№ 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Становлення України як постіндустріального суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Чук, Олена Вікторівна; Chuk, O. V.; Чук, Елена Викторовна
  Розглянуто шляхи та фактори становлення України як постіндустріального суспільства. Визначено можливі типи постіндустріалього розвитку України — як поступовий розвиток економіки, шокова терапія економіки, постіндустріальний стрибок. З’ясовано коло обмежень для подальшого інноваційного розвитку української економіки. Це: фінансові обмеження, нерозвиненість індустріальної бази, відсутність продуманої довгострокової стратегії постіндустріального розвитку країни, перевага в державній економічній політиці прямим адміністративним важелям над непрямими стимулами інвестиційно-інноваційного розвитку на мікро- і макрорівні, нерівномірність економічного розвитку та галузеві дисбаланси. Позитивні тенденції пов’язані з наявністю людського капіталу, а саме — надзвичайно великою відсотковою кількістю людей, які мають вищу освіту, високий науковий та творчий потенціал, необхідний для інноваційного розвитку нації. Визначено завдання поглиблення зусиль у сфері міжнародного обміну та створення інформації, оскільки прорив у цій сфері зможе надати Україні достатньо інвестицій для розвитку економіки країни у необхідному напрямі.
 • Item
  Становлення ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір»
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Пугачова, Д. В.; Pugachova, D. V.
  Аналізується процес становлення та початковий період функціонування ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір». Визначено основні підходи до вивчення даної проблематики науковцями з країн Європи, РФ і вітчизняними авторами. Пояснено особливість процесу військово-політичного регіонального будівництва, однією зі складових якого виступає ініціатива, що об’єднала на партнерській основі доволі різні за своїм розвитком країни Північної Європи, Балтії та РФ. Висвітлено проблеми, які постали перед країнами, що увійшли до «Північного виміру», та засоби їх подолання шляхом консультацій, а також розуміння необхідності знаходження консенсусу у вирішенні спірних питань. Наголошено на різних очікуваннях та меті кожної країни щодо утворення та переваг, які вони отримали співпрацюючи у «Північному вимірі». Зазначено, що ініціатива не постала як організація у класичному розумінні цього слова, але не дивлячись на критику, яка лунала на її адресу, вже на початковому етапі існування діяльність її суб’єктів була скоординована таким чином, щоб максимально ефективно використати їх ресурс для покращення розвитку регіону.
 • Item
  Документальна платформа Державного департаменту США в сфері забезпечення енергетичних інтересів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Корольова, А. С.; Koroliova, A. S.
  Подано аналіз доктринального забезпечення зовнішньої політики США в контексті енергетичних інтересів країни. Серед офіційних документів, що визначають мету та напрямки зовнішньої політики Сполучених Штатів у цілому та енергетичної політики зокрема, особливе місце посідають Стратегічні плани з міжнародних справ Державного департаменту США. Аналізуються Стратегічні плани з міжнародних справ Державного департаменту Сполучених Штатів (2004—2009 рр., 2007—2012 рр., 2011—2016 рр., 2014—2017 рр.) за часів адміністрацій Дж. Буша-молодшого та Б. Обами. Відзначено, що в кожному зазначеному документі перелік закріплених стратегічних цілей США в галузі як міжнародних справ, так і енергетичної безпеки зазнає змін відповідно до зовнішніх викликів та можливостей Сполучених Штатів. Доведено підвищення рівня розробки енергетичного питання в діючому Стратегічного плані на 2014—2017 рр. як прояв надання енергетичним інтересам США високої значущості та актуальності, а також збільшення ролі енергетичного фактору в міжнародних відносинах.
 • Item
  Еволюція інформаційних війн: історія і сучасність
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Валюшко, І. О.; Valiushko, I. O.
  Висвітлено роль інформації у веденні війн як явища, що набуває на сьогодні матеріального і стратегічного значення. Відзначається, що сучасні інформаційні технології та інформаційні війни мають тисячолітню історію. Проведено паралелі між минулим і сучасним концептом інформаційної війни. Одним із основних засобів інформаційного протиборства на ранніх стадіях розвитку військового мистецтва було маніпулювання інформацією через психологічний вплив. Втім набагато масштабніші виміри інформаційні війни набули у ХХ столітті з розвитком і діяльністю ЗМІ. Висвітлено сучасні інформаційні впливи у порівнянні з тими, що використовувалися тисячоліття тому. Показано, як змінилися форми і засоби інформаційних війн, а також, як збільшились опції можливих комбатантів у них. Визначено мету інформаційних операцій, описано основні «гравці» на інформаційному полі бою минулого і сучасності. Відзначено, що розвиток інформаційних технологій дозволяє вченим розробити принципово нові системи зброї за короткий термін. Втім вочевидь інформаційна перевага є невід’ємною рисою будь-якого збройного конфлікту у XXI столітті.
 • Item
  Витоки на наслідки глобальної системної кризи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Фесенко, М. В.; Fesenko, M. V.
  Доведено необхідність комплексного дослідження складових глобальної кризи світоуправління і пошуку механізмів її подолання шляхом консолідації учасників міжнародної системи. Показано, що глобальна економічна криза є частиною глобальної системної кризи. Водночас сталий розвиток сучасної світової системи залежить від консолідації міжнародного співтовариства і конструктивної співпраці між суб’єктами міжнародних відносин. Визнано, що глобальна фінансова криза є наслідком кризи світоуправляіння. З цієї причини, необхідно розпочати процес розробки нової моделі світоуправління, яка б відобразила тенденції глобального світу ХХI століття. В цьому контексті сучасна глобальна криза не випадкове, а природне явище, пов’язане з довгостроковими перспективами світового політичного та економічного розвитку. Сучасна криза має свої особливості та відмінні риси, пов’язані з процесами глобалізації, регіональної політичної та економічної інтеграції, глобальної міграції тощо. Багато в чому вона породжена цими специфічними процесами, і її вирішення є важливим завданням в глобальному розвитку.
 • Item
  Політика ЄС щодо Росії: загальні проблеми та тенденції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Толстов, С. В.; Tolstov, S. V.
  Подано огляд політики ЄС щодо Росії наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. Розглянуто основні проблеми і протиріччя в відносинах між Європейським союзом і Російською Федерацією протягом зазначеного періоду. Відзначено, що незважаючи на обопільну зацікавленість в економічному співробітництві, сторони порізному бачать шляхи і перспективи розвитку двосторонніх зв’язків, як і тенденцій розвитку міжнародних відносин на європейському континенті в цілому. Окрім подій, пов’язаних з Україною, основними причинами загострення в двосторонніх відносинах стали пряма конкуренція європейського та євразійського інтеграційних проектів, а також протиріччя нормативного й аксіологічного характеру. Прагнення ЄС цілеспрямовано впливати на політику Росії в бажаному напрямку зустріло жорстку відсіч з боку російського керівництва, що призвело до кризи у двосторонніх відносинах. Водночас зацікавленість європейського бізнесу в поновленні економічних зв’язків підштовхує європейських політичних лідерів до пошуку компромісних рішень, у тому числі в контексті часткового врегулювання локального конфлікту в Донбасі на основі Мінських угод 2014—2015 рр.
 • Item
  Мілітарна культура українського суспільства: історія і сучасність
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович
  Розкрито сутність мілітарної (воєнної) культури українського суспільства. Показано зв’язок мілітарної культури з політичними процесами. Деталізовано еволюцію воєнно-культурних процесів упродовж періоду незалежності України. Сформульовано висновок про поступовий занепад і деградацію національних воєнно- культурних здобутків від 1990-х років до Революції гідності 2013 р. Вказано на пряму залежність між зниженням рівня мілітарної культури України та російським імперським возвеличенням останнього періоду. Здійснено екскурс в історичне минуле України. Персоніфіковано та конкретизовано особливий внесок українців, українського суспільства у воєнні події Другої світової війни, перемогу над нацистською Німеччиною. Розкрито роль громадянського суспільства в російсько-українській війні 2014—2015 рр. Наголошено на прискореному формуванні нової мілітарної культури України на основі останніх воєнно-політичних випробувань української державності. Вказано на необхідність поєднання історичних традицій українства з їх новітніми продовженнями.
 • Item
  Екологічний лоббізм як інструмент розширення участі суспільства в процесі прийняття рішень у ЄС
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Перга, Т. Ю.; Perga, T. Y.
  З’ясовано сутність екологічного лобізму як напряму політичної діяльності; доведено необхідність збалансування різноспрямованих інтересів, коротко- і середньострокових соціальних та економічних вигод різних груп представників суспільства з потребами навколишнього середовища. Здійснено співставлення методів екологічного лобізму з головними методами чинення щодо цього тиску в політичній сфері. Аналізується досвід становлення та розвитку екологічного лобізму в Європейському Союзі. Досліджено головні групи інтересів і механізми їх впливу на формування екологічної політики на регіональному та національному рівнях. Розглянуто правове поле та головні інструменти, що використовуються екологічними лобістами в Україні; обгрунтовано головні завдання розвитку інституту екологічного лобізму з урахуванням позитивного досвіду зарубіжних країн. Дано рекомендації щодо унормування інституту лобізму та шляхів розширення впливу існуючих груп тиску на процес прийняття екозначущих рішень, підсилення їх потенціалу з урахуванням специфіки та особливостей ситуації в Україні.
 • Item
  Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Лакішик, Д. М.; Lakishyk, D. M.
  Аналізується концепт світового лідерства США у контексті глобальних тенденцій розвитку людства. Доведено, що прагматика зміцнення світового лідерства США передусім залежить від протиборства за вплив на сучасні політичні системи багатьох держав світу, від наслідків якого залежить взаємодія провідних акторів міжнародних відносин. Враховуючи статус США як глобальної держави, що й надалі прагнутиме відігравати вирішальну роль у світовій політиці, основною стратегією їх домінування у сфері міжнародних відносин можна вважати концепцію цивільної сили, яка концентрує увагу на визначенні перспектив і рекомендацій щодо адекватного вирішення глобальних проблем сучасності і полягає у поєднанні воєнної і культурної сили у спільну ефективну стратегію діяльності на міжнародній арені задля повернення статусу світового лідера та підтримання такої репутації. Саме цивільна сила дозволить США повернути собі статус держави, готової вирішувати глобальні проблеми, спираючись на широкий консенсус міжнародного співтовариства і безпосередню співпрацю з країнами, які останнім часом набувають характерних рис регіональних лідерів.
 • Item
  Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Клименко, О. А.; Klymenko, O. A.
  Аналізуються чинники військово-політичного характеру, що мають вплив на формування політичних, економічних відносин між Китаєм та Індією. Показано співвідношення та залежність економічних, політичних, безпекових чинників у формуванні взаємовідносин країн, їх зовнішньополітичного курсу в регіоні АТР. Визначаються причини і тенденції китайсько-індійського прикордонного військового політичного конфлікту, розглядаються його можливі наслідки для сучасних відносин двох сторін. Розглянуто певні специфічні економічні чинники, які зумовлюють суть взаємовідносин Китаю та Індії. Виділено проблема впливу обох країн на Белуджистан як стратегічно важливу для обох країн територію. Розглянуто аспекти військової присутності Китаю в Індійському морі та відповідні дії Індії щодо військової політики та економічної діяльності КНР. Наголошено на значній ролі Сполучених Штатів у формуванні військових політичних союзів та коаліцій в регіоні Південної Азії та Південно-Східній Азії.
 • Item
  Імперативи формування глобальної політики США
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Годлюк, А. М.; Hodluk, A.
  Здійснено спробу в оригінальний спосіб розглянути сучасні імперативи феномену глобалізації, становлення світового лідерства, а також роль США у системі міжнародних відносин. Аналізується основний тренд у світових політичних процесах, зазначено необхідність подальшого аналізу впливів США на сучасну геополітичну ситуацію. Розглянуто динаміку розвитку сучасного світу та формування провідних акторів міжнародних відносин ХХ ст. Визначено конструктивна роль міжнародної політики США, що поряд із вдалим географічним розташуванням і вміло скерованій фінансовій політиці дає змогу зберігати лідерські позиції США на світовій арені. Зазначено, що США виступають основним і єдиним глобалізатором, котрий здатен корегувати процеси трансформаційних перетворень у всіх куточках світу, впливати на динаміку економічного розвитку різних регіональних і міжрегіональних масштабів, впливати на внутрішньо та зовнішньополітичні процеси більшості сучасних країн. Окреслено формування світових трансформацій, керованих не тільки глобальними імперативами політичними потреб Америки, але й врахуванням запитів транснаціональних корпорацій.
 • Item
  Меморіальні он-лайн проекти, присвячені Другій світовій війні: досвід зарубіжних країн
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Бессонова, М. М.; Bessonova, M. M.
  Здійснено спробу охарактеризувати спільні риси та особливості меморіальних он-лайн проектів, присвячених подіям Другої світової війни. Цей вид джерел колективної пам’яті є відносно новим явищем, який не знайшов достатнього висвітлення в історичній і політичній науці. Основна увага спрямована на аналіз глобальних і національних тематичних он-лайн проектів; веб-сайтів різних діючих музеїв і меморіальних комплексів; індивідуальних проектів зарубіжних країн. Дослідження здійснено на прикладі американських, нідерландських, французьких, німецьких, польських і японських проектів. Визначено спільні риси зазначеного он-лайн продукту: зорієнтованість на візуально привабливі карти, фотодокументи, малюнки, листи, щоденники; акцентування на «повсякденній історії»; розрахунок на міжнародну аудиторію (присутність іншомовного контенту, найчастіше вживаною мовою є англійська); використання соціальних мереж з метою залучення більшої аудиторії; надання можливостей для дослідницької, освітньої та пошукової роботи для он-лайн відвідувачів; наявність відкритих баз даних і корисних посилань на інші меморіальні проекти.
 • Item
  Держава — основний інструмент самоуправління суспільства (до питання про українські реалії)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Гаєвська, Оксана Борисівна; Haievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна
  Пропонується соціально-системне бачення управлінської ролі держави в Україні, що повинна виявляти себе не у посиленні суто владних функцій, не у збільшенні поля панування, а у все більшому переході державних структур на професійне обслуговування організаційно-правових потреб населення та його самоорганізації. Доведено відповідно до аналізу сучасних світових цивілізаційних тенденцій, що у взаємовідносинах між провідними державами, як і соціальних структур у межах держав, на рівні функціональних та інституційних зв’язків провідну роль відграють останні як найдієвіші з погляду історичного розвитку людства, що досягнуло вищого рівня системної організації. Відповідно до зазначеної позиції як наукового осмислення проблеми самоорганізаційний потенціал українського суспільства потребує доцільної організаційної підтримки з боку держави, головним чином у правовому полі, що визначатиме наближення нації до глобального цивілізаційного простору і практичного розв’язання проблем її сучасного і перспективного розвитку.