Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1174
 • Item
  Фінансові аспекти управлінської бізнес-політики господарюючих суб’єктів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-30) Ходзицька, Валентина Василівна; Khodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна
 • Item
  Фінансові інструменти як основа механізму діяльності фінансових ринків
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Остап’юк, Наталія Анатоліївна; Ostapiuk, Nataliia; Остапьюк, Наталья Анатольевна; Климович, Д. А.
 • Item
  Стратегічна управлінська звтність корпорацій: вплив ризиків з урахуванням чинника війни
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Ходзицька, Валентина Василівна; Khodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна
 • Item
  Комунікаційні аспекти управління корпораціями
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Ходзицька, Валентина Василівна; Khodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна
 • Item
  Methodological basics of accounting engineering for Ukrainian enterprises
  (ДННУ «Академія фінансового управління», 2023) Herasymovych, Inna; Герасимович, Інна Анатоліївна; Герасимович, Инна Анатольевна; Kryshtopa, Iryna; Криштопа, Ірина Ігорівна; Криштопа, Ирина Игоревна; Fedorchenko, Olha; Федорченко, Ольга Євгеніївна; Федорченко, Ольга Евгеньевна
  AIntroduction. ggressiveness of modern business environment highlights the problem of substantiation of theoretical, organizational and methodological principles of accounting engineering, as accounting and analytical support for the economic security system of domestic enterprises. Purpose. The research is aimed at the development of stages of improvement of methodological approaches to the application of the latest economic mechanism - the practical implementation of accounting engineering into activity of Ukrainian enterprises. Methods. Methods used in the article are based on the dialectic of cognition, which allows to assessthe effectiveness of accounting and analytical support for modern enterprise management. In particular, the following methods were used: scientific abstraction, synthesis, induction and deduction, modeling, tabular method, as well as methods of logic. Results. The obtained results are presented by the methods of accounting engineering for accounting and analytical data support by means of formation of complex accounting objects: 1) in the field of production – as combination of procedural budgeting, normative method of accounting, procedural operational and cost analysis of deviations with reflection in the daily register of accounting “Report on fulfilment of budgets by business processes of responsibility centers”, in order to ensure operational regulation of production consumption of material and labor resources and funds; 2) in the financial field – by daily grouping of cash and financial flows by types of business processes on risk, liquidity and solvency in other separate monitoring registers - “Derivative balance sheets”, in order to establish current and future level of net assets and net liabilities, as indicators of the level of risk activity of enterprises. Also, the research substantiates practical aspects of the methodology of accounting engineering as a new direction of accounting and analytical support for management and control of the enterprise with a specific focus on business processes involving in-depth objects of accounting. У сучасних умовах господарювання, що характеризуються загостренням конкуренції, а також мінливістю й агресивністю бізнес-середовища, виникає нагальна потреба в розробленні нових підходів до обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень на вітчизняних підприємствах. Одним із напрямів її вирішення є використання бухгалтерського інжинірингу. З огляду на викладене, а також ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження, у статті запропоновано нові методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення управління бізнес-процесами на підприємствах України. Надані пропозиції дають можливість перетворити бухгалтерський облік із фіксатора господарсько-фінансових операцій на ефективний механізм управління сучасним суб’єктом господарювання.
 • Item
  Аудит інтегрованої звітності корпоративних підприємств
  (ДННУ «Академія фінансового управління», 2022) Гнилицька, Лариса Володимирівна; Hnylytska, Larysa; Гнилицкая, Лариса Владимировна; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович
  Вступ. Відсутність єдиних підходів до проведення аудиту інтегрованої звітності корпоративних підприємств знижує її достовірність, що негативно впливає на якість прийняття відповідних управлінських рішень усіма стейкхолдерами. Проблематика. В Україні наразі немає обов’язкових законодавчих вимог до проведення аудиту інтегрованої звітності незалежними аудиторами, а отже, не розроблено його організаційного забезпечення. Це актуалізує необхідність обґрунтування та розроблення концепції аудиту інтегрованої звітності корпоративних підприємств. Мета – формування концептуальних підходів до провадження діяльності з незалежного підтвердження (аудиту) інтегрованої звітності та обґрунтування нормативно-правового базису такої діяльності. Методи. Використано методи теоретичного узагальнення та групування, систематизації, моделювання, логічного узагальнення. Результати. Сформовано концепцію аудиту інтегрованої звітності, яка полягає у практичній реалізації таких етапів: а) законодавчого врегулювання незалежного аудиту інтегрованої звітності як одного з видів аудиторських послуг; б) модернізації методології аудиту звітності через розширення його предмета, об’єктів та методів перевірки показників інтегрованої звітності; в) збереження єдиних принципів оцінки й розкриття інформації при диференціації вимог до цих показників залежно від запитів користувачів; г) зростання частки професійної освіти при набутті компетентностей з перевірки інтегрованої звітності. Висновки. Розкрито економічну сутність поняття “інтегрована звітність” та обґрунтовано її взаємозв’язок із соціальною звітністю корпоративних підприємств. Надано тлумачення дефініції “аудит інтегрованої звітності” й визначено мету і завдання аудитора при верифікації її показників. Розширено нормативно-правовий базис здійснення аудиту інтегрованої звітності через запропонований проєкт Закону України “Про аудит інтегрованої звітності”. Наведено авторське бачення кваліфікаційних вимог до аудиторів, котрі будуть підтверджувати інтегровану звітність, і вказано шляхи покращання їхніх базових знань та навичок. Introduction. The lack of uniform approaches to the audit of integrated corporate reporting reduces its credibility, which negatively affects the quality of making relevant management decisions by all stakeholders. Problem Statement. To date, there are no mandatory legal requirements for audit of integrated corporate reporting by independent auditors in Ukraine, and therefore the organizational support for the audit of such reporting has not been developed. This actualizes the need to substantiate and develop the concept of audit of integrated corporate reporting. Purpose. The formation of conceptual approaches to the implementation of independent confirmation (audit) activities of integrated reporting, and the substantiation of the regulatory and legal basis for such activities. Methods. During the research, the following methods were used: theoretical generalization and grouping, systematization, modeling, logical generalization. Results. The concept of audit of integrated reporting has been formed, which consists in the practical implementation of the following stages: a) legislative regulation of independent audit of integrated reporting as one of the types of audit services; b) modernization of reporting audit methodology through the expansion of the subject, audit objects and methods of checking indicators of integrated reporting; c) preservation of uniform principles of assessment and information disclosure when differentiating requirements for indicators of integrated reporting depending on user requests; d) the growth of the share of professional education with the acquisition of competences in the verification of integrated reporting. Conclusions. According to the results of the research, the authors revealed the economic essence of the concept of “integrated reporting” and substantiated its relationship with social reporting of corporate enterprises. The interpretation of the definition of “audit of integrated reporting” is given and the purpose and task of the auditor in verifying indicators of integrated reporting is defined. The regulatory and legal basis for the audit of integrated reporting has been expanded through the proposed draft of the Law of Ukraine “On the Audit of Integrated Reporting”. The author's vision of the qualification requirements for auditors who will confirm integrated reporting is provided, and ways to improve their basic knowledge and skills are indicated.
 • Item
  Облік безоплатно одержаних активів в контексті державної допомоги
  (ДННУ «Академія фінансового управління», 2022) Озеран, Алла Володимирівна; Ozeran, Alla; Озеран, Алла Владимировна; Коршикова, Рената Сергіївна; Korshykova, Renata; Коршикова, Рената Сергеевна
  Вступ. У практиці роботи державних підприємств трапляються випадки отримання активів на безоплатній основі. Такі надходження здійснюються як від Уряду України, так і урядових та неурядових органів інших країн, у т. ч. благодійних організацій і фондів. Здебільшого безоплатна передача активів (майна) супроводжується встановленням певних вимог щодо їхнього подальшого використання. У системі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) такі операцій підпадають у сферу дії МСБО 20 “Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу”. Проте в нормативно-правовій базі України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності термін “грант” не застосовується, а методика обліку безоплатно одержаних активів остаточно не врегульована. Проблематика. Удосконалення вітчизняної нормативної бази в частині узгодження термінології як у межах національних стандартів, так і з дефініціями МСФЗ. Мета – – вдосконалення вітчизняної нормативної бази в частині узгодження термінології як у межах національних стандартів, так і з дефініціями МСФЗ. Крім того, розглянуто питання обліку отримання державними підприємствами основних засобів на безоплатній основі. Методи. Використано загальнонаукові та спеціальні методи: порівняння, аналогія, групування, елементи методу бухгалтерського обліку. Результати. Обґрунтовано, що національна нормативна база визначає більш універсальну політику щодо визнання підприємством доходу від різних видів наданої йому цільової допомоги порівняно з МСБО 20. Разом із тим запропоновано доповнити категоріальний апарат НП(С)БО, надавши визначення понять “цільове фінансування” і “цільові надходження” з уточненням їхньої сутності. Розширення цього апарату зумовило потребу у внесенні правок до окремих нормативних документів, форм фінансової звітності, у т. ч. щодо назви рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”. При відображенні операцій безоплатного одержання основних засобів запропоновано прописати можливість обирати один із двох підходів: метод капіталу, згідно з яким у міру нарахування амортизації основного засобу додатковий капітал буде переноситися на нерозподілений прибуток, або метод доходу, за котрим надходження безоплатно одержаних активів відображаються в кореспонденції з рахунком 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”, що в міру нарахування амортизації основного засобу зменшується з одночасним визнанням доходу (рахунок 74 “Інші доходи”). Це забезпечить гармонізацію національних підходів із МСБО 20. Introduction. In the practice of state-owned enterprises, there are cases of receiving assets on a free basis. At the same time, such free receipts are made both from the government of Ukraine and from governmental and non-governmental bodies of other countries, including charitable organizations and foundations. In most cases, the free transfer of assets (property) is accompanied by the establishment of certain requirements for their further use. In the IFRS system, such transactions fall within the scope of IAS 20 “Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance”. However, the term “grant” is not used in the legal framework of Ukraine on accounting and financial reporting, and the method of accounting for assets received free of charge is not fully regulated. Problem Statement. Improvement of the domestic regulatory framework in terms of harmonization of terminology both within the national standards themselves and with IFRS definitions. Purpose. To harmonize the essence of the terms used in the domestic regulatory framework with IFRS, and in the absence of certain concepts, to propose their definition for the purpose of accounting, to improve the accounting of receipt of fixed assets by state enterprises on a free basis. Methods. General scientific and special methods are used: comparison, analogy, grouping, elements of the accounting method. Results. It is substantiated that the national regulatory framework creates a more universal policy regarding the enterprise's recognition of income from various types of targeted assistance provided to it compared to IAS 20. At the same time, the article proposes to supplement the categories of the NP(S)BO apparatus by defining the concepts of “targeted financing” and “targeted revenues” with clarification of their essence. The expansion of the categorical apparatus made it necessary to make editorial rights in separate regulatory documents, forms of financial reporting, including regarding the name of account 48 “Targeted financing and targeted revenues”. When reflecting operations of free acquisition of fixed assets, it is proposed to provide for the possibility of choosing one of two approaches: either the capital method, according to which, as the depreciation of the fixed asset is accrued, additional capital will be transferred to retained earnings or the income method, according to which the receipts of assets received free of charge are reflected in correspondence with account 48 “Targeted financing and targeted revenues”, which, as the depreciation of the fixed asset is calculated, decreases with the simultaneous recognition of income (account 74 “Other incomes”). This will ensure the harmonization of national approaches with the provisions of IAS 20. Conclusions. Clarifying the essence of such concepts as grants and subsidies, targeted financing, identifying their common and negative features made it possible to clarify the categorical apparatus used in national regulatory acts and to harmonize it with the terms of IAS 20. The study specified the method of accounting for additional capital when reflecting operations of free acquisition of fixed assets by state enterprises. The proposed proposals are aimed at ensuring the harmonization of national approaches with the provisions of IAS 20.
 • Item
  Принципи бухгалтерського обліку в управлінні державними установами
  (ДННУ «Академія фінансового управління», 2022) Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович; Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна
  Вступ. Регулювання бухгалтерського обліку в установах державного сектору здійснюється на засадах дотримання нормативно-правових документів, локальних (внутрішніх) документів, які розробляються ними самостійно і, звичайно, державної політики щодо діяльності установ. Від додержання згаданих принципів та імплементації їх у практичну діяльність залежить ефективність управління. Проблематика. Систематизація й узагальнення ролі принципів бухгалтерського обліку в управлінні державними установами, а також визначення їхньої ролі та місця в бюджетному процесі. Мета – систематизація і групування основних принципів бухгалтерського обліку та звітності з метою прийняття ефективних управлінських рішень у державних установах. Методи. Методи індукції, дедукції, синтезу та узагальнення використано при дослідженні й визначенні основних принципів бухгалтерського обліку та звітності. Систематизацію та напрацювання основних векторів удосконалення принципів бухгалтерського обліку та звітності здійснено за допомогою методів порівняння, аналізу та синтезу. Результати. Узагальнено інформацію про законодавчі особливості визначення принципів бухгалтерського обліку та звітності. Систематизовано наукові дослідження щодо принципів бухгалтерського обліку та їхньої сутності. Проаналізовано принципи регулювання діяльності установ державного сектору та забезпечення бухгалтерського обліку, які є важливими елементами їхньої внутрішньої політики. Розкрито сутність поняття “принципи” з урахуванням їхньої сутності та призначення за різними інформаційними джерелами. Розглянуто особливості функціонування державних установ і вплив принципів бухгалтерського обліку та звітності на ефективність їхнього функціонування. Висновки. Встановлено, що від належного дотримання основних принципів бухгалтерського обліку та звітності державних установ залежить загальне управління ними. Доцільність доповнення чинного переліку принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності новим принципом транспарентності та відкритості зумовлена необхідністю надання прозорої інформації про фінансово-господарську діяльність державних установ різним користувачам облікової інформації для прийняття рішень, котрі пов’язані як з внутрішньою дисципліною та управлінням, так і з коригуванням державної політики. Застосування згаданого принципу забезпечить позитивний вплив на подолання корупційної діяльності через контроль та напрацювання обліково-контрольних механізмів щодо показників, котрі враховуються під час обчислення індексу сприйняття корупції в державному секторі: хабарництво, відмивання бюджетних коштів та нецільового їх використання, бюрократія та зловживання службовим становищем державними службовцями, доступ усіх учасників до публічної інформації про фінансово-господарську діяльність. Принцип транспарентності та відкритості дасть змогу зробити бюджетну звітність, яка узагальнює інформацію про виконання кошторисів, а відповідно, бюджетних програм, більш прозорою та гнучкою для коригування під час середньострокового бюджетного планування. Ключові слова: державні установи, бухгалтерський облік, принципи, звітність, розпорядники бюджетних коштів, транспарентність. Introduction. Regulation of accounting in public sector institutions is based on regulatory and legal documents, local (internal) documents, which are developed by the institution independently and, of course, in compliance with the state policy regarding the institution's activities. The effectiveness of the institution's management depends on compliance with the principles and their implementation in the institution's practical activities. Problem Statement. Systematization and generalization of the role of accounting principles in the management of state institutions, as well as determining their role and place in the budget process. The purpose is to systematize and group the basic principles of accounting and reporting in order to make effective management decisions in state institutions. Methods. The method of induction, deduction, synthesis and generalization were used in the study and definition of the main principles of accounting and reporting. The systematization and development of the main vectors of improving the principles of accounting and reporting were carried out using the method of comparison, analysis and synthesis. Results. The information on the legislative features of defining the principles of accounting and reporting has been summarized and systematized. Scientific research on accounting principles and their essence has been systematized. The principles of regulating the activities of public sector institutions and providing accounting, which are important elements of the institution's internal policy, are analyzed. The essence of the concept of “principles” is revealed, taking into account their essence and purpose according to various information sources and purpose. The peculiarities of the functioning of state institutions and the impact of the principles of accounting and reporting on the effectiveness of their functioning are considered. Conclusions. As a result of the study of the basic principles of accounting and reporting of state institutions, it was established that the general management of the institution depends on their proper observance. The expediency of supplementing the current list of principles of accounting and financial reporting with a new principle of openness and transparency is based on the need to provide transparent information about the financial and economic activities of state institutions to various users of accounting information for making certain decisions related to both the internal discipline and management of this institution. and with the adjustment of state policy. The application of the principle of openness and transparency in state institutions will ensure an impact on corrupt activities through control and the development of accounting and control mechanisms for those indicators that have an impact when calculating the index of perception of corruption in the public sector, namely bribery, laundering of budget funds and their misuse, bureaucracy and abuse of office by civil servants and access of all participants to public information about financial and economic activity. The use of the principle of openness and transparency by state institutions will make budget reporting, which summarizes information on the implementation of estimates, and accordingly, the implementation of budget programs, more transparent and flexible for adjustment during the development of medium-term budget planning.
 • Item
  Аналітичні процедури аудиту для оцінки ефективності використання запасів
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Дорошук, Наталія Володимирівна
 • Item
  Country-by-country reporting: international approaches to use as information source for tax risk assessment
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Kryshtopa, Iryna; Криштопа, Ірина Ігорівна; Криштопа, Ирина Игоревна; Fedorchenko, Olha; Федорченко, Ольга Євгеніївна; Федорченко, Ольга Евгеньевна
 • Item
  Облік та аналіз операцій з корпоративними правами
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Чук, Олена Вікторівна; Chuk, Olena; Чук, Елена Викторовна
 • Item
  Роль, завдання бухгалтерського обліку в умовах глобалізаційних процесів
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Чередніченко, Тетяна Володимирівна; Cherednichenko, Tetiana; Чередниченко, Татьяна Владимировна; Бондар, Тетяна Анатоліївна; Bondar, Tetiana; Бондарь, Татьяна Анатольевна
 • Item
  Глобальні принципи управлінського обліку: шлях до євроінтеграціі
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Ходзицька, Валентина Василівна; Khodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна
 • Item
  Особливості організації обліку готової продукції в державних корпораціях
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Сташенко, Юлія Вікторівна; Stashenko, Yuliia; Сташенко, Юлия Викторовна
 • Item
  Облік безоплатно одержаних основних засобів в контексті грантів та державної допомоги
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Озеран, Алла Володимирівна; Ozeran, Alla; Озеран, Алла Владимировна; Коршикова, Рената Сергіївна; Korshykova, Renata; Коршикова, Рената Сергеевна
 • Item
  Проблеми трансферного ціноутворення в Україні
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Лежненко, Людмила Ігорівна; Lezhnenko, Liudmyla; Лежненко, Людмила Игоревна
 • Item
  Щодо відображення в обліку придбання техніки фермерськими господарствами
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Коцупатрий, Михайло Миколайович; Kotsupatryi, Mykhailo; Коцупатрый, Михаил Николаевич; Бірюк, Олена Григорівна; Biriuk, Olena; Бирюк, Елена Григорьевна
 • Item
  Вплив облікової політики на показники фінансової звітності
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08) Дунаєва, Марія Віталіївна; Dunaieva, Mariia; Дунаева, Мария Витальевна
 • Item
  Інформаційна безпека на підприємстві в умовах військового стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-12-08) Шигун, Марія Михайлівна; Shyhun, Mariia; Шигун, Мария Михайловна; Фурда, Віктор Олександрович
 • Item
  МСФЗ-оренда в умовах війни: як відобразити поступки
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-12-08) Рогозний, Сергій Анатолійович