks in the spheres of economic activity of trade enterprises is highlighted: economic (factor of capital turnover), marketing (factor of customer satisfaction and loyalty), logistics (integrated assessment of the supply chain), accounting (recording, documentation of operations, generalization of information), property (commodity stocks is a component of current assets). According to the results of the conducted research, the accounting and economic characteristics of commodity stocks are detailed: 1) tangible and intangible assets with a reliably estimated value; 2) the component of current assets of trade enterprises; 3) dynamic category, in a state of constant movement and renewal; 4) the subject of economic relations between market participants; 5) are under the control of the enterprise until the moment of implementation; 6) merchandise intended for further sale or exchange; 7) have properties capable of satisfying consumer demand. The stages of formation of information flows about the availability and movement of goods in the accounting and reporting system of the enterprise are highlighted: 1) organizational aspects of the construction of the goods accounting system; 2) observation, recording, documentation of operations; 3) systematization and grouping of accounting information on the availability and movement of goods; 4) generalization of accounting information for the formation of financial reporting indicators.
 • Item
  Властивості грошових потоків та ризики їх впливу на фінансову стабільність підприємства
  (LLC SPC«InterConf», 2024-04) Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна
  Фінансово-господарська діяльність підприємства нерозривно пов'язана з рухом грошових коштів, в результаті якого формуються грошові потоки. Досліджено економічну природу категорії" грошові потоки" в сфері економіки підприємства, бухгалтерського обліку, менеджменту. З позиції мікро-та макроекономічних відносин виділено властивості грошових потоків, які сприяють забезпеченню фінансової стабільності підприємства та економічній стійкості країни. Обґрунтовано, що грошові потоки виникають в результаті здійснення операційної, фінансової, інвестиційної діяльності підприємства. Виділено ризики впливу на формування грошових потоків, які можуть негативно відбиватись на господарській діяльністі підприємства. З позиції принципу досягнення оптимального співвідношення ризику і доходу розглянуто підходи до управління грошовими потоками, умови їх практичного застосування. Обґрунтовано, що система управління грошовими потоками має включати такі етапи: 1) прогнозування та планування; 2) фінансовий контролінг; 3) впровадження запланованих заходів; 4) коригування показників та оцінка досягнутих результатів. Визначено, що основними цілями оптимізації грошових потоків є: збалансованість їх обсягів, синхронність формування в часі, зростання чистого грошового потоку.
 • Item
  Дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги) в обліково-економічній системі підприємства
  (Університет митної справи та фінансів, 2023) Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна; Бишовець, Аліна Олександрівна; Byshovets, Alina
  Інструментом регулювання економічних відносин виступають розрахунки, особливо в частині дебіторської заборгованості. Вони є невід'ємною складовою процесу розширеного відтворення, формування і розподілу суспільного продукту. В статті досліджено наукові підходи до інтерпретації економічної категорії "дебіторська заборгованість". Виділено передумови її виникнення, а саме: приватна власність на майно, право та письмова фіксація ділових угод, виробництво продукції для подальшого продажу. Розглянуто методичні аспекти обліку дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги): порядок визнання, оцінку, класифікацію. Виділено інформаційні потоки, які присутні при документуванні операцій за розрахунками з покупцями і замовниками. Показано відображення процесу реалізації готової продукції в системі рахунків бухгалтерського обліку, виходячи з умов договору, який укладено з покупцем. Обґрунтовано, що в обліковій практиці підприємств оцінка дебіторської заборгованості залежить від причин, умов її виникнення та передбачає використання таких видів оцінок: первісна вартість; теперішня вартість майбутніх платежів; чиста реалізаційна вартість. Calculations are a tool for regulating economic relations, especially in the part of accounts receivable. They are a component of the process of extended reproduction, formation and distribution of the social product. The article examines scientific approaches to the interpretation of the economic category "receivables". It has been established that scientists in the field of economics and enterprise management interpret receivables as: a monetary expression of the result of an economic transaction of a credit nature; a financial instrument arising as a result of economic relations. Accounting scholars identify receivables as: a claim (right), debts, a component of current assets, a financial asset of an enterprise. The methodological aspects of accounting for receivables for products (goods, works, services) are considered: the procedure for recognition, evaluation, classification. The peculiarities of the construction of the accounts receivable accounting system, which arises in the process of implementation, are revealed. In order to detail accounting information about the company's counterparties, which take part in the implementation process, it is proposed to allocate separate sub-accounts for accounting of settlements with domestic and foreign customers. This will increase the analyticity of accounting information and delimit buyers and customers as separate groups of legal entities. The information flows that are present when documenting settlement operations with buyers and customers are highlighted. The display of the process of selling finished products in the system of accounting accounts is shown, based on the terms of the contract concluded with the buyer: on the terms of advance payment, or on the terms of subsequent payment. It is substantiated that in the accounting practice of enterprises, the assessment of receivables depends on the reasons and conditions of its occurrence and involves the use of the following types of assessments: original cost; present value of future payments; net realizable value.
 • Item
  Аналіз руху грошових потоків підприємства, їх вплив на господарську діяльність
  (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023) Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна; Туровська, Анна С.; Turovska, Anna
  Для виходу із кризи, відбудови економіки та її подальшого розвитку необхідно підвищити рівень інвестування вітчизняних підприємств. Інвестиційні грошові потоки, які пов'язані із вкладенням в матеріально-технічну базу підприємства, його персонал, в реалізацію соціальних проектів, забезпечать економічне відновлення й зростання. Досліджено, що грошові потоки господарюючого суб'єкта займають ключове місце в системі менеджменту, а їх оптимізація має бути направлена на підвищення ефективності використання ресурсів та розвиток підприємства. Проаналізовано джерела надходження грошових коштів та шляхи їх вибуття в розрізі видів діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної). Доведено, що операційна діяльність акумулює в собі операції, пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). Відповідно, вона забезпечує отримання основної частки доходу підприємства та генерує основний потік грошових коштів. В контексті управління грошовими потоками виділено їх принципи: ефективності, збалансованості, ліквідності, оптимізації, інформаційної вірогідності та достовірності. Узагальнено показники коефіцієнтного аналізу грошових потоків з виділенням трьох груп індикаторів: ліквідності, фінансової стійкості, руху грошових коштів. Обґрунтовано, що виважені підходи до оптимізації грошових потоків, відіграють вагому роль при формуванні фінансової політики підприємства на будь-якому етапі його розвитку, особливо у воєнний період. Для покращення економічної стабільності підприємства виділено параметри збалансування грошових потоків. In order to get out of the crisis, rebuild the economy and its further development, it is necessary to increase the level of investment of domestic enterprises. Investment cash flows, which are associated with investment in the material and technical base of the enterprise, its personnel, in the implementation of social projects, will ensure economic recovery and growth. It has been studied that the cash flows of the business entity occupy a key place in the management system, and their optimization should be aimed at increasing the efficiency of resource use and the development of the enterprise. The sources of cash receipts and the ways of their disposal in terms of types of activity (operational, financial, investment) were analyzed. It is proven that operational activity accumulates operations related to the production and sale of products (goods, works, services). Accordingly, it provides the main share of the company's income and generates the main cash flow. In the context of cash flow management, their principles are highlighted: efficiency, balance, liquidity, optimization, information reliability and credibility. The indicators of the ratio analysis of cash flows are summarized with the selection of three groups of indicators: liquidity, financial stability, cash flow. It is substantiated that balanced approaches to cash flow optimization play an important role in the formation of the financial policy of the enterprise at any stage of its development, especially during the war period. To improve the economic stability of the enterprise, parameters for balancing cash flows have been selected. Based on the principles of cash flow management, their organizational stages are highlighted: 1) completeness, reliability of cash accounting, objectivity of financial reporting indicators; 2) estimation of cash flows for previous reporting periods; 3) optimization of cash flows taking into account the peculiarities of economic activity; 4) cash flow planning in terms of types of activity: operational, financial, investment; 5) control over the movement of cash flows, detection of deviations from the planned indicators. It has been proven that the effective management of cash flows is determined by the synchronization of income and expenses, maintaining the constant solvency of the enterprise.
 • Item
  Виробничі запаси: їх економічна природа та роль в господарській діяльності підприємства
  (Ужгородський національний університет, 2023) Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна
  Виробничі запаси є невід’ємною складовою виробничого процесу, а їх достатня кількість, ефективне використання мають вагомий вплив на економічну безпеку підприємства. В статті проведено аналіз дисертаційних робіт в яких вивчались «запаси» як економічна та облікова категорія. Встановлено, що найбільш популярним напрямком дослідження були виробничі запаси, які розглядались з урахуванням галузевих особливостей підприємств. З метою виділення ознак, які розкривають економічну природу виробничих запасів, досліджено трактування та підходи до розуміння їх сутності. Узагальнено погляди українських науковців до побудови класифікації виробничих запасів. Визначено доцільність їх використання в обліковій практиці підприємств. Запропоновано альтернативний підхід до групування виробничих запасів в системі бухгалтерського обліку, з виділенням класифікаційних ознак: за джерелами надходження; за ціллю використання в господарській діяльності; за методом оцінювання; за шляхами вибуття. Метою класифікації є достовірна оцінка виробничих запасів на етапах їх руху, повнота відображення операцій в обліковій системі підприємства.
 • Item
  Основні засоби в системі бухгалтерського обліку та управління
  (Riga : «Baltija Publishing», 2023-03) Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна
  An important factor in the sustainable development of the economy is the effective use of the enterprise's capital, which includes fixed assets. Fixed assets ensure the simultaneous implementation of interrelated business processes: supply, production of products and their implementation. The purpose of the study is to study the economic and accounting essence of fixed assets, the analysis of scientific approaches to their classification; determination of the place and role of fixed assets in the depreciation policy of the enterprise; development of alternative approaches to the process of documenting fixed assets. Methodology. In the context of modern scientific research, the definition of the category "fixed assets" was considered, which was formed in the process of the evolution of economic thought. The criteria for recognition of fixed assets are summarized, which include: economic benefit, reliability of value, material form, functional purpose, term of use. It has been proven that the results of research by Ukrainian scientists have expanded the economic nature of the essence of fixed assets. Scientific approaches to the construction of classifications are systematized, their rules are highlighted. Through the prism of the dialectical method and logic, the economic essence of the categories "depreciation" and "depreciation policy" was analyzed. Using a terminological approach, it is proven that depreciation of fixed assets is a complex multifaceted category. It includes economic, financial and accounting aspects that determine different approaches to its understanding. Results. Classification is a method of learning the object being studied: the more signs of classification, the higher the degree of their study, and this contributes to increasing the efficiency of management. Classification as a method of grouping objects involves three stages of creation: 1) determination of the characteristic by which division is carried out; 2) the order of construction of the classification; 3) adaptation – the procedure of its practical use. The conducted study considered and summarized the views of Ukrainian scientists on the classification of fixed assets. The expediency of their use in the accounting practice of enterprises is substantiated. It has been proven that scientific approaches to the grouping of fixed assets are more analytical and will provide management with the most detailed information. The study summarizes theoretical and practical approaches to the construction of depreciation policy of fixed assets, highlights its components, analyzes their elements and options for selection. The mechanism of depreciation and depreciation policy includes: 1) the process of gradually transferring the cost of fixed assets to the manufactured product; 2) monetary reimbursement of the cost of fixed assets as part of income from the sale of finished products (goods, works, services); 3) accumulation of depreciation resources and their further targeted use. Practical implications. Depreciation policy as a component of the company's accounting policy covers all areas of fixed asset accounting, regardless of the form of their operation. As practice shows, an effective depreciation policy enables the enterprise to stimulate investment processes, develop innovative technologies and increase its competitiveness. An effective fixed asset management system is inextricably linked to both the depreciation policy and the documentation process. On the one hand, documentation is an object of management that requires managerial influence on the methodology and organization of the processes of collection, registration, storage and transfer of information resources. On the other hand, it is a prerequisite for management decisions, providing their informational support. Value/originality. The study determined the stages of accounting information movement and built a conceptual model of information flows that are formed in the system of accounting for fixed assets. An alternative approach has been developed in documenting information about fixed assets. New accounting documents were developed, their purpose and feasibility of use in the accounting practice of enterprises was revealed. It is proved that the proposed documents are meaningful, informative and can be used in the construction of an electronic document circulation system.