Теорія нерівності в працях учених-економістів ХХ і ХХІ століть

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Для світу вкрай актуальною стала проблема нерівномірного економічного розвитку між країнами, зростання глобальної нерівності та її крайнього прояву для мільйонів населення планети — постійна стагнація та проживання за межею бідності. А тому з’ясування об’єктивних причин зростання нерівності на тлі переходу до інноваційно-мережевої економіки залишається вкрай важливою проблемою. Питання зростаючої нерівності і скорочення середнього класу сьогодні привертає увагу міжнародних організацій, про що свідчать численні звіти, а також вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема Дж.Стігліца, Т. Пікетті, Е. Аткінсона, Б. Мілановича, Е. Райнерта, Е. Де Сото, В. Геєця, Е. Лібанової, А. Гриценка, П. Єщенка, В. Тарасевича, Ю. Зайцева, О. Москаленко та ін. Показано, що глобальна економічна нерівність мала місце і в попередні роки, однак за рахунок виваженої внутрішньої державної політики розвинених країн було сформовано середній клас як основу стабільності національної економіки. Зазначається, що одним із чинників нинішньої глобальної нерівності стає спадковість та кумулятивний вплив нерівномірного промислового розвитку країн, що поглиблюється демографічними зрушеннями, процесами глобалізації, інноваційного розвитку та поширенням інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано основні підходи щодо з’ясування причин зростання економічної нерівності в суспільстві. З метою систематичного опису і узагальнення сучасних поглядів на зміст та драйвери економічної внутрішньодержавної та глобальної нерівності розглянуто основні концепції виникнення нерівності з початку становлення політичної економії: теорію соціальних класів, репутаційну теорію, теорію соціальної стратифікації, теорію соціальної мобільності, а також сучасну ідею інституційної складової причин глобальної економічної нерівності. На підтвердження того, що інституційна структура впливає на відтворення соціально-економічної нерівності проаналізовано ряд робіт знаменитих економістів. В результаті дослідження було виявлено, що зміна й ускладнення інституційних складових, соціально-економічних умов та взаємовідносин між суб’єктами впливають на трансформацію причин економічної нерівності. Показано необхідність розробки нового підходу до формування комплексного державного регулювання економічними та політичними процесами у відповідь на Глобалізацію 4.0. та новітні тенденцій суспільного розвитку. The problem of uneven economic development among countries, the growing global inequality and its extreme manifestation for millions of people on the planet — constant stagnation and living below the poverty line — became extremely relevant to the world. Therefore, finding out the objective reasons for the increase in inequality against the background of the transition to innovative and information economy remains an extremely important problem. The issue of growing inequality and the decline of the middle class has attracted the attention of international organizations, as evidenced by numerous reports. Foreign and domestic scientists, including J. Stiglitz, T. Picketti, E. Atkinson, B. Milanovich, E. Rainert, E. De Soto, V. Geyets, E. Libanova, A. Gritsenko, P. Yeschenko, V. Tarasevich , Yu. Zaitsev, O. Moskalenko and others investigate the nature of increasing inequality. It’s shown that global economic inequality also took place in previous years, but due to well-considered domestic state policy of developed countries middle class as the basis for stability of national economy was formed. It was found that one of the factors of the current global inequality is heredity and cumulative effect of uneven industrial development of countries, which is deepened by demographic shifts, globalization processes, innovation development, and spreading of information and communication technologies. The article is devoted to analysis of the main approaches for finding out the reasons for inequality growth in society. The aim of the investigation is to present a systematic description and synthesis of various contemporary views on the content and drivers of economic and global inequality. The main concepts of inequality, such as the theory of social classes, reputation theory, the theory of social stratification, the theory of social mobility, etc. are considered in the paper. We tried to interpret the modern ideas of famous economists as the institutional component causes economic inequality. The obtained results confirm that the institutional structure influences the reproduction of social and economic inequality. As a result of the investigation it was observed that changing and complicating institutional components, social and economic conditions, and relationships between subjects influence the transformation of economic inequality causes. The necessity of developing a new approach of integrated state regulation by economic and political processes in response to
Description
Keywords
глобальна нерівність, економічна нерівність, індекс Джині, причини нерівності, соціальний клас, economic inequality, global inequality, causes of inequality, social class, Gini Index
Citation
Радіонова А. С. Теорія нерівності в працях учених-економістів ХХ і ХХІ століть / Радіонова Антоніна С. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 206–218.