Проблеми проектування трудових процесів фахівців на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто найвідоміші світові системи мікроелементного нормування та більш спеціалізовані системи мікроелементів, визначені основні переваги та недоліки їх застосування для проектування трудових процесів фахівців на промислових підприємствах.
The most known world systems of the microelement setting of norms and more specialized systems of microelements are considered in the article, basic advantages and disadvantages of their application are certain for planning the labour processes of specialists on industrial enterprises.
В статье рассмотрены наиболее известные мировые системы микроэлементного нормирования и более специализированные системы микроэлементов, определены основные преимущества и недостатки их приложения для проектирования трудовых процессов специалистов на промышленных предприятиях.
Description
Keywords
Трудовий процес, проектування трудових процесів, нормування, мікроелементи, системи мікроелементного нормування праці, labour process, planning of labour processes, setting of norms, microelements, systems of the microelement setting of norms a labour, трудовой процесс, проектирование трудовых процессов, нормирование, микроэлементы, системы микроэлементного нормирования труда
Citation
Назарова Г. В. Проблеми проектування трудових процесів фахівців на підприємстві/ Г. В. Назарова, А. В. Семенченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 177-181.