Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Аналізується концепт світового лідерства США у контексті глобальних тенденцій розвитку людства. Доведено, що прагматика зміцнення світового лідерства США передусім залежить від протиборства за вплив на сучасні політичні системи багатьох держав світу, від наслідків якого залежить взаємодія провідних акторів міжнародних відносин. Враховуючи статус США як глобальної держави, що й надалі прагнутиме відігравати вирішальну роль у світовій політиці, основною стратегією їх домінування у сфері міжнародних відносин можна вважати концепцію цивільної сили, яка концентрує увагу на визначенні перспектив і рекомендацій щодо адекватного вирішення глобальних проблем сучасності і полягає у поєднанні воєнної і культурної сили у спільну ефективну стратегію діяльності на міжнародній арені задля повернення статусу світового лідера та підтримання такої репутації. Саме цивільна сила дозволить США повернути собі статус держави, готової вирішувати глобальні проблеми, спираючись на широкий консенсус міжнародного співтовариства і безпосередню співпрацю з країнами, які останнім часом набувають характерних рис регіональних лідерів.
The concept of US world leadership in the context of global trends of human development is analyzed.It is proved that pragmatics of the US global leadership strengthening primarily depends on confrontation for influence on the modern political system of many countries of the world, consequences of which define the interaction of the leading actors in international relations. Taking into account the status of the United States as a global power which will strive to play a decisive role in world politics in the future, a key strategy of American dominance in international relations can be considered as the concept of civil power. This concept is focused on identifying the prospects and recommendations on the adequate address towards global challenges and is a combination of military and cultural force as effective joint strategy on the international arena in order to return the status of world leader and to maintain this reputation. It is the civil power which will allow the US to regain the status of the state ready to solve global problems. It will be based on a broad consensus of the international community and direct cooperation with countries which have been acquiring the characteristics of regional leaders.
В статье анализируется концепт мирового лидерства США в контексте глобальных тенденций развития человечества. Доказано, что прагматика укрепление мирового лидерства США прежде всего зависит от противоборства за влияние на современную политическую систему многих стран мира, от последствий которого зависит взаимодействие ведущих акторов международных отношений. Учитывая статус США как глобальной державы, что и в дальнейшем будет стремиться играть решающую роль в мировой политике, основной стратегией их доминирования в сфере международных отношений можно считать концепцию гражданской силы, которая концентрирует внимание на определении перспектив и рекомендаций по адекватному решению глобальных проблем современности и заключается в сочетании военной и культурной силы в общую эффективную стратегию деятельности на международной арене для возвращения статуса мирового лидера и поддержания такой репутации. Именно гражданская сила позволит США вернуть себе статус государства, готового решать глобальные проблемы, опираясь на широкий консенсус международного сообщества и непосредственное сотрудничество со странами, которые в последнее время приобретают характерные черты региональных лидеров.
Description
Keywords
США, глобалізація, світове лідерство, безпека, Б. Обама, USA, globalization, global leadership, security, Barack Obama, США, глобализация, мировое лидерство, безопасность, Б. Обама
Citation
Лакішик Д. М. Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку / Д. М. Лакішик // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2. – С. 56–65.
Collections