Державне регулювання ринків праці й освітніх послуг як чинник економічного розвитку

Thumbnail Image
Date
2013-11-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто необхідність державного регулювання ринків праці й освітніх послуг і визначено їх основні проблеми. Обґрунтовано, що розробка і реалізація соціально-орієнтованої політики сприятиме фінансовій стабілізації країни, її економічному розвитку. Розроблено соціально-економічний механізм взаємодії ринків, що являє собою регулювання цих ринків з боку різних сфер та напрямів за допомогою соціально-економічного законодавства.
The necessity to regulate labour markets and main service by the government and to find out their main problems is scrutinized in the article. It is proved that development and realization of social-oriented policy will provide country’s financial stability, its economic development. Socio-economic mechanism of the markets correlation was worked out. It demonstrates regulation of the given markets from the point of view of different spheres and directions with the help of socio-economic legislation.
Рассмотрено необходимость государственного регулирования рынков труда и образовательных услуг и определены их основные проблемы. Обосновано, что разработка и реализация социально-ориентированной политики будет способствовать финансовой стабилизации страны, ее экономическому развитию. Разработан социально-экономический механизм взаимодействия рынков, который представляет собой регулирование этих рынков со стороны различных сфер и направлений с помощью социально-экономического законодательства.
Description
Keywords
ринок праці, ринок освітніх послуг, державне регулювання, взаємодія ринків, освіта, економічний розвиток, соціальна політика, соціально-економічне законодавство, labour market, market of educational services, state regulation, interaction of markets, education, economic development, social policy, socio-economic legislation, рынок труда, рынок образовательных услуг, государственное регулирование, взаимодействие рынков, образование, экономическое развитие, социальная политика, социально-экономическое законодательство
Citation
Амбражей О. А. Державне регулювання ринків праці й освітніх послуг як чинник економічного розвитку / О. А. Амбражей // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 498-505.
Collections